Dnes
Teplota: 25.5 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Usnesení z 22. zasedání zastupitelstva města Náchoda
konaného dne 27. dubna 2006

I. Zastupitelstvo města p r o j e d n a l o

a/ Majetkoprávní úkony obce
b/ Zadání změny č. 2 ÚPSÚ Náchod
c/ Poskytnutí půjček z rozpočtu města na rozvoj bydlení
d/ Smlouvy o poskytnutí dotací v rámci rozpočtu
e/ Smlouvu o spolupráci mezi městy Náchod a Nové Město nad Metují a obcí Přibyslav
f/ Zřizovací listinu jednotky sboru dobrovolných hasičů města
g/ Odměny neuvolněným členům zastupitelstva města
h/ Změnu rozpočtu na rok 2006
ch/ Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku PO
i/ Stanovení limitu mzdových prostředků a odpisových plánů příspěvkových organizací pro rok 2006
j/ Vyřazení majetku
k/ Odpis pohledávek
l/ Záměr - Prodej pohledávek
m/ Projekt Laserový měřič rychlosti
n/ Žádost Obec Vysokov
o/ Delegování zástupců města na valné hromady
p/ Smlouvu o poskytnutí příspěvku na úhradu ztráty z provozování MHD v Náchodě
q/ Změnu názvu pracovní skupiny pro dohled na řešení dopravní situace ve městě a rozšíření o starosty obcí
r/ Návrh zastupitele pana Bráta
s/ Žádost kontrolního výboru
t/ Regulační plán

II. Zastupitelstvo města r e v o k u j e

a/ usnesení z 16.9.1993 o prodeji pozemku č. 133/3 v k.ú. Náchod za cenu 735,- Kč/m2

III. Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

a/ převody nemovitého majetku obce č. 424A, 1565A, 2277A, 2406A, 2516 - záměr prodeje části objektu polikliniky čp. 738 Němcové s částí stav. parcely 2781/1 k. ú. Náchod společnosti VISUS spol. s r. o. se sídlem v Polici nad Metují, 2519A, 2528A, 2530A bez zřízení věcného břemene, 2540A

b/ prodej bytových jednotek č. 1828/14 a č. 1828/28 v domě čp. 1828 Kostelecká, bytové jednotky č. 1829/15 v domě čp. 1829 Kostelecká a č. 1527/16 v domě čp. 1527 Pražská, bytové jednotky č. 1958/14 v domě čp. 1958 Bílá, bytové jednotky č. 1338/10 v domě čp. 1338 Nerudova včetně příslušných podílů na společných částech nemovitostí nájemníkům dle návrhu

c/ prodej bytové jednotky č. 610/1 s podílem o velikosti 244/4932 na společných částech budovy, pozemku č. stavební parcely 827 a pozemkové parcely č. 2085 k.ú. Náchod dle výsledku výběrového řízení s tím, že kupní smlouva bude uzavřena pouze v případě, že kupující nebude mít vůči městu žádné nesplněné závazky

d/ prodej volného bytu č.1491/13, Českých Bratří 1491, Náchod dle výsledku výběrového řízení s tím, že pokud nebude kupní smlouva uzavřena a kupní cena uhrazena do 14ti dnů od oznámení schválení možnosti koupě, tak bude jednáno s následujícím v pořadí

e/ č. 2074 - v souladu se svým usnesením ze dne 27. 6. 2005 darovací smlouvu č. 61835 1876 mezi Českou republikou - Ministerstvem obrany, IČ 60162694 a Městem Náchod v předloženém znění

f/ č. 2335 - ve smyslu usnesení ZM ze dne 11.10.2004 smlouvu s Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, čj. HNAU/265/06. Podpisem této smlouvy pověřuje starostu města s tím, že za Město Náchod bude tato smlouva podepsána až po podpisu smlouvy ze strany České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

g/ smlouvu o budoucí kupní smlouvě mezi městem Náchod a manžely Sochorovými

h/ návrh zadání změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Náchod

ch/ rozdělení půjček na rozvoj bydlení z rozpočtu města Náchoda

i/ uzavření smluv o poskytnutí půjčky dle schváleného vzoru smlouvy a pravidel, za podmínky předložení nezbytných podkladů do 16. července 2006

j/ vzor smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města

k/ smlouvy o poskytnutí dotací nad 50 tis. Kč z rozpočtu města Náchoda na rok 2006

l/ smlouvu o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města č. SMF/42/2006 a způsob jejího čerpání

m/ smlouvu o spolupráci č. SMF/628/2006 mezi městy Náchod a Nové Město nad Metují a obcí Přibyslav

