Dnes
Teplota: 27.1 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Usnesení z 26. zasedání zastupitelstva města Náchoda
konaného 24. června 2013I. Zastupitelstvo města p r o j e d n a l o

a/ Závěrečný účet Města Náchoda za rok 2012
b/ Majetkoprávní úkony obce
c/ Výsledek provedených výběrových řízení
d/ Dotace na sport z VHP
e/ Smlouvy - dotace - sport z VHP
f/ OZV č. 1/2013
g/ Založení Kulturního centra Náchodská Prima sezóna
h/ Rozpočtová opatření
ch/ Schválení výkazů příspěvkových organizací
i/ Stavební úpravy bytového domu čp. 269 Duhová ul. - odůvodnění veřejné zakázky
j/ Záměr - nákup zametacího vozu
k/ Záměr - propojení ul. Poštovní s Janáčkovou
l/ Dodatek č. 1 ke smlouvě č. SMF/2/2013
m/ IPRM - výstavbu RD Nad nemocnicí
n/ Žádost o úpravu smlouvy s ICC Náchod
o/ Dodatek ke ZL MŠ, Náchod, Březinova 669 a zřízení nového školského zařízení

II. Zastupitelstvo města s ch v a l u j e

a/ Závěrečný účet Města Náchoda za rok 2012 včetně příloh bez výhrad
b/ převody a nabytí nemovitého majetku obce č. : 2133, 2443, 2681- "úvodní špičku" po opěrnou zídku u příjezdu, 2900, 3317, 3374, 3391, 3306
c/ č. 2717 - bezúplatné nabytí pozemku č. 6/4 katastrální území Jizbice u Náchoda smlouvou č.j. UZSVM/HNA/2130/2013-HNAM z vlastnictví ČR UZSVM do vlastnictví Města Náchoda vč. znění smlouvy
d/ č. 3307 - bezúplatné nabytí pozemku č.195/14 katastrální území Staré Město nad Metují smlouvou č.j. UZSVM/HNA/2111/2013-HNAM z vlastnictví ČR UZSVM do vlastnictví Města Náchoda vč. znění smlouvy
e/ prodej bytové jednotky 802/2 Janáčkova ul. do vlastnictví Mgr. O. Pumra za 354.100,- Kč a prodej bytové jednotky č. 1532/2 Pražská za 385.000,- Kč do vlastnictví paní Lucie Neméthové
f/ rozdělení dotace z finančních prostředků z výnosu ze sázkových her sportovním klubům v celkové částce 2 700 000,-- Kč dle návrhu
g/ smlouvy o dotaci z rozpočtu města č. SMF/89/2013 až SMF/100/2013 dle návrhu h/ rozpočtová opatření od 27.5.2013 dle návrhu
ch/ roční výkazy příspěvkových organizací k 31.12.2012
i/ odůvodnění veřejné zakázky "Stavební úpravy bytového domu č.p. 269, Duhová ul., Náchod"
j/ záměr nákupu zametacího vozu TS Náchod s.r.o.
k/ navýšení základního jmění společnosti Technické služby Náchod s.r.o., Bílkova 196, 54701 Náchod, IČO 25270095 o 3.400.000,- Kč peněžitým vkladem na realizaci záměru nákupu zametacího vozu formou rozpočtového opatření č. 60
l/ záměr propojení Poštovní s Janáčkovou včetně stavby tunelu na této spojnici
m/ Dodatek č. 1 ke smlouvě o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu č. SMF/2/2013
n/ odůvodnění veřejné zakázky "Výběrové řízení na dodavatele stavby v rámci projektu "Výstavba RD Nad nemocnicí - Náchod, Podmiňující výstavba komunikací a inženýrských sítí" dle návrhu
o/ Dodatek č. 1 ke smlouvě č. SMF/17/2013 s Markétou Machovou - dotace na činnost informačního centra v Náchodě, IČ: 76307832, Kamenice 144 v roce 2013, dle návrhu
p/ zřízení školní jídelny - výdejny jako nového školského zařízení, jehož činnost bude s účinností od 1. 9. 2013 vykonávat příspěvková organizace Mateřská škola, Náchod, Vančurova 1345
q/ Dodatek č. 1 ke zřizovací listině PO MŠ, Náchod, Vančurova 1345 s účinností od 1.9.2013

III. Zastupitelstvo města z a m í t á

a/ převody a nabytí nemovitého majetku obce č. : 2115,

IV. Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í

a/ zprávu o výsledku provedených výběrových řízení od 1.1.2013 do 11.6.2013

V. Zastupitelstvo města v y d á v á

a/ Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013, kterou se stanoví místa, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry s účinností od 10. 7. 2013

VI. Zastupitelstvo města

a/ předběžně souhlasí se založením Kulturního centra Náchodská Prima sezóna o.p.s. a u k l á d á radě města připravit podklady k založení tak, aby bylo možné na příštím jednání zastupitelstva města předložit ke schválení zakladatelskou smlouvu, případně další dokumenty potřebné k založení o.p.s.

Ing. Tomáš Š u b e r t
1. místostarosta
Jan B i r k e
starosta