Dnes
Teplota: 26.6 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva města Náchoda konaného 14. března 2011I. Zastupitelstvo města projednalo

a/ Majetkoprávní úkony obce
b/ Doplnění komunikace do seznamu evidence
c/ Určení zastupitele pro územně plánovací činnost

II. Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a/ převody a nabytí nemovitého majetku obce č. : 3129 - prodej pozemků takto : celý č. 400/2, část č. 1962/7, část č. 1971/1, celý č.1971/8, část č. 1972/5, celý č. 1972/7, celý č. 2241 vše v k.ú. a obci Náchod za cenu dle znaleckého posudku vypracovaného pro zjištění ceny pozemků v místě a čase obvyklé (tržní) včetně trvalých porostů, včetně daně z převodu nemovitostí, kolkové známky na úhradu správního poplatku s tím, že budou geometrickým plánem na náklady kupujícího odděleny části pozemků tvořící komunikaci ul. Za Továrnou a ta zůstane v majetku města Náchoda. V případě nerealizování záměru uplatní Město Náchod právo zpětného odkupu za stejných cenových podmínek, realizace záměru musí být provedena nejdéle do 31.12.2011. Dále bude uzavřeno věcné břemeno spočívající v povinnosti zachovat na oddělené části pozemku č. 1972/5 trvalé porosty ve stávajícím rozsahu

III. Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e a/ č. 3129 - radu města schválením ceny v místě a čase obvyklé (tržní)

Ing. Tomáš Š u b e r t
1. místostarosta
Jan B i r k e
starosta