Dnes
Teplota: 28.4 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Usnesení z 27. zasedání zastupitelstva města Náchoda konaného 22. července 2013I. Zastupitelstvo města p r o j e d n a l o

a/ Majetkoprávní úkony obce
b/ Přednádraží - součinnost s Českými dráhami a. s.
c/ Správa železniční dopravní cesty - Memorandum o vzájemné spolupráci
d/ Smlouvu o spolupráci mezi ŘSD a městem Náchod na společný postup při zadávání
veřejné zakázky I/14 Náchod - rekonstrukce silnice a křižovatky na průtahu města Náchod /křižovatka u Itálie/
e/ Rozpočtová opatření
f/ Dodatek č. 2 ke smlouvě o plnění závazku veřejné služby
g/ Žádost o neinvestiční dotaci - Podpora terénní práce 2013 (období září - prosinec 2013)

II. Zastupitelstvo města s ch v a l u j e

a/ převody a nabytí nemovitého majetku obce č. : 2443
b/ prodej bytové jednotky 803/8 Janáčkova ul. do vlastnictví Ing. Macka za 369.000,- Kč
c/ spoluúčast Města na financování investic v roce 2013 do majetku nyní ČD a.s. týkající se bezprostředně vlastní akce - Přednádraží do výše Kč 1.452.000,- vč. DPH
d/ text Memoranda o vzájemné spolupráci týkající se propojení silniční sítě ve směru Poštovní ulice - Janáčkova ulice v Náchodě a pověřuje starostu města pana Jana Birke jejím podpisem
e/ smlouvu o spolupráci mezi ŘSD, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, IČ 65993390 a městem Náchod na společný postup zadavatele a úpravu vzájemných práv a povinností smluvních stran při zadávání veřejné zakázky I/14 Náchod - rekonstrukce silnice a křižovatky na průtahu města Náchod / křižovatka "u Itálie" / a pověřuje pana místostarostu ing. Tomáše Šuberta jejím podpisem
f/ rozpočtová opatření od 24. 6. 2013 dle návrhu
g/ dodatek č. 2 ke smlouvě o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu č. SMF/2/2013
h/ žádost o neinvestiční dotaci - Podpora terénní práce na období od září do prosince 2013 se spoluúčastí města ve výši 42% z celkového rozpočtu projektu, což činí 89 909,82 Kč na dva terénní pracovníky

III. Zastupitelstvo města s o u h l a s í

a/ za Bytový podnik Náchod v likvidaci, státní podnik - s převodem podílu stav. parcely č. 319 v k.ú. Zbečník, obec Hronov do vlastnictví podílových spoluvlastníků

Ing. Tomáš Š u b e r t
1. místostarosta
Jan B i r k e
starosta