Dnes
Teplota: 24.8 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Usnesení z 22. zasedání zastupitelstva města Náchoda
konaného 25. února 2013I. Zastupitelstvo města p r o j e d n a l o

a/ Majetkoprávní úkony obce
b/ Rozpočet 2013
c/ Rozpočtový výhled
d/ Smlouvy de minimis a Smlouvy o dotaci
e/ Smlouvy o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu
f/ Smlouvy o dotacích - sport
g/ Revolvingový úvěr
h/ Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku
ch/ Vzdání se práva a prominutí (odpis) pohledávek i/ Dodatek č. 3 - Obec Vysokov
j/ Plán kontrol Finančního výboru ZM na rok 2013
k/ Žádost o dotaci z MV
l/ Dodatek č. 2 - Obec Kramolna
m/ Změnu člena kontrolního výboru
n/ Veřejná prostranství Náchod - zeleň a park
o/ Rozpočtová opatření

II. Zastupitelstvo města s ch v a l u j e

a/ převody a nabytí nemovitého majetku obce č. : 2302, 2886, 3290- admin. cena dle znal. posudku, 3315, 3351, 3377, 3384, 3387, 2126, 3277, 3317, 3366, prodej bytové jednotky č. 929/3 Němcové do vlastnictví manželů Fabiánových za 391.000,- Kč

b/ rozpočet města Náchoda na rok 2013 členěný dle paragrafů včetně příloh a v souladu s odstavcem (5) § 4 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů jako schodkový. Schodek je vyrovnán :
1. finančními prostředky z minulých let v objemu 71.009 tis. Kč
2. smluvně zabezpečeným revolvingovým úvěrem v objemu 69.300 tis.Kč

c/ rozpočtový výhled na roky 2014 až 2017 dle návrhu

d/ smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - veřejná podpora de minimis č. SMF/6/2013 až SMF/15/2013, SMF/17/2013 dle návrhu a pověřuje starostu města pana Jana Birke jejich podpisem

e/ smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/18/2013 až č.SMF/20/2013 dle návrhu a pověřuje starostu města pana Jana Birke jejich podpisem

f/ smlouvy o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu č. SMF/1/2013 až č. SMF/5/2013 dle návrhu a pověřit starostu města pana Jana Birke jejich podpisem

g/ smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/21/2013 až SMF/23/2013 dle návrhu a pověřuje starostu města pana Jana Birke jejich podpisem

h/ revolvingový úvěr na období 2013/2014 ve výši Kč 69.300.000,- Kč za úrokovou sazbu O/N PRIBOR + 0,34 % p.a. od KB a.s. Praha a pověřuje starostu města pana Jana Birke podpisem příslušných smluvních dokumentů

ch/ na návrh škodní a likvidační komise ze dne 14.1.2013 a rady města vyřazení a fyzickou likvidaci dlouhodobého hmotného majetku v ceně nad 20.000 Kč/kus dle návrhu

i/ vzdání se práva a prominutí (odpis) pohledávek v částce nad 20.000,- Kč dle návrhu

j/ dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytnutí úvěru Obci Vysokov ze dne 30.4.1999, ve znění dodatku č. 1 ze dne 18.5.1999 a dodatku č. 2 ze dne 27.2.2008

k/ navržený plán kontrol Finančního výboru ZM na rok 2013

l/ žádost o dotaci na Propojení MDKS Města Náchod s obvodním oddělením Policie ČR a spoluúčast města ve výši 82.000,- Kč

m/ žádost o dotaci na Prázdninový pobyt dětí s výchovnými problémy a spoluúčast města ve výši 20.000,- Kč

n/ dodatek č. 2 ke smlouvě o půjčce Obci Kramolna ze dne 30. 5. 2001

o/ vyhlášení veřejné zakázky na služby v rámci projektu "Veřejná prostranství Náchod - zeleň a park" a dále schvaluje odůvodnění této veřejné zakázky

p/ rozpočtová opatření od 1. 1. 2013

III. Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e

a/ radu města ve smyslu ustanovení § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, provádět rozpočtová opatření do výše 300.000,- Kč

IV. Zastupitelstvo města s o u h l a s í

a/ s tím, že rozpočtová opatření na poskytnuté dotace ministerstev a krajského úřadu (v plné výši) se stávají součástí rozpočtu města na běžný rozpočtový rok po písemném doručení, pokud rada města nerozhodne jinak. Na nejbližším zastupitelstvu města budou dána zastupitelům na vědomí

b/ s tím, že případný nákup nemovitostí stávajících lázní bude řešen otevřením a čerpáním investičního úvěru

V. Zastupitelstvo města r u š í

a/ převody nemovitého majetku obce č. 2906

VI. Zastupitelstvo města o d r o č u j e

a/ převody nemovitého majetku obce č. 3362

VII. Zastupitelstvo města o d v o l á v á

a/ MVDr. Ivana Terbana z funkce člena kontrolního výboru zastupitelstva města

VIII. Zastupitelstvo města v o l í

a/ pana Ivo Scharfera členem kontrolního výboru zastupitelstva města


Ing. Tomáš Š u b e r t
1. místostarosta
Jan B i r k e
starosta