Dnes
Teplota: 27.8 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Usnesení ze 17. zasedání zastupitelstva města Náchoda
konaného 25. června 2012I. Zastupitelstvo města p r o j e d n a l o

a/ Majetkoprávní úkony obcev
b/ Závěrečný účet Města Náchoda za rok 2011
c/ Schválení návrhu změny č. 5 ÚPSÚ Náchod a vydání formou Opatření obecné povahy č. 1/2012
d/ Schválení návrhu změny č. 14 ÚPSÚ Náchod a vydání formou Opatření obecné povahy č. 2/2012
e/ Rozpočtová opatření
f/ Nové názvy ulic
g/ Dodatek ke zřizovací listině ZUŠ Náchod
h/ Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku
ch/ Odpis pohledávek vč. Správy budov Náchod s.r.o.
i/ Sdružení lázeňských měst - půjčka na akci "Jedeme do lázní"
j/ Souhlas s výmazem z obchodního rejstříku
k/ Dodatek č. 1 ke smlouvě s FK Náchod
l/ Dodatek ke smlouvě se ZUŠ
m/ Deklarace ke Kodexu chování provozovatelů sázkových her a OZV č. 2/2012
n/ Odkup stávajících lázní v k.ú. Běloves
o/ Zápis z jednání finančního výboru ze dne 11. 6. 2012

II. Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

a/ převody a nabytí nemovitého majetku obce č.: 1985, 2906, 2944, 3213, 3244, 3307,2126
b/ Závěrečný účet Města Náchoda za rok 2011 včetně příloh s výhradou a současně zastupitelstvo města přijímá navržená nápravná opatření, potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků
c/ návrh změny č. 5 územního plánu sídelního útvaru Náchod a vydává Opatření obecné povahy č. 1/2012
d/ návrh změny č. 14 územního plánu sídelního útvaru Náchod a vydává Opatření obecné povahy č. 2/2012
e/ rozpočtová opatření od 23.4.2012 dle návrhu
f/ dodatek č. 4 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní umělecká škola Náchod, Tyršova 247
g/ vyřazení a fyzickou likvidaci dlouhodobého hmotného majetku v ceně nad 20.000,- Kč/kus dle návrhu
h/ prodej automobilu Avia vedeného v evidenci - /0RVW vozidlo DA 12 NA 36-09 z roku 1979 za cenu šrotu Kč 5.000,- panu Šrollovi, Náchod
ch/ vzdání se práva a prominutí (odpis) pohledávky dle návrhu
i/ odpis pohledávek nad Kč 20.000,- které vznikly v minulosti Správě budov Náchod s.r.o. dle návrhu
j/ dodatek č. 1 ke smlouvě o půjčce č. SMF/1907/2011 k/ dodatek č.1 ke smlouvě SMF/42/2012
k/ dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace Základní umělecké škole Náchod, Tyršova 247, č. SMF/3/2012
l/ Deklaraci ke kodexu chování provozovatelů sázkových her dle návrhu. Tato Deklarace umožní regulaci hazardu v Náchodě v budoucnosti

III. Zastupitelstvo města z a m í t á

a/ převod nemovitého majetku obce č. : 3227

IV. Zastupitelstvo města r o z h o d l o

podle ust. § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění o novém názvu ulic : - Nad Židovským hřbitovem - stávající bezejmenná cesta - č.parcely 1641/8, k.úz. Náchod
- V Zahrádkách - stávající bezejmenná cesta - č. parcely 1588/8, k.úz. Náchod
- Ve Svahu - stávající bezejmenná cesta - č.parcely 682/14, k. úz. Náchod
- Modřínová - stávající bezejmenná cesta - č.parcel 675/16, 674/1, 675/2, 675/3, k.úz. Náchod a č. parcel 275/5, 261/2, 261/6, k. úz. Babí u Náchoda

V. Zastupitelstvo města u d ě l u j e

a/ souhlas s výmazem z obchodního rejstříku Městského národního výboru Náchod "v likvidaci" - Samostatná drobná provozovna

VI. Zastupitelstvo města v y d á v á

a/ Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012, kterou se stanoví místa, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry

VII. Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e

a/ radu města přípravou kupní smlouvy na odkup pozemků a nemovitostí lázní, Jiráskova statku, stáčírny a vrtů v k.ú. Běloves od stávajících vlastníků a její předložení do zastupitelstva města k projednání a ke schválení

VIII. Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í

Ing. Tomáš Š u b e r t
1. místostarosta
Jan B i r k e
starosta