Dnes
Teplota: 28.7 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Usnesení z 20. zasedání zastupitelstva města Náchoda
konaného dne 19. prosince 2005

I. Zastupitelstvo města p r o j e d n a l o


a) Majetkoprávní úkony obce
b) Pravidla Města Náchoda č. 1/2005 k poskytování půjček na rozvoj bydlení na území města Náchoda
c) Rozpočtové provizorium na rok 2006
d) Souhrnný návrh rozpočtových opatření
e) Návrh smlouvy o poskytnutí půjčky VAKu
f) Odpis pohledávek a návrh na odvod nedočerpaného příspěvku příspěvkových organizací
g) Návrh programu prevence kriminality na rok 2006
h) Směrnici pro zadávání zakázek
ch) Obchodní společnosti s majetkovou účastí města
i) Doplnění smlouvy č. 231/2005 - dotace SFDI pro projekt "Náchod - dopravní opatření na ulici Pražská"
j) Názvy ulic
k) Volbu přísedících Okresního soudu v Náchodě
l) Kriteria pro rozdělení dotace sportovním klubům pro rok 2006
m) Odkoupení lázní

II. Zastupitelstvo města r e v o k u j e


a) č. : 2063 - usnesení ze dne 9. 9. 2002
b) původní usnesení o prodeji bytové jednotky 656/5 manž. Venclovým
c) své původní usnesení ze dne 26. 9. 2005 pod bodem II. h)
d) své usnesení z 21.11.2005 týkající se schváleného podnětu pana F. Rázla pod bodem a) zastupitelstvo města bere na vědomí

III. Zastupitelstvo města s c h v a l u j e


a) Převody nemovitého majetku obce č. : 1901A, 2465A, 2469A, 2504A, 2494A, 1228A- dodatek, 1856A, 2063A, 2385A, 2280A, č. 2493 - Smlouvu č. SM/545/2005 o bezúplatném převodu movitého majetku polikliniky z Královéhradeckého kraje na Město Náchod a pověřuje starostu Ing. Oldřicha Čtvrtečku jejím podpisem
b) Navržené změny v územním plánu v k. ú. Lipí
c) Prodej bytové jednotky č. 1675/16 nájemnici p. Prouzové, Běloveská 1675, dle Zásad prodeje bytů. Základní cena 212.195 Kč + náklady 2.900 Kč
d) Prodej bytové jednotky č. 803/2 nájemnici Heleně Kurové, Raisova 803, dle Zásad prodeje bytů. Základní cena 110.704 Kč + náklady 6.900 Kč
e) Prodej bytové jednotky č. 1528/2 dle výsledku výběrového řízení
f) Prodej bytové jednotky č. 656/5 se spoluvlastnickým podílem o velikosti 9711/82376 na společných částech budovy a pozemku č. stavební parcely 882 k.ú. Náchod manželům Pejskarovým z Náchoda za cenu 920.000,- Kč. V případě hrazení ceny ze stav. spoření s nimi bude sepsána smlouva o smlouvě budoucí kupní s platností do dubna 2006
g) Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí čj. HNAU/1408/2005 (čp. 2020 v k.ú. Náchod) a pověřuje starostu města ing. Oldřicha Čtvrtečku jejím podpisem a Doložku podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a pověřuje starostu města ing. Oldřicha Čtvrtečku a místostarostku ing. Pavlu Maršíkovou jejím podpisem
h)Pravidla Města Náchoda č. 1/2005 k poskytování půjček na rozvoj bydlení na území města Náchoda
ch) Vzory smlouvy o poskytnutí půjčky z rozpočtu Města Náchoda
i) Vzor zástavní smlouvy k nemovitostem
j) Rozpočtové provizorium od 1.1.2006 do doby schválení rozpočtu Města Náchoda na rok 2006. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení
k) Otevření povoleného debetu pro municipality do výše Kč 5.000.000,- k běžnému účtu města 222-551/0100 u Komerční banky a.s., pobočky Náchod s platností závěr roku 2005 a začátek roku 2006
l) Souhrnný návrh rozpočtových opatření uskutečněných od 21. 11. 2005
m) Smlouvu o poskytnutí půjčky VAKu ve výši 1 344 093,- Kč
n) Vzdání se práva a prominutí pohledávky a odpis škody ve výši nad 20 tis. Kč dle návrhu
o) Odvod nedočerpaného příspěvku příspěvkových organizací za rok 2005 do rozpočtu zřizovatele
p) Program Partnerství - prevence kriminality na rok 2006
q) Směrnici zastupitelstva města č. 1/2005 s doplněním : veřejné zakázky od 150 tis. Kč zveřejňovat na www. stránkách města vč. výsledku výběrového řízení
r) Dodatek č. 231/2005/1 ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2005 na akci "Náchod - dopravní opatření na ulici Pražská" - ISPROFOND č. 5527510005, čestné prohlášení vázající se k tomuto dodatku a jejich podepsání starostou města ing. Oldřichem Čtvrtečkou
s) Kriteria pro rozdělování dotací sportovním klubům pro další období
t) Záměr odkupu lázní Běloves a pověřuje vedení města přípravou kupní smlouvy (cena, podmínky prodeje, kontrola znaleckých posudků atd.)

IV. Zastupitelstvo města r o z h o d l o


podle ust. § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění o nových názvech těchto ulic : Lomená, Pod Valy, Okrová, Modřínová

V. Zastupitelstvo města v o l í


a) přísedícími Okresního soudu v Náchodě tyto občany - paní Kristinu Dvořákovou, paní Ludmilu Horákovou, paní Helenu Jarošovou, paní Věru Slepičkovou, pana Bohuslava Netíka a pana Miloše Mědílka

VI. Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í


a) že zástupci v jednotlivých společnostech jsou povinni se chovat dle obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. a zákona o obcích č. 128/2000 Sb.

VII. Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í


a) S převody nemovitého majetku obce č. : 2460, 2483, 2498, 2479


Ing. Pavla Maršíková
místostarostka
Ing. Oldřich Čtvrtečka
starosta