Dnes
Teplota: 24.5 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Usnesení z mimořádného zasedání zastupitelstva města Náchoda
konaného dne 19. října 2005

I. Zastupitelstvo města p r o j e d n a l o


a) Majetkoprávní úkony obce
b) Deklaraci o spolupráci se Správou Národního parku Stolové hory v grantu EU - INTERREG IIIA
c) Dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství - Kramolna

II. Zastupitelstvo města r e v o k u j e


a) č. 2244 - tu část usnesení ZM z 15.12.2003, kterou stanovuje lhůtu pro uzavření kupní smlouvy do 60 dnů po kolaudaci
b) č. 2244 - původní usnesení k této akci přijaté na jednání zastupitelstva města dne 26.9.2005
c) č. 2475 - usnesení ze dne 26. 9. 2005

III. Zastupitelstvo města s c h v a l u j e


a) č. 2244 - smlouvu o smlouvě budoucí kupní z 30.1.2004 (tak jak je uzavřena a schválena radou města usnesením č. 36/999/04) se zpětnou platností k 30.1.2004
b) č. 2244 - dne 7. 2. 2005 uzavřený dodatek č. 1. o změně účastníka smlouvy ze SCANNER INC., na ISRAMCO CZ, s. r. o., IČO 26006898, se sídlem v Hradci Králové, se zpětnou platností k 7. 2. 2005
c) č. 2244 - prodej stavebních parcel o výměře cca 179 m2 a pozemkové parcely č. 110/66 o výměře cca 305 m2 v k.ú. Staré Město nad Metují na sídlišti u nemocnice společnosti ISRAMCO CZ, s.r.o., IČ 26006898 dle ustanovení uvedené smlouvy o smlouvě budoucí ze dne 30. 1. 2004 a k této smlouvě uzavřeného dodatku č.
d) č. 2486 - nabytí částí pozemků č. 142/2, č. 685/1 a č. 685/15 k.ú. Běloves potřebných pro změnu cyklotrasy v ul. Kladská za uvedených podmínek
e) prodej bytové jednotky 1972/7 nájemníkům manželům Janovi a Evě Chylkovým, Bílá 1972, Náchod dle Zásad prodeje bytů. Základní cena 258.689,- Kč + náklady 6.900,- Kč. V případě úhrady k podpisu smlouvy dle zásad prodeje bytů - 10% sleva (25.869 ,-Kč) bude zaokrouhlená kupní cena 239.720,- Kč
f) č. 2116 - nabytí pozemkové parcely č. 2058/43 k.ú. Náchod do vlastnictví Města Náchoda za cenu 582.000,- Kč
g) č. 2475 - prodej pozemků v k.ú. Běloves, a to stavební parcely č. 106/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 258 m2, pozemkové parcely č. 560/1 - ostatní plocha o výměře 12.301 m2 (zmenšené po geometrickém oddělení částí pozemků, na kterých je nyní přístupová komunikace ke Kauflandu a oddělující travnatý pruh na vnější straně této komunikace), pozemkové parcely č. 685/10-zahrada o výměře 103 m2 a pozemková parcela č. 685/11 - zahrada o výměře 417 m2 pro výstavbu nákupního střediska
h) č. 2475 - smlouvu o budoucí kupní smlouvě č.SM/499/05 s budoucím kupujícím MAGNUM CZ Univerzal spol. s r.o., s.r.o., 525 43, Průhonice, Hlavní 39, IČO 26037416
ch) č. 2489 - nabytí lesních pozemků od paní Žampové v k.ú. Běloves ve výměře 11,1 ha za cenu 4.000.000,- Kč, zbývající pozemky z LV 2719 za dohodnutou cenu 12 mil. smlouvou o smlouvě budoucí kupní
i) deklaraci o spolupráci Města Náchoda se Správou Národního parku Stolové hory při přípravě a realizaci projektu Mapa a turistický průvodce okolím Náchoda a Kudowy Zdrój
j) dodatek č. 1 smlouvy o partnerství s Obcí Kramolna č. SM/490/2005 na realizaci "Stezka pro cyklisty v úseku Kramolna, vojenský hřbitov - Náchod, Krkonošská ul." na úsek místní komunikace Vojenský hřbitov - Kramolna"

V Náchodě 20. října 2005

Ing. Pavla Maršíková
místostarostka
Ing. Oldřich Čtvrtečka
starosta