Dnes
Teplota: 28.7 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva města Náchoda konaného 18. července 2011I. Zastupitelstvo města p r o j e d n a l o

b/ Majetkoprávní úkony obce
b/ Rozpočtová opatření od 6. 6. 2011
c/ Delegování zástupce města na mimořádnou valnou hromadu Beránek Náchod a. s.

II. Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

a/ č. 3154 - vložení movitých věcí uvedených v inventurním seznamu v celkové hodnotě 1.218.500,- Kč do základního kapitálu společnosti BERÁNEK Náchod a.s., IČ 64829472.

b/ č. 3191 - záměr nabytí vrtů IDA 1, IDA 2 k.ú. Běloves do vlastnictví města

c/ prodej bytu nájemníkovi, panu Jaroslavu Hofmanovi, Českoskalická ul., č.bytu 252/2 s podílem o velikosti 3770/78615 na společných částech domu a stavební parcele č. 484 k.ú. Staré Město nad Metují za 192.270,-Kč dle uvedených Zásad prodeje domů-bytů se slevou 10% při platbě k podpisu smlouvy a s připočtením nákladů

d/ prodej bytu Krámská 731/1 s podílem o velikosti 9337/51769 na společných částech objektu a na stav. parcele č. 107 k.ú. Náchod za 900.000,- Kč sl. Lucii Hruškové a p. Kamilu Zoubkovi

e/ prodej bytu Pražská 1313/2 s podílem o velikosti 7210/56560 na společných částech objektu a na parcele č. stav. 1501 v k.ú. Náchod za 750.000,- Kč sl. Karolině Šurinové a panu Markovi Dvorskému

f/ prodej bytové jednotky Pražská 683/9 panu Jiřímu Kulhánkovi z Nového Města nad Metují za 621.100,- Kč

g/ smlouvy o výpůjčce č. SMF/1935/2011 - ul. Č. Bratří a č. SMF/1936/201 - parkoviště
h/ rozpočtová opatření od 6. 6. 2011 dle návrhu

III. Zastupitelstvo města d e l e g u j e

a/ v souladu s § 84 odst. 2, písm. f) zákona o obcích zástupce města Náchoda na valnou hromadu společnosti Beránek Náchod a.s. pana 1. místostarostu Ing. Tomáše Šuberta s mandátem hlasovat dle programu valné hromady

IV. Zastupitelstvo města u k l á d á

a/ radě města, pro další jednání o nabytí vrtů IDA I a IDA II, předložit znalecký posudek

Ing. Tomáš Š u b e r t
1. místostarosta
Jan B i r k e
starosta