Dnes
Teplota: 25.7 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Usnesení z 16. zasedání zastupitelstva města Náchoda
konaného 23. dubna 2012I. Zastupitelstvo města p r o j e d n a l o

a/ Majetkoprávní úkony obce
b/ Dotace z rozpočtu města Náchoda - veřejná podpora de minimis
c/ Dotace z rozpočtu města Náchoda - sport
d/ Rozpočtová opatření
e/ Plán práce Finančního výboru ZM na rok 2012
f/ Delegování zástupců na valné hromady a. s.
g/ KV ZM - zápisy z provedených kontrol

II. Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

a/ převody a nabytí nemovitého majetku obce č. : 2486, 2557, 3249, 3262, 3290, č. 2944 bezúplatné nabytí pozemků dle zákona č. 569/1991 Sb. :
- kat. úz. Náchod parcely č. 421/28, 669/18, 669/19, 677/13, 1399/2, 2067/37, 2067/40,
- kat. úz. Lipí u Náchoda parcely č. 43/1, 163/5, 166/9, 166/33
bezúplatné nabytí pozemků dle zákona č. 92/1991 Sb. :
- katastrální území Náchod parcela č. 690/45
- katastrální území Běloves parcela č. 715
- katastrální území Staré Město nad Metují parcela č. 176/8
vše z vlastnictví ČR Pozemkového fondu do vlastnictví Města Náchoda

b/ prodej bytu č. 1829/3 Kostelecká s podílem o velikosti 473/49057 na společných částech domu vč. stavební parcely č. 3048 k.ú. Náchod do vlastnictví Ing. Miroslavy Černikovské za cenu 556.600,- Kč

c/ smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - veřejná podpora de minimis č. SMF/18/2012 a SMF/19/2012 a č. SMF/22/2012 až SMF/24/2012 dle návrhu a pověřuje starostu města pana Jana Birke jejich podpisem

d/ smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/20/2012 a č. SMF/21/2012 a pověřuje starostu města pana Jana Birke jejich podpisem

e/ smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - veřejná podpora de minimis o.s. CESTA č. SMF/17/2012 na úhradu nájemného a pověřuje starostu města pana Jana Birke jejím podpisem

f/ rozdělení dotace ze schváleného rozpočtu města sportovním klubům na rok 2012, dle návrhu tělovýchovné komise města (pro 20 sportovních klubů v celkové částce 1 930 000,-- Kč)

g/ smlouvy o poskytnutí dotace č. SMF/44/2012 až SMF/51/2012

h/ smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města na sportovní činnost č. SMF/41/2012 až SMF/43/2012

ch/ rozpočtová opatření od 12. 3. 2012 dle návrhu

i/ plán práce Finančního výboru ZM na rok 2012 dle návrhu

III. Zastupitelstvo města z a m í t á

a/ převody nemovitého majetku obce č. : 2050,

IV. Zastupitelstvo města d e l e g u j e

a/ v souladu s § 84 odst. 2, písm. f) a g) zákona o obcích zástupce města Náchoda na valnou hromadu :
- společnosti VAK Náchod a. s. pana Ing. Tomáše Šuberta s mandátem hlasovat dle programu valné hromady
- společnosti Beránek Náchod a.s. pana starostu Jana Birke s mandátem hlasovat dle programu valné hromady

V. Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í

a/ Zápisy z kontrol provedených kontrolním výborem ZM

Ing. Tomáš Š u b e r t
1. místostarosta
Jan B i r k e
starosta