Dnes
Teplota: 25.7 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Usnesení z 11. zasedání zastupitelstva města Náchoda
konaného dne 29. června 2004

I. Zastupitelstvo města p r o j e d n a l o


a) Majetkoprávní úkony obce
b) Závěrečný účet Města Náchoda za rok 2003
c) Souhrnný návrh rozpočtových opatření
d) Smlouvy o poskytnutí dotací v rámci rozpočtu
e) Smlouvu o spolupráci obcí a dalších osob
f) Smlouvu o partnerské spolupráci mezi městy Kudowa Zdrój a Náchod
g) Obecně závaznou vyhlášku města Náchoda č. 2/2004 O stanovení příspěvku na pobyt dítěte v mateřské škole, školní družině, školním klubu zřizovaných městem Náchodem pro školní rok 2004/2005
h) Koncepci poskytování sociálních služeb na období 2005-2010
ch) Plán kontrol kontrolního výboru na II. pololetí 2004
i) Změnu žadatele o půjčku z FRBM
j) Žádost o mimořádný příspěvek TJ Sokol, Náchod
k) Nezaplacenou fakturu - Sportovní zařízení města Náchoda
l) Změnu názvu příspěvkové organizace
m) Úpravu vnitřní náplně smlouvy o poskytnutí investiční dotace pro Beránek Náchod a. s.
n) Nové názvy ulic
o) Odměny neuvolněným členům zastupitelstva města
p) Technické služby Náchod, s. r. o.

II. Zastupitelstvo města s c h v a l u j e


a) Převody nemovitého majetku obce č. : 1052, 1487, 2011, 2055, 2076, 2171-za 1.028.660,- Kč, 2202, 2205, 2239, 2277, 2287, 2292, 2297-cena dle návrhu cenové mapy, 2302, 2304, 2308- STL Lipí 831. tis. Kč, 2311+k.ú. Vižňov, budova čp. 305, vč. st. p. č. 35, 74/1, 74/2, 77 a 78
b) Úpravy Zásad prodeje domů :
- zrušení předkupního práva u všech smluv na prodeje bytových jednotek prodaných dle zásad prodeje bytů, u kterých byla kupní cena zaplacena k podpisu smlouvy nebo ukončeno splácení kupní ceny vč. úroků. Předkupní právo se ruší se zpětnou platností od zahájení prodejů bytů ke všem bytovým jednotkám, které splňují podmínku zaplacení celé kupní ceny
- změnu zásad prodeje domů - bytů tak, že současné znění odd. VI bod 4 - se upraví takto - 4) prázdné byty v domech určených k prodeji nebudou, od data rozhodnutí ZM o prodeji domu, přidělovány žadatelům o byt z bytového pořadníku, ale budou nabídnuty k prodeji výběrovým řízením formou obálkové metody s vyvolávací cenou stanovenou dle znaleckého posudku a schválenou (upravenou) RM
c) Postoupení pohledávky ve výši 87.744,- Kč /100 %/ vůči Ludmile a Petru Horáčkovým na Pekárny a cukrárny Náchod, a. s.
d) Záměr stavby "Stavební úpravy a dostavba kulturního a vzdělávacího centra v Náchodě" a vypsání výběrového řízení na projektanta
e) Zahrnout částku 5 mil. Kč na realizaci podílu Města Náchoda na financování akce Výstavba přístupových a obslužných komunikací v průmyslové zóně Náchod - Staré Město nad Metují v rámci programu Phare 2003 II. část - do rozpočtu roku 2005
f) Závěrečný účet Města Náchoda za rok 2003 včetně příloh a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad
g) Souhrnný návrh rozpočtových opatření dle přílohy
h) Smlouvy o poskytnutí dotací (nad 50 tis. Kč) z rozpočtu města Náchoda na rok 2004
ch) Smlouvu o spolupráci obcí a dalších osob na projekt "Cyklostezky v Kladském pomezí"
i) Koncepci budování cyklistických stezek a cyklotras na území města Náchoda podle projektu "Cyklostezky v Kladském pomezí"
j) Uzavření Smlouvy o partnerské spolupráci mezi městy Kudowa Zdrój /Polsko/ a Náchod
k) Koncepci sociálních služeb na období 2005 - 2010 s tím, že se nesníží počet bytových jednotek
l) Darovací smlouvu na stávající vybavení Domova pro matky s dětmi Farní charitě Náchod
m) Plán kontrol kontrolního výboru zastupitelstva města na II. pololetí 2004
n) Změnu žadatele o půjčku z FRBM z Vladimíra Vávry na Silvii Vávrovou
o) Odpis pohledávky příspěvkové organizace Sportovní zařízení města Náchoda vůči Městu Náchodu ve výši 25.916,- Kč
p) Dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace, kterou se mění její název na Základní škola Náchod-Plhov, Příkopy 1186 od 1. 9. 2004
q) Předloženou úpravu plánu investic středisek Kultura a Správa pro rok 2004 u a.s. Beránek Náchod dle uzavřené smlouvy o poskytnutí investiční dotace č. FIN/1/2004 ze dne 5.3.2004
r) Měsíční odměny a další odměnu neuvolněným členům zastupitelstva : členům rady města ve výši Kč 1.960,- ; předsedům výborů nebo komisí rady ve výši Kč 1.790,-; členům výborů, komisí rady nebo zvláštního orgánů ve výši Kč 1.530,- a neuvolněným členům zastupitelstva ve výši Kč 650,- s účinností od 1. 7. 2004. V případě souběhu výkonu několika funkcí se neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne měsíční odměna podle funkce, za kterou se poskytuje nejvyšší odměna
s) Vypsání výběrového řízení na všechny činnosti, které v současné době provádějí Technické služby Náchod, s. r. o. pro Město Náchod s termínem realizace do 30. 9. 2004 ve spolupráci s RTS, a. s., Lazaretní 13, 615 00 Brno

III. Zastupitelstvo města v y d á v á


Obecně závaznou vyhlášku města Náchoda č. 2/2004 O stanovení příspěvku na pobyt dítěte v mateřské škole, školní družině, školním klubu zřizovaných městem Náchodem pro školní rok 2004/2005

IV. Zastupitelstvo města z a m í t á


Žádost TJ SOKOL Náchod o mimořádný příspěvek na opravu odpadového systému v Sokolovně Náchod

V. Zastupitelstvo města r o z h o d l o


podle ust. § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění o nových názvech těchto ulic : prodloužená část ulice Dobenínská ponese stejný název - "Dobenínská", prodloužená část ulice Nad Celnicí ponese stejný název "Nad Celnicí" a název nové ulice "Bratří Šafářů"

VI. Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e


vedení města jednáním za účelem převzetí budovy OVS v Náchodě o možnost úplatného převodu do výše znaleckého posudku / úkon č. 2074/

VII. Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í


a/ S převody nemovitého majetku obce č. : 1827, 2269, 2270, 2275, 2279, 2290,

VIII. Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í


a/ Informaci o č. 2274

V Náchodě 30. června 2004

Ing. Pavla Maršíková
místostarostka
Ing. Oldřich Čtvrtečka
starosta