Dnes
Teplota: 28.2 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Usnesení z 28. zasedání zastupitelstva města Náchoda konaného 2. září 2013I. Zastupitelstvo města p r o j e d n a l o
a/ Majetkoprávní úkony obce
b/ Rozbor hospodaření za I. pololetí 2013
c/ Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2013
d/ Rozpočtová opatření
e/ Smlouvu o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města pro Beránek Náchod a. s.
f/ Smlouvu - Občanské sdružení Společné cesty Náchod
g/ Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku

II. Zastupitelstvo města s ch v a l u j e
a/ převody a nabytí nemovitého majetku obce č. : 2126, 2681, 3317, 3421, 3422 - náklady uhradí kupující, 3448, 3451,
b/ prodej bytové jednotky 1958/3 Bílá ul. do vlastnictví Lucie Dostálové za 722.844,- Kč
c/ prodej bytové jednotky 1973/11 Bílá ul. do vlastnictví Josefa Mazáče za 435.816,- Kč
d/ rozbor hospodaření města Náchoda za I. pololetí 2013
e/ rozpočtová opatření od 22.7.2013 dle návrhu
f/ smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. smlouvy SMF/126/2013
g/ smlouvu o dotaci z rozpočtu města Náchoda - veřejná podpora de minimis č.
SMF/125/2013 o.s. Společné cesty, IČ 26597063
h/ vyřazení a fyzickou likvidaci dlouhodobého hmotného majetku v ceně nad 20.000 Kč/kus dle návrhu
ch/ vyřazení položky /DXIU - sedadla - Kino Vesmír (2013) z evidence z důvodu převodu na Kino Vesmír

III. Zastupitelstvo města z a m í t á
a/ převody nemovitého majetku obce č. : 2115, 3442

IV. Zastupitelstvo města v y d á v á
a/ Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2013, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství platná v území obvodu města Náchod

Ing. Tomáš Š u b e r t
1. místostarosta
Jan B i r k e
starosta