Dnes
Teplota: 26.7 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Usnesení
z 20. zasedání zastupitelstva města Náchoda
konaného 10. prosince 2012I. Zastupitelstvo města p r o j e d n a l o

a/ Majetkoprávní úkony obce
b/ Rozpočtové provizorium
c/ OZV č. 3/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
d/ Rozpočtová opatření
e/ Pořizování Územního plánu Náchod
f/ Smlouvu o poskytnutí příspěvku k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti na části území Královéhradeckého kraje
g/ Revolvingový úvěr 2013-2014
h/ Podání žádosti o neinvestiční dotaci na "Podporu terénní práce 2013"
ch/ Darovací smlouvu - MŠ Vítkova - počítače
i/ Smlouvy
j/ Půjčku HC
k/ Návrh na odvod nedočerpaného příspěvku příspěvkových organizací
l/ Finanční výbor - kontroly schválené ZM na rok 2012
m/ KV ZM - zápis z kontroly

II. Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

a/ převody a nabytí nemovitého majetku obce č. : 2126, 3313, 3358, 3306 - cena je v místě a čase obvyklá, 3356, 2115, 2797
b/ prodej bytové jednotky Havlíčkova 1115/3 za cenu 532.800,- Kč manželům Anně a Josefovi Burešovým
c/ rozpočtové provizorium od 1.1.2013 do doby schválení rozpočtu města Náchoda na rok 2013
d/ rozpočtová opatření od 22. 10. 2012 dle návrhu
e/ uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti na části území Královéhradeckého kraje na období od 1.1.2012-31.12.2012
f/ jednání o otevření revolvingového úvěru na období 2013/2014 s KB a.s. na objem minimálně 69,3 mil. Kč
g/ žádost o neinvestiční dotaci - Podpora terénní práce se spoluúčastí města ve výši min. 30% z celkové požadované dotace, což činí 189 977,- Kč
h/ darovací smlouvu č.42/SVŠ/2012/ŠK - darování 2 ks počítačů MŠ Náchod,Vítkova 304
ch/ smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - veřejná podpora de minimis č. SMF/107/2012
i/ smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/106/2012 a č. SMF/108/2012
j/ půjčku č. SMF/2224/2012 HC Náchod, oddíl ledního hokeje ve výši Kč 400.000,- dle návrhu
k/ odvod nedočerpaného příspěvku příspěvkových organizací za rok 2012 do rozpočtu zřizovatele
l/ dodatek č. 1 ke smlouvě č. SMF/4/2012

III. Zastupitelstvo města t r v á

a/ č. 2030 - na svém původním usnesení a to na bezúplatném nabytí podílu o velikosti 112/784 k pozemku cesty č. 470 k.ú. Staré Město nad Metují

IV. Zastupitelstvo města z a m í t á

a/ převody nemovitého majetku obce č. : 3349, 2310, 3327, 3316, 3336,

V. Zastupitelstvo města v y d á v á

a/ Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů

VI. Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í

a/ zprávu o postupu prací při zpracování a projednání nového územního plánu Náchod
b/ zápisy z kontrol provedených finančním výborem v roce 2012
c/ zápis z kontroly provozovatelů sázkových her provedenou kontrolním výborem
d/ prováděné právní kroky v kauze úvěru obci Vysokov


Ing. Tomáš Š u b e r t
1. místostarosta
Jan B i r k e
starosta