Dnes
Teplota: 25.7 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Usnesení z 10. zasedání zastupitelstva města Náchoda
konaného dne 19. dubna 2004

I. Zastupitelstvo města p r o j e d n a l o


a) Majetkoprávní úkony obce
b) Návrhy smluv o poskytnutí dotací v rámci rozpočtu 2004
c) Souhrnný návrh rozpočtových opatření
d) Půjčky z fondu rozvoje bydlení města Náchoda
e) Stanovení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů pro školní rok 2004/2005
f) Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku PO
g) Odpis pohledávky - Sportovní zařízení města Náchoda
h) Odvolání přísedící Okresního soudu v Náchodě

II. Zastupitelstvo města s c h v a l u j e


a) Převody nemovitého majetku obce č. : 1718A, 2177A-ceny dle znal. posudků, 2188A, 2219A, 2251A, 2271A, 2280A, 2252A
b) Postoupení pohledávky ve výši 69.258,- Kč vůči Miluši Rácové na Markétu Floriánovou
c) Postoupení pohledávky ve výši 53.339,- Kč vůči Pavlíně a Milanu Peškovým na Vladislava Kurtaka
d) Příspěvek města ve výši Kč 98.000,- a smlouvu č. 4/III/04 o poskytnutí příspěvku Východočeské plynárenské a.s. IČO 60108789 na výstavbu akce STL Náchod - Poděbradova ul.
e) Vzor a smlouvy o poskytnutí dotací (nad 50 tis. Kč) z rozpočtu města Náchoda na rok 2004
f) Souhrnný návrh rozpočtových opatření dle přílohy
g) Rozdělení půjček z FRBM
h) Uzavření smluv o poskytnutí půjčky z FRBM s vybranými žadateli dle schváleného vzoru smlouvy a pravidel, za podmínky předložení nezbytných podkladů do 16. července 2004
ch) Výši příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol v jednotlivých mateřských školách, školních družinách a školních klubech pro školní rok 2004/2005
Mateřská škola, Náchod, Vančurova 1345 290,-Kč měsíčně
Mateřská škola, Náchod, Březinova 669 290,-Kč měsíčně
Mateřská škola, Náchod, Vítkova 304 290,-Kč měsíčně
Mateřská škola, Náchod, Havlíčkova 1848 260,-Kč měsíčně
Mateřská škola, Náchod, Komenského 301 290,-Kč měsíčně
Mateřská škola, Náchod, Myslbekova 4 290,-Kč měsíčně
Mateřská škola, Náchod, Alšova 592 260,-Kč měsíčně
Školní družiny a ŠK úplných základních škol 60,-Kč měsíčně
Školní družiny neúplných základních škol 50,-Kč měsíčně
j) Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkových organizací za rok 2003 do fondu odměn, do rezervního fondu a odvod do rozpočtu zřizovatele (fond rezerv a rozvoje) dle předloženého návrhu
j) Odepsání pohledávky příspěvkové organizace Sportovní zařízení města Náchoda, kterou měla u pana Karla Horáka ve výši 94.752,80 Kč, v souladu s rozhodnutím soudu

III. Zastupitelstvo města o d v o l á v á


a/ p. Janu Tomkovou z funkce přísedící Okresního soudu v Náchodě

IV. Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í


a/ S převody nemovitého majetku obce č. : 1770, 2197, 2255, 2256, 2257

V. Zastupitelstvo města o d r o č u j e


a/ Převody nemovitého majetku obce č. : 2171, 2202

VI. Zastupitelstvo města u k l á d á radě města


- připravit k úkonu č. 2202 návrh kupní smlouvy s implementací všech přednesených připomínek z dnešního jednání - požádat odbor dopravy a silničního hospodářství o povolení výstavby zvýšeného přechodu pro chodce v ul. Českých Bratří

V Náchodě 19. dubna 2004


Ing. Pavla Maršíková
místostarostka
Ing. Oldřich Čtvrtečka
starosta