Dnes
Teplota: 26.2 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Usnesení ze 14. zasedání zastupitelstva města Náchoda
konaného dne 28. února 2005

I. Zastupitelstvo města p r o j e d n a l o


a/ Rozpočet Města Náchoda na rok 2005
b/ Majetkoprávní úkony obce
c/ Souhrnný návrh rozpočtových opatření
d/ Výběrové řízení na půjčky z FRBM
e/ Smlouvy o poskytnutí dotací v rámci rozpočtu
f/ Obecně závaznou vyhlášku č. 1 /2005, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2004 O stanovení příspěvku na pobyt dítěte v MŠ, ŠD a ŠK zřizovaných městem Náchodem pro školní rok 2004-2005
g/ Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2005, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřizovaných městem Náchodem
h/ Dodatek č.1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Déčko, Náchod, Zámecká 243
ch/ Pořízení změny č. 2 ÚPSÚ Náchod
i/ Delegování zástupce Města Náchoda na valné hromady a. s.
j/ INTERREG IIIA - Smlouva o spolupráci obcí
k/ Program Phare 2003 - Smlouva o poskytnutí grantu
l/ Odměny neuvolněným členům zastupitelstva města
m/ Plán kontrol kontrolního výboru
n/ Udělení čestného občanství
o) Dotaci na podporu terénní sociální práce v roce 2005
p/ Výstavbu zvýšeného přechodu pro chodce v ul. Českých bratří

II. Zastupitelstvo města s c h v a l u j e


a/ Rozpočet města Náchoda na rok 2005 členěný dle paragrafů vč. příloh
b/ Převody nemovitého majetku obce č. : 567A, 1821A, 2108A, 2163A-60,-Kč/m2,2241A, 2286A, 2304A, 2312-za cenu dle znal. posudku, 2361A, 2369A, 2373A, 2388A, 2331A, prodeje bytů a bytových jednotek nájemníkům dle návrhu
c/ Náhradu za zhodnocení majetku města pro p. Hanu Filipovou ve výši 100.000,- Kč
d/ Přesun jištění - Předmětem zástavního práva bude nemovitost čp. 731 Krámská ul. s pozemkem st.p. 107 v k.ú. Náchod. Tato nemovitost bude zajišťovat poskytnutý úvěr reg. č. 1000/008950-01/02/01-001/00/R - číslo klienta 8950/3, uzavřený ze strany Českomoravské hypoteční banky v Hradci Králové dne 22.1.2002 a ze strany města Náchod dne 23.1.2002, místo původní nemovitosti čp. 147 Hurdálkova se st.p. 203/1 v k.ú. Náchod zapsaného v LV č. 10001 u katastrálního úřadu Náchod, kterou žádáme tímto vyvázat ze zástavního práva k předmětnému úvěru
e/ Smlouvu o budoucí kupní smlouvě s manželi Miroslavem Dusíkem a Ivetou Dusíkovou, bytem Náchod, Duhová 265 a nájemní smlouvu s manželi Miroslavem Dusíkem a Ivetou Dusíkovou, bytem Náchod, Duhová 265
f/ Souhrnný návrh rozpočtových opatření od 13. 12. 2004 dle přílohy
g/ návrhy smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu Města Náchoda na rok 2005 :
dotace na provoz Beránku Náchod a.s., investiční dotace Beránku Náchod a.s., dotace TV Náchod s.r.o., dotace Městské knihovně Náchod, o. p. s., dotace Farní charitě na provoz střediska SV. ANNA, dotace občanskému sdružení DOKOŘÁN, dotace Farní charitě Náchod /pečovatelská služba/, dotace občanskému sdružení Pro Náchod, VZOR smlouvy o poskytnutí dotace na rok 2005
h/ Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Domu dětí a mládeže Déčko, Náchod, Zámecká 243
ch/ Zadání "Změny č. 2 ÚPSÚ Náchod"
i/ Smlouvu o spolupráci obcí v rámci programu INTERREG III A s obcemi Hronov, Velké Poříčí, Žďárky v rozsahu předpokládaných nákladů pro město Náchod 8.700 tis.Kč
j/ Smlouvu o poskytnutí grantu uzavřenou mezi Městem Náchod a Českou republikou, Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR), IČO 66002222, se sídlem Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 na realizaci projektu s názvem: Výstavba přístupových a obslužných komunikací v průmyslové zóně Náchod - Staré Město nad Metují
k/ Měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva : členům rady města ve výši Kč 2.100,- ? předsedům výborů nebo komisí rady ve výši Kč 1.920,-? členům výborů, komisí rady nebo zvláštního orgánu ve výši Kč 1.640,- a neuvolněným členům zastupitelstva ve výši Kč 700,- s účinností od 1. 1. 2005. V případě souběhu výkonu několika funkcí se neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne měsíční odměna podle funkce, za kterou se poskytuje nejvyšší odměna
l/ Plán kontrol kontrolního výboru na I. pololetí 2005
m/ Podání žádosti o poskytnutí dotace Úřadem vlády na podporu projektu terénní sociální práce v roce 2005 se spoluúčastí města ve výši min. 124.400 Kč, což činí 38, 87 % z požadované dotace

III. Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e


a/ radu města ve smyslu ustanovení § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, provádět rozpočtová opatření do výše 300 000,- Kč
b/ starostu Ing. Oldřicha Čtvrtečku podpisem smluvních dokumentů týkajících se přesunu jištění / dle bodu II. písm. d/

IV. Zastupitelstvo města s o u h l a s í


a/ s tím, že rozpočtová opatření na poskytnuté dotace ministerstev a KÚ (v plné výši) se stávají součástí rozpočtu města na běžný rozpočtový rok po písemném doručení, pokud rada města nerozhodne jinak. Na nejbližším ZM budou dána zastupitelům na vědomí
b/ s tím, že cyklostezky vybudované z dotace INTERREG III A budou udržovány v souladu s pravidly města pro údržbu místních komunikací

V. Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í


a/ S převody nemovitého majetku obce č. 1687, 2315 s tím, že platí usnesení rady města 70/2068/05, 2342, 2371, 2374, 2145, 2347, 2348, 2352, 2355, 2380

VI. Zastupitelstvo města r e v o k u j e


a/ Svá původní usnesení k č. : 1821, 2304, 2312
b/ Své usnesení z 19. 4. 2004 týkající se zvýšeného přechodu v ulici Českých bratří v Náchodě a požaduje zajistit snížení průjezdní rychlosti v této ulici jinou formou /nízkými příčnými prahy/ a nebudovat zvýšený přechod

VII. Zastupitelstvo města v y h l a š u j e


a/ Výběrové řízení na půjčky z FRBM od 1. března do 31. března 2005

VIII. Zastupitelstvo města v y d á v á


a/ Obecně závaznou vyhlášku č. 1 /2005, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2004 O stanovení příspěvku na pobyt dítěte v MŠ, ŠD a ŠK zřizovaných městem Náchodem pro školní rok 2004-2005
b/ Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2005, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřizovaných městem Náchodem

IX. Zastupitelstvo města d e l e g u j e


v souladu s § 84 odst. 2, písm. g) a h) zákona o obcích, jako zástupce města Náchoda na valnou hromadu : a/ Beránek Náchod a. s. : Ing. Oldřicha Čtvrtečku s tím, že je za Město Náchod zmocněn : souhlasit s pronájmem komerční části společnosti Beránek Náchod a. s. společnosti Pivovar Náchod a.s. a schválit změnu stanov
b/ VAK Náchod a. s. : Ing. Oldřicha Čtvrtečku

X. Zastupitelstvo města p r o h l a š u j e


a/ že město Náchod zajistí financování 100 % nákladů (8.700 tis.Kč) z vlastních prostředků do doby, než bude vyplacena dotace z INTERREGU III A. Investicí města se pak stane rozdíl mezi vyúčtovanou dotací a skutečnými náklady stavby
b/ že vybudované cyklostezky v rámci dotace INTERREG III A nebudou v dalších 10 letech převedeny na třetí osobu, či se nezatíží právem ve prospěch třetí osoby a stavba bude sloužit pouze veřejnosti

XI. Zastupitelstvo města u d ě l u j e


a/ Čestné občanství města Náchoda hudebnímu skladateli panu Jaroslavu Celbovi

V Náchodě 28. února 2005

Ing. Pavla Maršíková
místostarostka
Ing. Oldřich Čtvrtečka
starosta