Dnes
Teplota: 27.5 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města Náchoda
konaného dne 13. prosince 2004

I. Zastupitelstvo města p r o j e d n a l o


a/ Majetkoprávní úkony obce
b/ Prevenci kriminality - program Partnerství
c/ Zřizovací listinu - Městské středisko sociálních služeb, Náchod
d/ Program regenerace městské památkové zóny
e/ Rozpočtové provizorium na rok 2005
f/ Souhrnný návrh rozpočtových opatření
g/ Obecně závaznou vyhlášku města Náchoda č. 5/2004, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
h/ Pravidla Města Náchoda č. 2 o vytvoření a využití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území města Náchoda
ch/ Zrušení Obecně závazné vyhlášky č. 2/2004
i/ Problematiku ZŠ Náchod, Pavlišovská 55
j/ Beránek Náchod a. s. - změnu smlouvy o půjčce
k/ Odvod nedočerpaných příspěvků příspěvkových organizací
l/ Vyřazení majetku
m/ Vzdání se práva a prominutí pohledávky, odpis závazku
n/ Žádost Obce Vysokov o možnost čerpání úvěru
o/ Úhradu tzv. polského dluhu
p/ HC Náchod - žádost o povolení úlevy z odvodu dotace
q/ Dodatek ke smlouvě o dotaci HC Náchod

II. Zastupitelstvo města s c h v a l u j e


a/ Převody nemovitého majetku obce č. : 1821A s úpravou v odst. 4 - vypouští se slovo provede, 1945A-s termínem do 30.6.2005, 2102A, 2307A, 2318A, 2322A,2328A, 2351A, 2312A, 2037A - záměr, 2303A, prodeje bytů dle návrhu
b/ Poskytnutí daru - darovací smlouvu uzavřenou mezi Městem Náchodem a Základní školou T. G. Masaryka, kterou budou darovány movité věci - 10 ks počítačových sestav specifikované v čl. I. darovací smlouvy
c/ Program Partnerství pro rok 2005
d/ Sloučení příspěvkové organizace Dům penzion pro důchodce Harmonie do příspěvkové organizace Městského střediska sociálních služeb Marie ke dni 1. 1. 2005
e/ Nové znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Městské středisko sociálních služeb Marie od 1. 1. 2005
f/ Program regenerace Městské památkové zóny
g/ Rozpočtové provizorium od 1. 1. 2005 do doby schválení rozpočtu Města Náchoda na rok 2005. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu města dnem nabytí účinnosti rozpočtu města na rozpočtový rok 2005. V jeho rámci schvaluje poskytnutí zálohy na první čtvrtletí roku 2005 ve výši 150.000,- Kč příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže Déčko, Náchod počátkem ledna 2005
h/ Souhrnný návrh rozpočtových opatření dle přílohy
ch/ Pravidla Města Náchoda č. 2 o vytvoření a využití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území města Náchoda i/ Úpravu smlouvy č. 102/2003 v těchto bodech :
bod I./2. druhá věta : Beránek Náchod a. s. uhradí úroky za rok 2004 v termínu do 31. 1. 2005. Termín zahájení splátek včetně úroků je 31. 1. 2006.
bod II./2. - Dlužník se dále zavazuje vrátit peněžní prostředky uvedené v článku I. této smlouvy v měsíčních splátkách po 41.666,- Kč splatných vždy k poslednímu dni v měsíci daného roku počínaje lednem roku 2006. Poslední splátka půjčky bude uhrazena ve výši 41.698.- Kč nejpozději ke dni 31. 12. 2009.
j) Odvod nedočerpaných příspěvků příspěvkových organizací na rok 2004 do rozpočtu zřizovatele
k) Vyřazení majetku v pořizovací hodnotě nad 20.000,- Kč dle přílohy. Majetek bude fyzicky zlikvidován
l) Vzdání se práva a prominutí pohledávky společnosti TOKR, s. r. o. za nezaplacenou pokutu
m) Odpis závazku Města Náchoda vůči firmě Lesy ČR
n) Prominutí nařízeného odvodu za porušení rozpočtové kázně v roce 2003 včetně úhrady penále HC Náchod, oddílu ledního hokeje, z poskytnutí dotace z rozpočtu města v roce 2003
o) Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města č. FIN/45/2004

III. Zastupitelstvo města v y d á v á


a/ Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2004 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů


IV. Zastupitelstvo města r u š í


a/ Obecně závaznou vyhlášku města Náchoda č. 2/2004 O stanovení příspěvku na pobyt dítěte v mateřské škole, školní družině, školním klubu zřizovaných městem Náchodem pro školní rok 2004 - 2005

V. Zastupitelstvo města s o u h l a s í


a/ S vypořádáním závazku Města Náchoda, tzv. polského dluhu, vůči ministerstvu financí ČR - snížení o 312.846,50 Kč

VI. Zastupitelstvo města z a m í t á


a/ Žádost obce Vysokov o možnost čerpání úvěru dle smlouvy ze dne 30. 4. 1999

VII. Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í


a/ S převody nemovitého majetku obce č. : 2263, 2309, 2322, 2324, 2328, 2336, 2339,

VIII. Zastupitelstvo města r e v o k u j e


a/ svá původní usnesení k č. : 1821, 1945, 2102,

IX. Zastupitelstvo města u k l á d áa/ vedení města zabývat se problematikou Základní školy, Náchod, Pavlišovská 55 ve spolupráci se zástupci příměstské části Babí
V Náchodě 13. prosince 2004

Ing. Pavla Maršíková
místostarostka
Ing. Oldřich Čtvrtečka
starosta