Dnes
Teplota: 24.5 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Usnesení z 29. zasedání zastupitelstva města Náchoda konaného 11. listopadu 2013I. Zastupitelstvo města p r o j e d n a l o

a/ Majetkoprávní úkony obce
b/ Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2013, kterou se stanoví zákaz požívání alkoholu na veřejném prostranství
c/ Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2013, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
d/ Územní plán Náchod - Zadání
e/ Schválení pojmenování nových názvů ulic
f/ Rozpočtová opatření
g/ Volbu přísedících Okresního soudu v Náchodě
h/ Revolvingový úvěr 2014/2015
ch/ Půjčku VAK
i/ Plán kontrol kontrolního výboru
j/ Schválení výkazů příspěvkových organizací k 31.12.2012
k/ Vnitřní předpis Města Náchod pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
l/ Směrnici ke schvalování účetní závěrky města Náchoda
m/ Nápravná opatření
n/ Žádost o neinvestiční dotaci - Podpora terénní práce
o/ Smlouvu o poskytnutí dotace č. 127/2013
p/ Dodatek č. 3 ke smlouvě o plnění závazku veřejné služby č. SMF/2/2013
q/ Vzdání se práva a prominutí (odpis) pohledávek
r/ Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku
s/ Dodatek č. 1 ke smlouvě č. SMF/1/2013
t/ Výstavbu RD Nad nemocnicí - Náchod, Podmiňující výstavba komunikací a inženýrských sítí Náchod - odůvodnění VZ
u/ Obchodní centrum Tepna

II. Zastupitelstvo města s ch v a l u j e

a/ převody a nabytí nemovitého majetku obce č. : 71(296), 2126, 2791, 2900, 3356, 3409, 3424, 3427, 3464
b/ č. 2944 - bezúplatné nabytí pozemku č.669/18 katastrální území Náchod smlouvou č.j. UZSVM/HNA/3496/2013-HNAM (vč. znění této smlouvy) z vlastnictví ČR UZSVM do vlastnictví Města Náchoda
c/ Zadání územního plánu Náchod
d/ rozpočtová opatření od 2.9.2013 dle návrhu
e/ jednání o otevření revolvingového úvěru na období 2014/2015 s KB a.s. na objem 70 mil. Kč
f/ plán kontrol KV ZM na další období dle návrhu
g/ jako schvalující účetní jednotka, účetní závěrky za rok 2012 u zřízených příspěvkových organizací
h/ Vnitřní předpis Města Náchod pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
ch/ Směrnici ke schvalování účetní závěrky města Náchoda dle návrhu
i/ nápravná opatření vyplývající z dílčího přezkoumání hospodaření města Náchod za rok 2013
j/ podání žádosti o neinvestiční dotaci na "Podporu terénní práce 2014" se spoluúčastí města ve výši 37% z celkového rozpočtu projektu, což činí 234 813,60 Kč na dva terénní pracovníky
k/ smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/127/2013
l/ dodatek č. 3 ke smlouvě o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu č. SMF/2/2013, který se týká snížení již odsouhlaseného příspěvku na provoz pro příspěvkovou organizaci MěSSS Marie, Bartoňova 1998, 547 01 Náchod, ve výši dotace 587.200,- Kč na měsíc listopad 2013
m/ vzdání se práva a prominutí (odpis) pohledávek dle návrhu
n/ vyřazení položky /3LOA - automobil Suzuki Vitara (1988) a prodej panu Pavlu Duškovi z Náchoda
o/ vyřazení a fyzickou likvidaci dlouhodobého hmotného majetku v ceně nad 20.000,- Kč/kus dle návrhu
p/ dodatek č. 1 ke smlouvě o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu č. SMF/1/2013
q/ odůvodnění veřejné zakázky Výběrové řízení na dodavatele stavby v rámci projektu "Výstavba RD Nad nemocnicí - Náchod, Podmiňující výstavba komunikací a inženýrských sítí"

III. Zastupitelstvo města v y d á v á

a/ Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2013, kterou se stanoví zákaz požívání alkoholu na veřejném prostranství
b/ Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2013, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

IV. Zastupitelstvo města r o z h o d l o

podle ust. § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění o novém názvu ulic :
a/ Za Sodovkárnou - k přidělení č. p. pro stavbu skladu na st.p.č. 267/2 k. ú. Náchod počátek ulice : od ul. Tyršova, k. ú. Náchod
konec (ústí) ulice : ul. Riegrova, podél železniční trati ČD, k. ú Náchod
b/ Nyklíčkova - pro stavbu rodinných domů p.p. 152/2 k. ú. Staré Město nad Met. počátek ulice : od ul. Bartoňovy, konec (ústí) ulice : novostavby
c/ Konečná - přejmenování ulice pro dům Rybářská čp. 41 počátek ulice : od č. p. 1842, konec (ústí) ulice : ul. Modřínová

V. Zastupitelstvo města v o l í

a/ přísedícími Okresního soudu v Náchodě p. Ludmilu Horákovou, p. Helenu Jarošovou, p. Kristinu Dvořákovou a p. Bohuslava Netíka

VI. Zastupitelstvo města r e v o k u j e

a/ své usnesení III e) z 15.4.2013
b/ své usnesení II ch) z 24.6.2013

VII. Zastupitelstvo města k Obchodnímu centru Tepna

a/ chce být seznámeno s aktuální podobou investičního záměru OC Tepna a vyhrazuje si právo schválit stanovisko města Náchoda k příslušnému územnímu řízení
b/ trvá na zahájení demolice areálu k 2.12.2013 bez ohledu na průběh územního řízení
c/ ukládá svolat poradu členů zastupitelstva k využití areálu Tepny před konáním řádného zasedání zastupitelstva města dne 16. prosince 2013

Ing. Tomáš Š u b e r t
1. místostarosta
Jan B i r k e
starosta