n/ zřizovací listinu Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Náchoda s účinností od 1. 5. 2006

o/ měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva : členům rady města ve výši Kč 2 200,-? předsedům výborů nebo komisí rady ve výši Kč 2 020,-? členům výborů, komisí rady nebo zvláštního orgánů ve výši Kč 1 730,- a neuvolněným členům zastupitelstva ve výši Kč 740,- s účinností od 1. 3. 2006. V případě souběhu výkonu několika funkcí se neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne měsíční odměna podle funkce, za kterou se poskytuje nejvyšší odměna

p/ změnu v rozpočtu na rok 2006 - zvýšení běžných výdajů na sociální dávky o 6.900 tis. Kč a snížení investičních výdajů na silnice

q/ rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkových organizací za rok 2005 do fondu odměn, do rezervního fondu a odvod do rozpočtu zřizovatele /fond rezerv a rozvoje/

r/ limit mzdových prostředků a průměrný přepočtený počet zaměstnanců příspěvkových organizací zřizovaných městem Náchodem pro rok 2006 dle návrhu

s/ odpisové plány příspěvkových organizací pro rok 2006

t/ vyřazení a fyzickou likvidaci majetku v pořizovací ceně nad 20 tis. Kč/kus dle návrhu

u/ vzdání se práva a prominutí pohledávek dle návrhu

v/ záměr prodeje pohledávek

w/ smlouvu o poskytnutí příspěvku na úhradu ztráty z provozování MHD v Náchodě

x/ formální změnu názvu pracovní skupiny na "Pracovní skupina pro dohled nad přípravou obchvatu města Náchoda" a rozšiřuje ji o starosty obcí Dolní Radechová, Kramolna a Vysokov

y/ zpracování regulačního plánu pouze na náměstí (dle alternativy B)

z/ zřízení diskusního fóra na internetových stránkách města Náchoda (s logovaným přístupem)

IV. Zastupitelstvo města s o u h l a s í

a/ s přidělením dotace ve výši 465.000,- Kč od Ministerstva vnitra ČR na projekt "Laserový měřič rychlosti" a s realizací tohoto projektu v roce 2006

V. Zastupitelstvo města z a m í t á

a/ Převody nemovitého majetku obce č. : 2287, 2524, 2535, 2528 - žádost manželů Svobodových a Ing. Balcara o prodej pozemku č.133/3 v k.ú. Náchod

b/ Možnost uzavření nové smlouvy o poskytnutí úvěru obci Vysokov na nevyčerpané finanční prostředky z původní smlouvy z roku 1999

VI. Zastupitelstvo města d e l e g u j e

v souladu s § 84 odst. 2, písm. g) a h) zákona o obcích, jako zástupce města Náchoda na valnou hromadu :

a/ Beránek Náchod a. s. : Ing. Oldřicha Čtvrtečku s tím, že je za Město Náchod zmocněn : navrhnout a hlasovat o zvolení představenstva ve složení : Ing. Hlavatý Josef, Molík František a Ing. Šimek Ladislav. Navrhnout a hlasovat o zvolení dozorčí rady ve složení : Kopecká Hana, Ing. Suková Alena a Ing. Zelený Miroslav a dále hlasovat dle programu valné hromady

b/ VAK Náchod a. s. : p. Jiřího Maršíka s mandátem hlasovat dle programu valné hromady mimo hlasování o změně stanov. V bodě programu č. 2 (Zpráva představenstva o činnosti a hospodaření…) je pověřen hlasovat pro variantu č. 3 hospodaření v letech 2006-2015 (viz analýza vývoje hospodaření - porovnání smíšené a majetkové společnosti na období 2006-2015)

VII. Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e

a/ kontrolní výbor kontrolou naplňování Koncepce poskytování sociálních služeb na období 2005 - 2010, schválené usnesením ZM č. II. písm. k) ze dne 29. 6. 2004, a kontrole MěSSS Marie dle zřizovací listiny, schválené usnesením ZM č. II. písm. e) ze dne 13. 12. 2004

VIII. Zastupitelstvo města o d r o č u j e

a/ projednávání případných změn ve vydávání Náchodského zpravodaje

IX. Zastupitelstvo města u k l á d á

a/ odboru výstavby a územního plánování zajistit zpracování nového regulačního plánu

b/ finančnímu výboru prověřit všechny aspekty a procesy týkající se odkupu lázní

c/ radě města připravit na příští jednání nové znění statutu tiskového střediska

Ing. Pavla Maršíková
místostarostka
Ing. Oldřich Čtvrtečka
starosta