Dnes
Teplota: 26.6 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Usnesení z 35. zasedání zastupitelstva města Náchoda konaného 23. června 2014I. Zastupitelstvo města p r o j e d n a l o

a/ Majetkoprávní úkony obce
b/ Rozbor hospodaření města za rok 2013
c/ Rozpočtová opatření
d/ Zakladatelské listiny s. r. o.
e/ Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2014, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob
f/ Schválení návrhu změny č. 13 ÚPSÚ Náchod a vydání formou Opatření obecné povahy č. 1/2014
g/ Rozdělení dotace pro sport - z finančních prostředků z výnosu ze sázkových her + smlouvy
h/ Dodatky č. 2 ke smlouvám s MMR
ch/ Smlouvu o úvěru č. SMF/2502/2014
i/ Odebrání čestného občanství města Náchoda
j/ Dodatek č. 2 ke smlouvě o plnění závazku veřejné služby č. SMF/3/2014
k/ Dotaci na obnovu kostela sv. Vavřince
l/ Delegování zástupce města na valnou hromadu Beránek Náchod a. s.
m/ Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku

II. Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

a/ převody a nabytí nemovitého majetku obce č. : 3505, 3469, 3499,
b/ v souladu s §17 zákona č. 250/2000 Sb. odst. 7 celoroční hospodaření Města Náchoda za rok 2013 s výhradou
c/ jako schvalující účetní jednotka roční účetní závěrku města Náchoda za rok 2013 včetně všech příloh
d/ rozpočtová opatření od 12.5.2014 dle návrhu
e/ novou Zakladatelskou listinu Technických služeb Náchod s.r.o. dle návrhu
f/ novou Zakladatelskou listinu Správy budov Náchod s.r.o. dle návrhu
g/ novou Zakladatelskou listinu Lesů města Náchoda, spol. s r.o. dle návrhu
h/ návrh změny č. 13 územního plánu sídelního útvaru Náchod formou vydání opatření obecné povahy č. 1/2014
ch/ smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/84/2014, SMF/87/2014, SMF/93/2014 až SMF/111/2014 dle návrhu a pověřuje starostu města Jana Birke jejich podpisem
i/ dodatek č. 2 č.j. UZSVM/HNA/636/2014-HNA-A. Tento dodatek se vztahuje ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na výstavbu technické infrastruktury v obci uzavřené mezi Okresním úřadem v Náchodě a Městem Náchod dne 14.12.1995 na částku 3.300.000,- Kč
j/ dodatek č. 2 č.j. UZSVM/HNA/636/2014-HNA-B. Tento dodatek se vztahuje ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na výstavbu technické infrastruktury v obci uzavřené mezi Okresním úřadem v Náchodě a Městem Náchod dne 11.11.1996 na částku 11.700.000,- Kč
k/ smlouvu o úvěru č. SMF/2502/2014 dle návrhu
l/ odebrání čestného občanství města Náchoda udělené v roce 1947 Klementu Gottwaldovi - předsedovi vlády a Zdeňku Fierlingerovi - náměstkovi předsedy vlády
m/ dodatek č. 2 ke smlouvě o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu č. SMF/3/2014, který se týká snížení již odsouhlaseného příspěvku na provoz pro příspěvkovou organizaci MěSSS Marie, Bartoňova 1998, 547 01 Náchod, ve výši podílu dotace 588 500,- Kč na měsíc srpen 2014
n/ v rámci programu Regenerace roku 2014 částku Kč 500.000,- jako spoluúčast města na obnovu kostela Sv. Vavřince v Náchodě
o/ vyřazení a fyzickou likvidaci dlouhodobého hmotného majetku v ceně nad 20.000,- Kč/kus dle návrhu a bere na vědomí prodej vyřazených hasičských vozidel

III. Zastupitelstvo města p ř i j í m á

a/ toto opatření potřebné k nápravě zjištěných chyb a nedostatků: Vzhledem ke změně metodiky, tj. zrušení povinnosti ČNB platit poplatek plně nahrazující úrok za disponibilní zdroje obcí uložené na otevřených účtech u této banky a tím nemožnost provádět účtování z titulu pominutí poplatku není přijímáno žádné konkrétní nápravné opatření.
b/ nápravná opatření, kterými předchází vzniku pochybení v budoucnu

IV. Zastupitelstvo města n e p ř i j í m á

a/ závěry vůči osobám, neboť daným nálezem auditu Královéhradeckého kraje nevznikla Městu Náchod žádná škoda

V. Zastupitelstvo města s o u h l a s í

a/ s tím, že se rozpočtová opatření v plné výši stávají součástí rozpočtu města na běžný rozpočtový rok, pokud rada nerozhodne jinak. Provedená rozpočtová opatření mezi jednotlivými zasedáními zastupitelstva budou předložena v konkrétních částkách a dána zastupitelům na vědomí na nejbližším zastupitelstvu

VI. Zastupitelstvo města v y d á v á

a/ Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2014, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob

VII. Zastupitelstvo města r e v o k u j e

a/ část usnesení ze dne 12.5.2014 v bodu III. Zastupitelstvo města deleguje a/ na valnou hromadu společnosti Beránek Náchod a.s. Ing. Tomáše Šuberta s mandátem hlasovat dle programu valné hromady

VIII. Zastupitelstvo města d e l e g u j e

a/ na valnou hromadu společnosti Beránek Náchod a.s. konanou dne 30.6.2014 starostu Jana Birke s mandátem hlasovat dle programu valné hromady

IX. Zastupitelstvo města o d r o č u j e a/ převod nemovitého majetku obce č. 2897

Ing. Tomáš Š u b e r t
1. místostarosta
Jan B i r k e
starosta