Dnes
Teplota: 27.5 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Usnesení z 36. zasedání zastupitelstva města Náchoda konaného 22. září 2014I. Zastupitelstvo města p r o j e d n a l o

a/ Návrh na vyhlášení místního referenda
b/ Majetkoprávní úkony obce
c/ Rozbor hospodaření města za I. pololetí 2014
d/ Rozpočtová opatření
e/ Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2014 o zákazu konzumace alkoholu na některých veřejných prostranstvích
f/ Pojmenování komunikace
g/ Smlouvy o dotacích
h/ Dodatky ke smlouvám
ch/ Smlouvu o úvěru č. SMF/2503/2014
i/ Smlouva o úvěru pro MAS Stolové hory
j/ Odpis pohledávek
k/ Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku
l/ Úvěrové zatížení 2010-2014
m/ Smlouva o poskytnutí dotace SMF/135/2014

II. Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

a/ projednání bezvadného „Návrhu přípravného výboru na konání místního referenda o areálu bývalé Tepny ve dnech 10. a 11. října 2014“
b/ převody a nabytí nemovitého majetku obce č. : 3501 - záměr nákupu pozemku parcelní číslo 2190/1 o rozloze 5.476 m2 a stavební parcely číslo 403/4 v k.ú. Náchod o rozloze 173 m2 dle městem zpracovaného znaleckého posudku do max. výše Kč 1.800,-/m2
c/ č. 3532-nabytí nemovité věci-služebnosti spočívající v umístění rozvaděče v majetku města na budově kostela sv. Vavřince (vlastnictví Římskokatolické farnosti-děkanství Náchod) pozemek ev. č. 37, nacházející se v katastrálním území Náchod, který je zapsán na listu vlastnictví č. 3165 u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod
d/ převody a nabytí nemovitého majetku obce č. : 2385, 2897, 3264, 3524, 1922, 3427, 3506, 2366, 2557
e/ prodej bytové jednotky č. 1527/7 s podílem o velikosti 5570/193060 na společných částech domu čp. 1527 a čp. 1528 vč. stavební parcely č. 1771 a 1772 k.ú. Náchod do vlastnictví pana Josefa Čejpy, Náchod, za cenu 650.000,- Kč
f/ prodej bytové jednotky č. 119/2, v domě čp. 119 Myslbekova s podílem o velikosti 4729/53184 na společných částech domu čp. 119 a podílem o velikosti 4729/53184 ke stavební parcele č. 125 k.ú. Staré Město nad Metují do vlastnictví pana Mykhaylo Antonyuka, Náchod, za cenu 261.000,-Kč
g/ prodej bytové jednotky č. 802/6 Janáčkova s podílem o velikosti 6706/74327 na společných částech domu čp. 802 a podílem o velikosti 6706/74327 ke stavební parcele č. 965 k.ú. Náchod za cenu 381.100,- Kč do vlastnictví paní Baudyšové Marie, Jestřebí
h/ prodej bytové jednotky č. 1973/21 Bílá s podílem o velikosti 3981/294600 na společných částech domu čp. 1973, 1974, 1975 vč. stavebních parcel č. 473, č. 474 a č. 475 k.ú. Staré Město nad Metují za cenu 401.000,- Kč do vlastnictví pana Josefa Mazáče, Náchod
ch/ rozbor hospodaření města Náchoda za I. pololetí 2014
i/ Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda – veřejná podpora de minimis č. SMF/129/2014 a SMF/130/2014 dle návrhu a pověřuje starostu města Jana Birke jejich podpisem
j/ dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda – veřejná podpora de minimis č. SMF/5/2014
k/ dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/4/2014
l/ Smlouvu o úvěru č. SMF/2503/2014 dle návrhu
m/ Smlouvu o úvěru č. SMF/2540/2014 dle návrhu
n/ vzdání se práva a prominutí (odpis) pohledávek dle návrhu u pohledávek nad Kč 20.000,- v souladu s § 85 odst. f) zák. č. 128/2000 Sb.
o/ úhradu škody, která vznikla na ZŠ Plhov v částce nad 20.000,- Kč dle návrhu
p/ vyřazení z evidence majetku dlouhodobý hmotný majetek pod evidenčním číslem /9SB8 hřiště u školy TGM, parc. 1070/4 k.ú. Náchod (1995)
q/ Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/135/2014 pro Římskokatolickou farnost – děkanství Náchod na pokračování opravy kostela sv. Vavřince

III. Zastupitelstvo města r o z h o d l o

a/ o vyhlášení Místního referenda o areálu bývalé Tepny ve dnech 10. a 11. října 2014 o otázce č. 1, která zní: „Souhlasíte s tím, aby Město Náchod v areálu bývalé Tepny (st. p. č. 2190/1, 338/1, 2188, 1974/1, 2187 a 403/4 v katastrálním území Náchod) odkoupilo všechny pozemky, a to maximálně za cenu v místě a čase obvyklou s tím, že tuto cenu stanoví nezávislý certifikovaný odhadce, na kterém se shodne prodávající i kupující strana.“ a o otázce č. 2, která zní: „Souhlasíte s tím, aby Město Náchod v areálu bývalé Tepny (st. p. č. 2190/1, 338/1, 2188, 1974/1, 2187 a 403/4 v katastrálním území Náchod) trvalo v územním řízení na dodržení stávajícího územního plánu a jeho Souhrnné průvodní zprávy, zejména na smíšeném rázu území a blokové zástavbě s tradičním systémem ulic.“
b/ podle ust. § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění o novém názvu ulice : „Pod Silnicí“
- počátek ulice : od pozemkové parcely číslo 1815/23 k. ú. Náchod
- konec (ústí) ulice : hranice k. ú. Náchod a k. ú. Vysokov (ústí do bezejmenné ulice v k. ú. Vysokov navazující na ulici „U Cihelny“ v k. ú. Náchod)

IV. Zastupitelstvo města s t a n o v í

a/ den konání místního referenda na 22. listopadu 2014 b/ výši zvláštních odměn za výkon funkce členů okrskových a místních komisí pro hlasování v místním referendu takto: pro předsedu komise odměnu ve výši 900,- Kč, pro člena komise odměnu ve výši 700,- Kč. Výše odměn bude zveřejněna nejpozději 25 dnů přede dnem hlasování na úřední desce Městského úřadu Náchod

V. Zastupitelstvo města s o u h l a s í

a/ č. 3532 - s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti č. SMF/2519/2014 s Římskokatolickou farností–děkanství Náchod, IČ 66288428. Elektrorozvaděč bude umístěn ve zdi budovy čp. 37 (kostel sv. Vavřince), která je součástí stavební parcely č. 1 v katastrálním území Náchod. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně a smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou

VI. Zastupitelstvo města z a m í t á

a/ č. 567 - provedení výkupu

VII. Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í

a/ rozpočtová opatření č. 91 až č. 163
b/ předložené informace o úvěrovém zařízení v letech 2010 - 2014

VIII. Zastupitelstvo města v y d á v á

a/ Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2014 o zákazu požívání alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích, kde jsou nově vymezena (rozšířena) veřejná prostranství se zákazem.

IX. Zastupitelstvo města u k l á d á

a/ odboru kanceláře tajemníka zveřejnit v Náchodském zpravodaji upozornění na nová místa se zákazem požívání alkoholických nápojů dle OZV č. 3/2014

X. Zastupitelstvo města o d r o č u j e

a/ rozhodnutí o prodeji bytové jednotky č. 1339/10

Ing. Tomáš Š u b e r t
1. místostarosta
Jan B i r k e
starosta