Dnes
Teplota: 27.6 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Usnesení z 30. zasedání zastupitelstva města Náchoda konaného 16. prosince 2013I. Zastupitelstvo města p r o j e d n a l o

a/ Majetkoprávní úkony obce
b/ Rozpočtové provizorium 2014
c/ Rozpočtová opatření od 11. 11. 2013
d/ OZV č. 5/2013, kterou se mění OZV č. 3/2013 o zákazu požívání alkoholu na některých veřejných prostranstvích
e/ Kultura - revokace usnesení
f/ Žádost o udělení výjimky - VHP - firmy CAMPA - NET a.s.
g/ Návrh na odvod nedočerpaného příspěvku příspěvkových organizací
h/ Byty - splátkový kalendář
ch/ Dodatek č. 2 ke smlouvě o dotaci - Městská knihovna Náchod
i/ Dodatek č. 4 ke smlouvě o plnění závazku veřejné služby - MěSSS
j/ Dodatek č. 1 ke smlouvě č. SMF/126/2013

II. Zastupitelstvo města s ch v a l u j e

a/ převody a nabytí nemovitého majetku obce č. : 1901, 3392, 3459, 3474,
b/ č. 2252 - Dohodu o narovnání mezi Městem Náchod a Amulet logistic, a.s., se sídlem Kladská 112, 547 01 Náchod, Běloves, IČ 28764226
c/ prodej bytové jednotky č. 801/5 v domě čp. Janáčkova 801 s podílem o velikosti 5137/55489 na společných částech domu čp. 801 a podílem o velikosti 5137/55489 ke stavební parcele č. 966 k.ú. Náchod do vlastnictví paní Zuzany Votavové za cenu 351.000,- Kč
d/ rozpočtové provizorium od 1.1.2014 do doby schválení rozpočtu města Náchoda na rok 2014
e/ rozpočtová opatření od 11.11.2013 dle návrhu
f/ odvod nedočerpaného příspěvku příspěvkových organizací za rok 2013 do rozpočtu zřizovatele
g/ úhradu dluhu na nájemném bytu č. 3 formou splátkové Dohody od měsíce ledna 2014 měsíčně částkou Kč 5.000,00 pro manžele Štajnrtovi
h/ dodatek č. 2 ke smlouvě o dotaci č. SMF/20/2013 - Městská knihovna Náchod o.p.s.
ch/ dodatek č. 4 ke smlouvě o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu č. SMF/2/2013, který se týká snížení již odsouhlaseného příspěvku na provoz pro příspěvkovou organizaci MěSSS Marie, Bartoňova 1998, 547 01 Náchod, ve výši podílu dotace 344 400,- Kč na měsíc prosinec 2013
i/ Dodatek č. 1 ke smlouvě č. SMF/126/2013

III. Zastupitelstvo města z a m í t á

a/ převody nemovitého majetku obce č. : 3466, 3461,
b/ žádost firmy CAMPA - NET a.s. o udělení výjimky

IV. Zastupitelstvo města v y d á v á

a/ Obecně závaznou vyhlášku č. č. 5/2013, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 3/2013 o stanovení zákazu požívání alkoholu na některých veřejných prostranstvích

VI. Zastupitelstvo města r e v o k u j e

a/ své usnesení ze dne 24.6.2013, bod VI. : Zastupitelstvo města předběžně souhlasí se založením Kulturního centra Náchodská Prima sezóna o.p.s. a ukládá radě města připravit podklady k založení tak, aby bylo možné na příštím jednání zastupitelstva města předložit ke schválení zakladatelskou smlouvu, případně další dokumenty potřebné k založení o.p.s.

VII. Zastupitelstvo města o d r o č u j e

a/ převody nemovitého majetku obce č. : 3335

Ing. Tomáš Š u b e r t
1. místostarosta
Jan B i r k e
starosta