Dnes
Teplota: 28.4 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města Náchoda
konaného 20. února 2012I. Zastupitelstvo města p r o j e d n a l o

a/ Rozpočet na rok 2012 a rozpočtový výhled 2013-2016
b/ Majetkoprávní úkony obce
c/ Upravený návrh zadání změny č. 9 ÚPSÚ Náchod
d/ Upravený návrh zadání změny č. 10 ÚPSÚ Náchod
e/ Strategii prevence kriminality a sociálně patologických jevů Města Náchoda na léta 2012-2015
f/ Rozpočtová opatření
g/ Změnu člena kontrolního výboru a změnu člena správní rady Kulturní a sportovní nadace města Náchoda
h/ Žádost Obce Vysokov
ch/ Vnitřní předpis o zadávání veřejných zakázek
i/ Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku j/ Vzdání se práva a prominutí (odpis) pohledávek
k/ Dodatky ke zřizovacím listinám
l/ Plán práce kontrolního výboru na rok 2012
m/Kontrolní výbor ZM - Kontrola výběru poplatku za psy
n/ Zápisy z jednání výborů
o/ Průzkum a těžba nekonvenčních ložisek zemního plynu a ropy

II. Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

a/ rozpočet města Náchoda na rok 2012 členěný dle paragrafů včetně příloh a v souladu s odstavcem (5) § 4 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů jako schodkový. Schodek je vyrovnán:
1. finančními prostředky z minulých let v objemu 41.972 tis. Kč
2. smluvně zabezpečeným revolvingovým úvěrem v objemu 59.400 tis.Kč
b/ rozpočtový výhled do roku 2016
c/ převody a nabytí nemovitého majetku obce č. : 2126, 3105, 3256, 3259, 3264, 3171, 3269
d/ prodej bytové jednotky Smetanova 812/2 s podílem o velikosti 659/2627 na společných částech domu, stavební parcele č. 1720 a pozemkové parcele č.953/12 v k.ú. Náchod do vlastnictví slečny Žanety Diblíkové za 802.500,- Kč
e/ prodej bytové jednotky Kostelecká 1829/9 s podílem o velikosti 473/49057 na společných částech domu vč. stavební parcely č. 3048 k.ú. Náchod do vlastnictví paní Zity Dubové za 600.000,- Kč
f/ upravený návrh zadání změny č. 9 územního plánu sídelního útvaru Náchod
g/ ukončení prací na změně č. 10 územního plánu sídelního útvaru Náchod
h/ Strategii prevence kriminality a sociálně patologických jevů Města Náchoda na léta 2012 - 2015 včetně podání žádosti o dotaci na rekonstrukci městského kamerového systému
ch/ rozpočtová opatření od 12. 12. 2011 dle návrhu
i/ rozpočtová opatření od 1. 1. 2012 dle návrhu
j/ vyřazení a fyzickou likvidaci dlouhodobého hmotného majetku v ceně nad 20.000 Kč dle návrhu
k/ vzdání se práva a prominutí (odpis) pohledávek dle návrhu
l/ Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině PO Sportovní zařízení města Náchoda
m/ Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině PO Základní škola Náchod - Plhov
n/ Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině PO Základní umělecká škola Náchod
o/ plán kontrol kontrolního výboru zastupitelstva města na rok 2012


III. Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e

a/ radu města ve smyslu ustanovení § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, provádět rozpočtová opatření do výše 300.000,- Kč

IV. Zastupitelstvo města s o u h l a s í

a/ s tím, že rozpočtová opatření na poskytnuté dotace ministerstev a krajského úřadu (v plné výši) se stávají součástí rozpočtu města na běžný rozpočtový rok po písemném doručení, pokud rada města nerozhodne jinak. Na nejbližším Zastupitelstvu města budou dána zastupitelům na vědomí.
b/ s tím, že případný časový nesoulad mezi příjmy a výdaji bude řešen krátkodobými úvěry
c/ s tím, že případný nákup nemovitostí stávajících lázní a rekonstrukce autobusového nádraží bude řešena čerpáním investičního úvěru

V. Zastupitelstvo města o d v o l á v á

na vlastní žádost a/ Ing. Aleše Cabicara z funkce člena kontrolního výboru
b/ Ing. Alenu Sukovou ze správní rady Kulturní a sportovní nadace města Náchoda

VI. Zastupitelstvo města v o l í

a/ MVDr. Ivana Terbana do funkce člena kontrolního výboru

VII. Zastupitelstvo města j m e n u j e

a/ do správní rady Kulturní a sportovní nadace města Náchoda Mgr. Miroslava Jindru

VIII. Zastupitelstvo města z a m í t á a/ žádost obce Vysokova na prominutí vrácení Kč 2 194 245,70 + úroků

IX. Zastupitelstvo města r u š í

a/ Vnitřní předpis města Náchoda na zadávání zakázek do 6 mil. Kč bez DPH k datu účinnosti novely zákona o veřejných zakázkách č. 167/2006 Sb.

X. Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í

a/ zprávu z kontroly výběru poplatku za psy, kterou provedl kontrolní výbor zastupitelstva města
b/ zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 1. 2. 2012
c/ zápis z jednání finančního výboru ze dne 30. 1. 2012

XI. Zastupitelstvo města

a/ vyjadřuje zásadní nesouhlas se stanovením průzkumného území "Trutnovsko" a prováděním průzkumných geologických prací, které zahrnuje též mimo jiné chráněnou oblast přirozené akumulace vod Polická křídová pánev a mnoho dalších významných zdrojů pitné vody i zdrojů minerálních vod v Náchodě - Bělovsi
b/ nesouhlasí s případnou těžbou nekonvenčních ložisek zemního plynu a ropy v této oblasti


Ing. Tomáš Š u b e r t
1. místostarosta
Jan B i r k e
starosta