Dnes
Teplota: 29.1 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva města Náchoda
konaného dne 25. února 2008


I. Zastupitelstvo město p r o j e d n a l o

a/ Rozpočet města Náchoda na rok 2008
b/ Majetkoprávní úkony obce
c/ Pojmenování mostů a lávek
d/ Částečnou úhradu nákladů na pořízení změn ÚPSÚ Náchod
e/ Souhrnný návrh rozpočtových opatření
f/ Výběrové řízení na půjčky na rozvoj bydlení
g/ Regeneraci panelového sídliště Plhov v Náchodě - 5. etapu
h/ Zajištění finančních prostředků na realizaci projektu "ZUŠ Náchod - stavební úpravy a přístavba č.p. 247, Tyršova ulice, Náchod"
ch/ Vyřazení majetku
i/ Výsledek inventarizace pozemků v roce 2007
j/ Poskytnutí půjčky pro Lesy města Náchoda spol. s r. o.
k/ Dodatek č. 1 ke smlouvě o půjčce - Obec Kramolna
l/ Prominutí smluvní pokuty a části penále
m/ Přeložku II/303
n/ Zprávu o privatizaci bytů
o/ Zprávy z jednání kontrolního výboru
q/ Změnu kritérií pro přidělování dotací SK pro rok 2008
r/ Cyklostezky v Kladském pomezí - Dohodu o spolupráci partnerů, financování projektu
s/ Česko - polské komunikace se sdíleným provozem pěším, cyklistickým a automobilovým v Kladském pozemí - Dohodu o spolupráci partnerů financování projektu
t/ Projekt "Vytvoření a společné označení městských turistických tras - společný turistický produkt polsko-českého pohraničí" - dohodu a partnerskou smlouvu

II. Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

a/ Rozpočet města Náchoda na rok 2008 členěný dle paragrafů včetně příloh s úpravou v příjmech /pol. 13-1111 na 42 120 tis. Kč a pol. 13-1211 na 75 960 tis. Kč / a běžných výdajích /pol. 16-3419-5222 na 2,575 tis. Kč/ a souhlasí s tím, že rozpočtová opatření na poskytnuté dotace ministerstev a KÚ (v plné výši) se stávají součástí rozpočtu města na běžný rozpočtový rok po písemném doručení, pokud rada města nerozhodne jinak. Na nejbližším ZM budou dána zastupitelům na vědomí

b/ Převody a nabytí nemovitého majetku obce č. : 1657A, 1901A s vyjmutím ze soupisu prodeje dle Zásad, 2730A, 2742A, 2749A, 2752A, 2753A, 2756A, 2757A, 2758A, 2754A, 2762A, 2761A

c/ Prodej volných bytových jednotek Pražská 683/8 a 783/10 dle výsledku výběrového řízení, prodej bytové jednotky Pražská 1525/5 dle zásad prodeje bytů

d/ Zpoplatnění žádostí podaných na změnu Územního plánu sídelního útvaru Náchod podle ustanovení § 45 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů takto :
1. Žádost o změnu v rozsahu 1 rodinný dům, 1 rekreační chata, zahrada, částka 1.000,- Kč
2. Ostatní žádosti (větší rozsah), částka 3.000,- Kč
3. Žádosti, které bude žadatel požadovat projednat individuálně budou hrazeny dle skutečných nákladů
e/ Rozpočtová opatření uskutečněná od 3.12.2007 do konce roku 2007

f/ Vyhlášení výběrového řízení k půjčkám na rozvoj bydlení v termínu 3. - 31. 3. 2008

g/ Projekt Regenerace panelového sídliště Plhov v Náchodě - 5. etapa

h/ Předložení projektu do Programu podpory bydlení pro rok 2008 - Podpora

regenerace panelových sídlišť pro rok 2008 a spolufinancování projektu ve výši min. 30 % rozpočtovaných nákladů projektu

ch/ Vyřazení předmětů v pořizovací ceně vyšší než 20.000,- Kč/kus dle návrhu

i/ Snížení účetního stavu hodnoty pozemků o 445.205,57 Kč - evidenční stav po digitalizaci

j/ Poskytnutí půjčky společnosti Lesy města Náchoda, spol. s r.o. ve výši Kč 3.585.960,- v roce 2008 za navržených podmínek

k/ Dodatek č. 1 ke smlouvě o půjčce ze dne 30. 5. 2001 mezi městem Náchod a obcí Kramolna

l/ Příkazní smlouvu o zajištění pomoci při výkupu pozemků v trase budoucí přeložky komunikace II/303

m/ Dohodu o spolupráci na projektu Cyklostezky v Kladském pomezí realizovaném z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 - 2013

n/ Dohodu o spolupráci na projektu Česko-polské komunikace se sdíleným provozem pěším, cyklistickým a automobilovým v Kladském pomezí, realizovaném z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 - 2013

III. Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e radu města :

a/ ve smyslu ustanovení § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, provádět rozpočtová opatření do výše 300.000,- Kč

b/ projednáním a schválením drobných změn Dohody o spolupráci na projektu Cyklostezky v Kladském pomezí před podáním žádosti do Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 - 2013

c/ projednáním a schválením drobných změn Dohody o spolupráci na projektu Česko- polské komunikace se sdíleným provozem pěším, cyklistickým a automobilovým v Kladském pomezí před podáním žádosti do Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 - 2013

IV. Zastupitelstvo města z a m í t á

a/ Převody nemovitého majetku obce č. : 2735

V. Zastupitelstvo města r o z h o d l o

podle ust. § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění o nových názvech náchodských
a/ mostů : Bražecký, Staroměstský, Na Skalce, Pod Nemocnicí, Pivovarský, Lázeňský, Běloveský, Slánský, Nad Střelou, Poříčský

b/ lávek : Za Tkalcovnou, U Zimního Stadionu, Pod Strží, Nad Splavem, Do Montace, Promenádní, Na Lukách, Na Ostrovech, Pekelská

VI. Zastupitelstvo města p r o h l a š u j e,

a/ že Město Náchod má zajištěny finanční prostředky na plynulé financování realizace projektu "ZUŠ Náchod - stavební úpravy a přístavba č.p. 247, Tyršova ulice, Náchod"

b/ že Město Náchod zabezpečí finanční prostředky na realizaci části projektu "Cyklostezky v Kladském pomezí" (tj. na realizaci svého subprojektu "Úsek Na Strži v Náchodě" a na úhradu podílu na společných nákladech projektu) uskutečněného na území města po celou dobu trvání projektu

c/ že Město Náchod zabezpečí finanční prostředky na realizaci části projektu "Česko- polské komunikace se sdíleným provozem pěším, cyklistickým a automobilovým v Kladském pomezí" (tj. na realizaci svého subprojektu "Stavební úpravy místní komunikace - Na Strži v Náchodě", "Silnice III/01420 Bražec - Staré Město" a na úhradu podílu na společných nákladech projektu) uskutečněného na území města po celou dobu trvání projektu

VII. Zastupitelstvo města p r o m í j í

a/ Smluvní pokutu paní Ladě Kosařové, Ruprechtice
b/ Zbytek penále za neplacené nájemné za nebytový prostor pana Dang Khoa Trana

VIII. Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í

a/ Zprávu o privatizaci městských bytů
b/ Zprávu kontrolního výboru zastupitelstva města a ukončení kontroly v MěSSS

IX. Zastupitelstvo města s o u h l a s í

a/ V projektu "Cyklostezky v Kladském pomezí" :

- se spolufinancováním projektu ve výši min. 10 % způsobilých výdajů své části projektu (svého subprojektu), tj. 2 800,00 Euro (68 040,00 Kč),

- se spolufinancováním společných způsobilých a nezpůsobilých výdajů projektu ve výši podílu dle Dohody o spolupráci na projektu realizovaném z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 - 2013, tj. předpokládaných 800,00 Euro (19 440,00 Kč),

- s úhradou celkových nezpůsobilých výdajů, které vzniknou při realizaci v rámci svého subprojektu

- s předfinancováním svého subprojektu v min. výši 28 000,00 Euro (680 400,00 Kč). Částky jsou přepočítány v kurzu CZK 24,300/EUR

- s navýšením rozpočtu z důvodu případného posílení české koruny (CZK) b/ V projektu "Česko-polské komunikace se sdíleným provozem pěším, cyklistickým a automobilovým v Kladském pomezí" :

- se spolufinancováním projektu ve výši min. 10 % způsobilých výdajů své části projektu (svého subprojektu), tj. 51 000,00 Euro (1 239 300,00 Kč),

- se spolufinancováním společných způsobilých a nezpůsobilých výdajů projektu ve výši podílu dle Dohody o spolupráci na projektu realizovaném z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 - 2013, tj. předpokládaných 6 600,00 Euro (160 380,00 Kč),

- s úhradou celkových nezpůsobilých výdajů, které vzniknou při realizaci v rámci svého subprojektu

- s předfinancováním svého subprojektu v min. výši 510 000,00 Euro (12 393 000,00 Kč Částky jsou přepočítány v kurzu CZK 24,300/EUR

- s navýšením rozpočtu z důvodu případného posílení české koruny (CZK)

X. Zastupitelstvo města o d r o č u j e

a/ Převody nemovitého majetku obce č. : 2747
b/ Změnu kriterií pro rozdělování dotací sportovním klubům v roce 2008
c/ Projekt Vytvoření a společné označení městských turistických tras - společný turistický produkt polsko-českého pohraničí

XI. Zastupitelstvo města d o p o r u č u j e radě města :

a/ vyhlásit výběrové řízení na správu a provozování výlepových ploch na území města Náchoda

V Náchodě 25. února 2008

Ing. Pavla Maršíková
místostarostka
Ing. Oldřich Čtvrtečka
starosta