Dnes
Teplota: 26.6 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva města Náchoda konaného 28. února 2011

I. Zastupitelstvo města projednalo

a/ Rozpočet 2011
b/ Majetkoprávní úkony obce
c/ Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011 o místním poplatku za lázeňský a rekreační pobyt a z ubytovací kapacity platná v území obvodu města Náchoda
d/ Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství platná v území obvodu města Náchoda
e/ Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2011 o místním poplatku ze vstupného platná v území obvodu města Náchoda
f/ Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2011 o místním poplatku ze psů platná v území obvodu města Náchoda
g/ Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platná v území obvodu města Náchoda
h/ Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení platná v území obvodu města Náchoda
ch/ Žádost obce Vysokov o snížení úhrady za veřejnoprávní smlouvu na úseku projednávání přestupků za rok 2010
i/ Dodatky zřizovacích listin PO Kino Vesmír, SZMN
j/ Splátkový kalendář
k/ Vyřazení majetku
l/ Rozpočtová opatření
m/ Vnitřní předpis města Náchoda na zadávání zakázek do 6 mil. Kč bez DPH
n/ Upravený návrh zadání změny č. 5 ÚPSÚ Náchod
o/ Zřízení osadního výboru Babí
p/ Dodatek č. 3 ke Smlouvě o spolupráci obcí č. SVZ/1/07
q/ Půjčka pro Lesy města Náchoda spol. s .r.o.
r/ IPRM zóna - Roční monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM zóny
s/ Plán kontrol Kontrolního výboru ZM na rok 2011
t/ Změny v Kulturní a sportovní nadaci města Náchoda

II. Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

a/ rozpočet města Náchoda na rok 2011 členěný dle paragrafů včetně příloh a v souladu s odstavcem (5) § 4 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů jako schodkový. Schodek je vyrovnán:
1. finančními prostředky z minulých let v objemu 95.557 tis. Kč
2. smluvně zabezpečeným revolvingovým úvěrem v objemu 38.500 tis.Kč
b/ převody a nabytí nemovitého majetku obce č. : 3145
c/ - prodej bytové jednotky č. 1828/28, I. kat., 3+1 o výměře 73,40 m2 s podílem o velikosti 734/49057 na společných částech domu a pozemku stav.p. č. 3030 k.ú. Náchod panu Petru Posnarovi a slečně Martině Diviškové za cenu 1.150.000,- Kč
- prodej bytové jednotky č. 656/4 ul. Němcové se spoluvlastnickým podílem o velikosti 7179/82375 na společných částech objektu a na stav. parcele č. 882 k.ú. Náchod manželům Poznarovým za cenu 750.000,- Kč
d/ snížení úhrady za vyúčtování veřejnoprávní smlouvy na úseku projednávání přestupků pro obec Vysokov za rok 2010 a to na částku 2 000,- Kč
e/ Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Kino Vesmír, Hurdálkova 147, Náchod
f/ Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Sportovní zařízení města Náchoda, Pražská 178, Náchod
g/ splátky dluhu paní Lydie Svobodové, Václavická 1716, 547 01 Náchod za užívání bytu v domě čp. 163 v Riegrově ulici v Náchodě dle návrhu ve výši 1.500,- Kč měsíčně s podmínkou, že v případě neuhrazení jedné měsíční splátky se výhoda splátek ruší a dluh se stává okamžitě celý splatným
h/ na návrh škodní a likvidační komise ze dne 24.1.2011 vyřazení a fyzickou likvidaci dlouhodobého hmotného majetku v ceně nad 20.000 Kč dle návrhu
ch/ rozpočtová opatření od 1.1.2011 dle návrhu
i/ Vnitřní předpis města Náchoda na zadávání zakázek do 6 mil.Kč bez DPH
j/ upravený návrh zadání změny č. 5 Územního plánu sídelního útvaru Náchod
k/ uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o spolupráci obcí č. SVZ/1/07
l/ půjčku č. SMF/1841/2011 pro Lesy města Náchoda spol. s r.o.
m/ Roční monitorovací zprávu o postupu realizace Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice za rok 2010
n/ plán kontrol kontrolního výboru ZM na rok 2011 dle návrhu

III. Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e

a/ radu města ve smyslu ustanovení § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, provádět rozpočtová opatření do výše 300.000,- Kč
b/ uzavřením Servisní smlouvy s firmou AutoCont CZ a. s.

IV. Zastupitelstvo města s o u h l a s í

a/ s tím, že rozpočtová opatření na poskytnuté dotace ministerstev a krajského úřadu (v plné výši) se stávají součástí rozpočtu města na běžný rozpočtový rok po písemném doručení, pokud rada města nerozhodne jinak. Na nejbližším Zastupitelstvu města budou dána zastupitelům na vědomí.
b/ s tím, že případný časový nesoulad mezi příjmy a výdaji bude řešen krátkodobými úvěry.

V. Zastupitelstvo města v y d á v á

a/ Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a z ubytovací kapacity platná v území obvodu města Náchoda
b/ Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství platná v území obvodu města Náchoda
c/ Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2011 o místním poplatku ze vstupného platná v území obvodu města Náchoda
d/ Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2011 o místním poplatku ze psů platná v území obvodu města Náchoda
e/ Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platná v území obvodu města Náchoda
f/ Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení platná v území obvodu města Náchoda

VI. Zastupitelstvo města z ř i z u j e

a/ jako své iniciativní a kontrolní orgány osadní výbory a určuje počet jejich členů : Osadní výbor Babí - 7 členů

VII. Zastupitelstvo města v o l í

c/ předsedou Osadního výboru Babí - p. Jana Říhu

VIII. Zastupitelstvo města o d v o l á v á

a/ ze správní rady Kulturní a sportovní nadace města Náchoda : Pavla Nývlta, Jana Linharta, Ing. Františka Medunu, Evu Fořtovou, Mgr. Zdeňku Horníkovou
b/ z dozorčí rady Kulturní a sportovní nadace města Náchoda : Mgr. Lydii Bašteckou

IX. Zastupitelstvo města j m e n u j e

a/ do správní rady Kulturní a sportovní nadace města Náchoda : Libora Fiedlera, Renatu Lepšovou, Mgr. Drahomíru Benešovou, Helenu Brahovou a Jana Birke
b/ do dozorčí rady Kulturní a sportovní nadace města Náchoda : MUDr. Miroslava Škodu

X. Zastupitelstvo města r u š í

a/ své rozhodnutí II. písm. b/ z 31. 1. 2011 o schválení prodeje bytové jednotky č. 656/4 ul. Němcové se spoluvlastnickým podílem o velikosti 7179/82375 na společných částech objektu a na stav. parcele č. 882 k.ú. Náchod manželům Balcarovým za cenu 750.000,- Kč

XI. Zastupitelstvo města z a m í t á

a/ převody nemovitého majetku obce č. : 3140

Ing. Tomáš Š u b e r t
1. místostarosta
Jan B i r k e
starosta