Dnes
Teplota: 29.4 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Usnesení z 34. zasedání zastupitelstva města Náchoda konaného 12. května 2014I. Zastupitelstvo města p r o j e d n a l o

a/ Majetkoprávní úkony obce
b/ Rozpočtová opatření
c/ Dotace z rozpočtu města - Sport
d/ Stanovení počtu členů zastupitelstva města
e/ Valné hromady VAK a.s. a Beránek Náchod a.s. - delegování zástupce města Náchoda
f/ Dodatek č. 1 ke smlouvě o plnění závazku veřejné služby č. SMF/3/2014
g/ Dodatek č. 2 k Dohodě o zabezpečení realizace IPRM zóny
h/ Veřejná prostranství Náchod - Sportoviště a dětské hřiště včetně přístupového chodníku a VO - odůvodnění veřejné zakázky.

II. Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

a/ převody a nabytí nemovitého majetku obce č. : 1172, 1922, 3495,
b/ rozpočtová opatření od 14. 4. 2014 dle návrhu
c/ rozdělení dotace ze schváleného rozpočtu města sportovním klubům na rok 2014, dle návrhu tělovýchovné komise města (pro 26 sportovních klubů v celkové částce 1 840 000,-- Kč)
d/ smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/56/2014, č. SMF/61/2014, č. SMF/63/2014, č. SMF/67/2014 až SMF/69/2014, č. SMF/74/2014 a č. SMF/76/2014 dle návrhu
e/ dodatek č. 1 ke smlouvě o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu č. SMF/3/2014, který se týká snížení již odsouhlaseného příspěvku na provoz pro příspěvkovou organizaci MěSSS Marie, Bartoňova 1998, 547 01 Náchod, ve výši podílu dotace 588 500,- Kč na měsíc květen 2014
f/ uzavření Dodatku č. 2 k Dohodě o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice
g/ odůvodnění veřejné zakázky Výběrové řízení na dodavatele stavby v rámci projektu "Veřejná prostranství Náchod - Sportoviště a dětské hřiště včetně přístupového chodníku a VO"

III. Zastupitelstvo města d e l e g u j e

a/ na valné hromady společností Beránek Náchod a.s. i VAK Náchod a.s. Ing. Tomáše Šuberta s mandátem hlasovat dle programu valné hromady

IV. Zastupitelstvo města s t a n o v í

a/ v souladu s § 67 a s přihlédnutím k § 68 zákona o obcích, počet členů ZM na volební období 2014 - 2018 na 27 členů

Ing. Tomáš Š u b e r t
1. místostarosta
Jan B i r k e
starosta