Dnes
Teplota: 24.8 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Usnesení z 23. zasedání zastupitelstva města Náchoda konaného
dne 26. června 2006

I. Zastupitelstvo města p r o j e d n a l o

a/ Majetkoprávní úkony obce
b/ Závěrečný účet Města Náchoda za rok 2005
c/ Souhrnný návrh rozpočtových opatření
d/ Stanovení počtu členů zastupitelstva města na další volební období
e/ Obecně závaznou vyhlášku - Požární řád města
f/ Obecně závaznou vyhlášku o nakládání s komunálními odpady a se stavebním odpadem
g/ Smlouvu o dotaci - Komitét 1866
h/ Žádost o prominutí smluvní pokuty
ch/ Prodej a odpis pohledávek
i/ Odpis pohledávek
j/ Záměr refinancování hypotéčních úvěrů
k) Dotaci ze státního fondu dopravní infrastruktury
l) Smlouvy o poskytnutí dotací
m) Vrácení depozita
n) Partnerskou smlouvu s Dolní Radechovou
o) Beránek a. s.
p) Změnu č. 3 ÚPSÚ Náchod
q) Možnost mimořádného čerpání investiční dotace Beránek Náchod a. s.
r) Nový název ulice
s) Statut Náchodského zpravodaje

II. Zastupitelstvo města r e v o k u j e

a/ své usnesení ze dne 19.12.2005 týkající se úkonu č. 2385,

III. Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

a/ převody nemovitého majetku obce č. 1503A, 2470A, 2550A-mimo Město Náchod, 2572A, 2385A, 2465A, 2400A, 2582A, 2584A,

b/ č. 2236 - převedení Jiráskova koupaliště do správy a užívání PO Sportovní zařízení města Náchoda, IČ: 62731891, k 15. 10. 2006

c/ prodej bytových jednotek č. 1958/14 v domě čp. 1958 Bílá a č. 1338/10 v domě čp. 1338 Nerudova, č.1420/3 v domě čp. 1420 Komenského, č. 1955/19 v domě čp. 1955 Zelená, č. 1825/9, č. 1825/13 v domě čp. 1825 Kostelecká a č. 1828/17 v domě čp. 1828 Kostelecká včetně příslušných podílů na společných částech nemovitostí nájemníkům dle návrhu

d/ č. 2188 - převedení dokoupeného vybavení hotelu Zimní stadion v hodnotě 130.787,48 Kč do majetku PO Sportovní zařízení města Náchoda, IČ : 62731891

e/ vzdání se předkupního práva k bytové jednotce č. 1184/14 v domě čp. 1184 Příkopy, Náchod, pokud bude žadatelům poskytnut hypotéční úvěr na provedení úhrady zbývající částky kupní ceny vč. úroků dle zásad

f/ prodej prázdných bytových jednotek Pražská 1526/16, Dvořákova 1346/1, Zelená 1955/3, s příslušnými podíly na společných částech objektů a stavebních parcelách dle výsledku výběrového řízení s tím, že kupní smlouva bude uzavřena pouze v případě, že kupující nebude mít vůči městu žádné nesplněné závazky

g/ Závěrečný účet Města Náchoda za rok 2005 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Náchoda za rok 2005 Krajským úřadem Královéhradeckého kraje

h/ souhrnný návrh rozpočtových opatření uskutečněných od počátku rok 2006

ch/ dotaci a smlouvu o dotaci z rozpočtu obce č. SMF/73/2006 ve výši Kč 82.000,- pro příjemce dotace - Komitét pro udržování památek z války roku 1866 se sídlem v Hradci Králové, Sportovní 521, IČO 00486345 na opravu pomníku z prusko-rakouské války roku 1866, tzv. Dresslerova kříže ve Starém Městě, p.č. 1670, k.ú. Náchod, vlastník Město Náchod

i/ vzdání se práva a prominutí pohledávek dle návrhu

j/ záměr refinancovat hypotéční úvěr SUN II za podmínky výhodnějších podmínek než jsou zakotveny ve stávajícím úvěru reg. číslo 1000/008950-01/02/01-001/00/R

k/ smlouvu o poskytnutí dotace č. SMF/74/2006

l/ Partnerskou smlouvu č. SMF/626/2006 s obcí Dolní Radechová o přípravě a realizaci projektu "Cyklostezka a chodník Náchod - Dolní Radechová"

m/ dodatečné proplacení Kč 169.508,- v roce 2006 z již uzavřené smlouvy na investiční dotaci na rok 2006 s Beránek Náchod a. s., schválené ZM 27. 4. 2006, u položky zhotovení odsávání

IV. Zastupitelstvo města s t a n o v í

a/ dle § 67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů - 27 členů zastupitelstva města pro volební období 2006 - 2010

V. Zastupitelstvo města v y d á v á

a/ s účinností od 1. 8. 2006 Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2006 - Požární řád města Náchoda
b/ s účinností od 1. 8. 2006 Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2006 o nakládání s komunálními odpady a se stavebním odpadem

VI. Zastupitelstvo města s o u h l a s í

a/ s prominutím smluvní pokuty p. Jaroslavu Němečkovi za nedodržení podmínek smlouvy o budoucí kupní smlouvě na byt Duhová 269/1
b/ s pořízením změny č. 3 ÚPSÚ Náchod - Bražec a nad "Marií"

VII. Zastupitelstvo města   b e r e   n a   v ě d o m í

a/ navržený postup při prodeji a odpisu pohledávek vzniklých z výkonu přenesené působnosti

VIII. Zastupitelstvo města z a m í t á

a/ převody nemovitého majetku obce č. : 2545, 2465 - žádost p. V. Zikmunda
b/ žádost paní Ivety Mižigárové, bytem ulice Bartoňova 275, Náchod o vrácení poměrné části depozita na byt č. 7 v domě čp. 275 ul. Bartoňova v Náchodě
c/ pořízení změny č. 3 ÚPSÚ - pozemky ve Starém Městě nad Metují

IX. Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e

a/ Ing. Oldřicha Čtvrtečku, starostu města, uzavřením smlouvy o financování se Státním fondem dopravní infrastruktury a jejího dodatku na akci "Náchod- dopravní opatření na ulici Pražská - II. etapa"

X. Zastupitelstvo města r o z h o d l o

a) podle ust. § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění o novém názvu ulice : V Kapse

b) o doplnění Statutu Náchodského zpravodaje, schváleného radou města Náchoda dne 23. 5. 2006. Nové motto v nadpisu odst. 3 zní : Informační servis města Náchoda. Ve stejném odst. v rubrice publicistika se vypouští slovo komentáře

XI. Zastupitelstvo města o d r o č u j e

a/ návrh na svolání mimořádné valné hromady Beránek Náchod a. s. a zmocnění k volbě nových orgánů akciové společnosti


Ing. Pavla Maršíková
místostarostka
Ing. Oldřich Čtvrtečka
starosta