Dnes
Teplota: 26.2 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Usnesení z 24. zasedání zastupitelstva města Náchoda konaného 15. dubna 2013I. Zastupitelstvo města p r o j e d n a l o

a/ Majetkoprávní úkony obce
b/ Změnu č. 13 ÚPSÚ Náchod
c/ "Veřejná prostranství Náchod - sportovní hřiště" - změnu v odůvodnění veřejné zakázky
d/ "Stavení úpravy prostoru u radnice, ul. Krámská, Náchod" - schválení vyhlášení veřejné zakázky a odůvodnění této veřejné zakázky
e/ Půjčku VAK Náchod a. s.
f/ Delegování zástupců města na valné hromady
g/ Rozpočtová opatření

II. Zastupitelstvo města r u š í

a/ č. 3306 - ruší část svého usnesení k č. akce 3306 z 21.1.2013 ve věci směny části pozemku p.č. 1135/2 k.ú.Náchod
b/ č. 3306 - ruší své usnesení k č. akce 3306 z 25.3.2013 ve věci směny pozemků stavební p.č. 3321/1 a stavební p.č. 3321/2 v k.ú. Náchod z vlastnictví pana Daňka za stavbu staré hasičské zbrojnice na stavební parcele č. 110, stavební parcelu č. 110, sousední pozemkovou parcelu č. 217/2 a část sousední pozemkové parcely č. 683/4 vše v katastrálním území Běloves s tím, že stavba staré hasičské zbrojnice bude prodána za cenu dle znaleckého posudku zpracovaného na zjištění ceny v místě a čase obvyklé

III. Zastupitelstvo města s ch v a l u j e

a/ převody a nabytí nemovitého majetku obce č. : č. 3306 - směnu pozemků stavební p.č. 3321/1 a stavební p.č. 3321/2 v k.ú. Náchod z vlastnictví pana Daňka za stavbu staré hasičské zbrojnice na stavební parcele č. 110, stavební parcelu č. 110, sousední pozemkovou parcelu č. 217/2, část sousední pozemkové parcely č. 683/4 a část sousední pozemkové parcely č. 216 vše v katastrálním území Běloves s tím, že stavba staré hasičské zbrojnice bude prodána za cenu dle znaleckého posudku zpracovaného na zjištění ceny v místě a čase obvyklé a s tím, že k směněným pozemkům budou dovedeny přípojky vody, elektřiny a kanalizace. Veškeré náklady spojené s touto směnou ponese Město Náchod.
b/ zadání změny č. 13 územního plánu sídelního útvaru Náchod
c/ změnu týkající se předpokládané hodnoty veřejné zakázky v odůvodnění veřejné zakázky "Výběrové řízení na dodavatele stavby v rámci projektu Veřejná prostranství Náchod - sportovní hřiště"
d/ vyhlášení veřejné zakázky na stavební práce v rámci akce: "Stavební úpravy prostoru u radnice, ul. Krámská, Náchod" a odůvodnění této veřejné zakázky
e/ smlouvu o půjčce č. SMF/2245/2013
f/ rozpočtová opatření od 25. 3. 2013 dle návrhu
g/ dodatek rozpočtových opatření od 25.3.2013 dle návrhu

IV. Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í

a/ zprávu o postupu prací při projednání návrhu zadání změny ÚPSÚ č. 13

V. Zastupitelstvo města d e l e g u j e

a/ v souladu s § 84 odst. 2, písm. f) zákona o obcích zástupce města Náchoda na valnou hromadu
- společnosti VAK Náchod a. s. pana Ing. Tomáše Šuberta s mandátem hlasovat dle programu valné hromady
- společnosti Beránek Náchod a.s. pana starostu Jana Birke s mandátem hlasovat dle programu valné hromady

Ing. Tomáš Š u b e r t
1. místostarosta
Jan B i r k e
starosta