Dnes
Teplota: 24.5 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Usnesení z 19. zasedání zastupitelstva města Náchoda konaného 22. října 2012I. Zastupitelstvo města p r o j e d n a l o

a/ Majetkoprávní úkony obce
b/ Smlouvy HOLTY
c/ Rozdělení finančních prostředků z výnosu ze sázkových her sportovním klubům
d/ Smlouvy o dotacích sportovním klubům
e/ Aktualizaci Programu regenerace MPZ
f/ Dotace z Programu regenerace MPR a MPZ
g/ Rozpočtová opatření
h/ Audit Královéhradeckého kraje
ch/ Dodatek č. 1 ke smlouvě č. SMF/2/2012 o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu
i/ Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku
j/ Vzdání se práva a prominutí (odpis) pohledávek
k/ Smlouvu o poskytnutí dotace pro Beránek Náchod a. s.
l/ Projekt s názvem "Ochrana vod povodí řeky Metuje v Kudowě Zdroj a Náchodě"


II. Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

a/ převody a nabytí nemovitého majetku obce č.: 3306, 3307, 3356,
b/ smlouvu o půjčce č. SMF/2070/2012 mezi Holty s.r.o. a městem Náchod na částku 13.200 tis.Kč
c/ smlouvu o půjčce č. SMF/2071/2012 mezi městem Náchod a VAK Náchod a.s. na částku 13.200 tis.Kč
d/ rozdělení dotace z fin. prostředků z výnosu ze sázkových her sportovním klubům v celkové částce 3 000 000,-- Kč dle návrhu
e/ smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/79/2012, SMF/80/2012 a SMF/81/2012
f/ smlouvy o dotaci z rozpočtu města Náchod č. SMF/82/2012 až SMF/103/2012
g/ aktualizovaný Program regenerace Městské památkové zóny
h/ smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/74/2012 a SMF/75/2012
ch/ rozpočtová opatření od 10. 9. 2012 dle návrhu
i/ dodatek č. 1 ke smlouvě č. SMF/2/2012 o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu
j/ vyřazení a fyzickou likvidaci dlouhodobého hmotného majetku v ceně nad 20.000 Kč/kus dle návrhu
k/ vzdání se práva a prominutí (odpis) pohledávek v ceně nad 20000,- Kč dle návrhu
l/ úhradu sankce Evropskému fondu pro regionální rozvoj dle návrhu
m/ smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. smlouvy SMF/104/2012

III. Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í

a/ Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města Náchoda za rok 2012
b/ Zápis z finančního výboru zastupitelstva města Náchoda ze dne 10.10.2012

IV. Zastupitelstvo města p r o h l a š u j e

a/ že Město Náchod zabezpečí finanční prostředky na realizaci své části projektu "Ochrana vod povodí řeky Metuje v Kudowě Zdrój a Náchodě" (tj. realizaci svého subprojektu) po celou dobu trvání projektu.

V. Zastupitelstvo města s o u h l a s í

a/ se spolufinancováním projektu "Ochrana vod povodí řeky Metuje v Kudowě Zdroj a Náchodě" ve výši rozdílu mezi celkovými způsobilými výdaji svého subprojektu a dotací z ERDF a státního rozpočtu , tj. min. 44 537,94 EUR (1 046 641,59 Kč).

b/ s úhradou celkových nezpůsobilých výdajů, které vzniknou při realizaci svého subprojektu, částky jsou přepočítány v kurzu 23,50 CZK/EUR

c/ s případným navýšením rozpočtu z důvodu případného posílení české koruny

VI. Zastupitelstvo města z a m í t á

a/ převody nemovitého majetku obce č. : 3284

Ing. Tomáš Š u b e r t
1. místostarosta
Jan B i r k e
starosta