Dnes
Teplota: 24.8 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Usnesení z 16. zasedání zastupitelstva města Náchoda
konaného dne 27. června 2005

I. Zastupitelstvo města p r o j e d n a l o


a) Majetkoprávní úkony obce
b/ Závěrečný účet Města Náchoda za rok 2004
c/ Úhradu finanční výpomoci a zrušení FRBM
d/ Kategorizaci lesa
e/ Plán kontrol kontrolního výboru na II. pololetí 2005
f) Souhrnný návrh rozpočtových opatření
g) Neinvestiční dotaci ČD a. s. na opravu oplocení podél Kladské ulice
h) Smlouvu o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města
ch) Dotaci do Beránek Náchod a. s. na rok 2005 - změnu investice

II. Zastupitelstvo města s c h v a l u j e


a) Převody nemovitého majetku obce č. 1953A, 1976A, 2322A, 2387A, 2406A, 2436A, 1598A, 2074 - nabytí darovací smlouvou nepotřebného vojenského majetku dle zákona č. 174/2003 Sb. a to nemovitostí zapsaných na LV č. 3444 pro k.ú. Náchod, obec Náchod, u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj se sídlem v Hradci Králové, katastrální pracoviště Náchod, prodej bytových jednotek nájemníkům dle Zásad prodeje bytů dle návrhu, prodej b. j. č. 1538/17 dle pořadí : S. Prouzová, A. Holubářová, J. Kava
b) Úpravy Zásad prodeje domů tak, že z nich budou vypuštěna ustanovení o státním občanství ČR a trvalém bydlišti v Náchodě v odd. IV odst. A. Tím dojde ke sníženému počtu bodů tohoto odstavce ze 7 na 6 - proto dále bude upraveno znění "zásad" v dalším textu,kde je odkaz na 7 bodů odst.A přepsáním číslice 7 na číslici 6
c) Závěrečný účet Města Náchoda za rok 2004 včetně příloh a souhlasí s celoročním hospodařením bez výhrad
d) Úhradu návratné finanční výpomoci ve výši Kč 6 400 000,- a zrušení Pravidel FRBM a fondu rozvoje bydlení
e) Podání žádosti v rámci kategorizace lesa dle § 8 odst. 3, zákona č. 289/1995 Sb. (Lesní zákon) o zařazení lesních porostů A A - E, 11 A - C, 12 A - D, 13 A - D o celkové výměře 147,18 ha do kategorie lesy zvláštního určení "příměstské lesy se zvýšenou rekreační funkcí" dle § 8 odst. 2, písm c) výše zmíněného zákona
f) Plán kontrol kontrolního výboru na II. pololetí 2005
g) Souhrnný návrh rozpočtových opatření uskutečněných od 25. 4. 2005
h) Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce č. FIN/76/2005 Českým drahám, akciové společnosti, nábř. L. Svobody 1222, Praha 1, IČO 709994226 ve výši Kč 500.000,- na opravu oplocení ČD, které lemuje budoucí cyklostezku v ulici Kladská proti proplacení konkrétní faktury za odevzdané dílo na této akci
ch) Smlouvu o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu obce č. FIN/75/2005 pro SK Náchod - fotbalový oddíl se sídlem v Náchodě, 1. máje 185, IČO 48653586 ve výši Kč 1.500.000,- s čerpáním do 30. 10. 2005
i) Zpřesněný plán investic pro rok 2005 u a.s. Beránek Náchod krytý schválenou investiční dotací Města

III. Zastupitelstvo města r e v o k u j e


a) svém původním usnesení k č. 1976, část k 2436, 1598

IV. Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í


a) S převody nemovitého majetku obce č. : 2416, 2433

V. Zastupitelstvo města u k l á d á


a) radě města - připravit do příštího jednání zastupitelstva "vnitřní předpis města Náchoda" na zadávání zakázek do 2 mil. Kč, který zohlední zejména formu vyhlášení VŘ, zadání a schválení zadávacích podmínek, posuzování a výběr nabídek

b) starostovi města - podat žádost o převod Ministerstvu obrany a poskytnout spolupráci při přípravě převodu.
Předmětem převodu budou následující nemovitosti vč. součástí a příslušenství :
Vojenský objekt : Územní vojenská správa Náchod
Budovy : občanská vybavenost čp. 247 Tyršova na stavební parcele č. 62, - garáž bez čp./če. na stavební parcele č. 3892, vše v k.ú. Náchod, obec Náchod, kraj Královéhradecký
Pozemky : stavební parcela č. 62, zastavěná plocha a nádvoří - stavební parcela č. 3892, zastavěná plocha a nádvoří - pozemková parcela č. 201/2 ostatní plocha, jiná plocha vše v k.ú. Náchod, obec Náchod, kraj Královéhradecký
Součásti a příslušenství : movitý majetek pevně spojený s budovami, to vše v k.ú. Náchod
c) starostovi města - svolat informativní schůzku o VAKu Náchod a. s.
d) tajemníkovi MěÚ - zajistit zpracování právní analýzy podnětů zastupitele F. Rázla, týkajících se delegování zástupců města Náchoda do obchodních společností s majetkovou účastí města se zřetelem na skutečnost, zda tyto podněty nejsou v rozporu s platnými právními normami. Termín je časově limitován termínem svolání informativní schůzky o VAKu Náchod a. s.

V Náchodě 27. června 2005

Ing. Pavla Maršíková
místostarostka
Ing. Oldřich Čtvrtečka
starosta