Dnes
Teplota: 24.2 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Usnesení z 24. zasedání zastupitelstva města Náchoda konaného
dne 18. září 2006

I. Zastupitelstvo města p r o j e d n a l o

a/ majetkoprávní úkony obce
b/ rozbor hospodaření Města Náchoda za I. pololetí 2006
c/ souhrnný návrh rozpočtových opatření
d/ požadavky spoluúčasti od Společenství vlastníků
e/ smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci
f/ obnovu parku Déčko
g/ smlouvu o půjčce - VAK Náchod a. s.
h/ Beránek Náchod a. s.
ch/ dodatky ke smlouvám o půjčkách - Vysokov, Kramolna
i/ dodatek č. 3 ke zřizovací listině Kino Vesmír
j/ změnu č. 4 ÚPSÚ Náchod
k/ rozdělení účelové dotace z MKČR
l/ revolvingový úvěr

II. Zastupitelstvo města r e v o k u j e

a/ své usnesení ze dne 21.10.2002 k č. 1779

III. Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

a/ převody nemovitého majetku obce č. : 1779A, 2241A, 2328A, 2329A, 2520A, 2516A, 2527A, 2580A, 2581A, 2586A, 2588A, 2592A, 2595A, 2597A,

b/ prodej bytových jednotek č. 1826/4 v domě Kostelecká 1826, 1959/20 v domě Bílá 1959, 1527/20 v domě Pražská 1527, 1828/50 v domě Kostelecká 1828 včetně příslušných podílů na společných částech nemovitostí nájemníkům dle návrhu

c/ plnění rozpočtu města Náchoda za I. pololetí 2006 bez připomínek

d/ souhrnný návrh rozpočtových opatření uskutečněných od 26. 6. 2006

e/ záměr "Park života Déčko" a souhlasí s dofinancováním projektu z vlastních zdrojů Města

f/ smlouvu o půjčce č. 713/SMF/2006 mezi Městem Náchod a Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., Kladská 1521, 54701 Náchod, IČO 48172928 ve výši Kč 1.550.000,- na financování kanalizace v Náchodě - ul. Rybářská

g/ svolání valné hromady Beránek Náchod a. s. dle čl. 10 písm. e) stanov ze strany rozhodujícího akcionáře

h/ dodatek č. 1 ke smlouvě o půjčce Obci Vysokov ze dne 30. 4. 1999

ch/ dodatek č. 1 ke smlouvě o půjčce Obci Kramolna ze dne 30. 5. 2001

i/ předání movitého majetku v počtu 37 ks v ceně 81 916,60 Kč do správy a k hospodářskému využití PO Kino Vesmír

j/ dodatek č. 3 ke zřizovací listině PO Kino Vesmír

k/ pořízení zadání změny č. 4 ÚPSÚ Náchod

l/ rozdělení účelové dotace ze státního rozpočtu v rámci Programu regenerace MPR a MPZ ve výši 470 tis. Kč.

m/ uzavření Smlouvy o revolvingovém úvěru, registrační číslo 7380006200289, uzavřeného s Komerční bankou, IČ 45317054 na Kč 5.000.000,- za úrokovou sazbu 1M PRIBOR + 0,30 % p.a.

IV. Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í

a/ č. 2475 - kupní smlouvu č. SM/499/05 mezi prodávajícím - Město Náchod, IČ 272868 a kupujícím - Magnum CZ Univerzal spol. s r.o., 525 43 Průhonice, Hlavní 39, IČO 26037416 a Smlouvu o správě peněžních prostředků mezi Magnum CZ Univerzal spol. s r.o, 525 43 Průhonice, Hlavní 39, IČO 26037416, Městem Náchod, IČ 272868 a JUDr. Josefem Vaške, advokátem se sídlem 500 02 Hradec Králové, Škroupova 657, zapsaným v seznamu advokátů České advokátní komory pod č. 1108

b/ navržený postup řešení požadavků spoluúčasti od Společenství vlastníků

V. Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e

a/ radu města rozpracováním navržených možností řešení požadavků spoluúčasti od Společenství vlastníků do konkrétních opatření

VI. Zastupitelstvo města d e l e g u j e

a/ v souladu s § 84 odst. 2, písm. g) a h) zákona o obcích, jako zástupce města Náchoda na valnou hromadu BERÁNEK Náchod a.s. Ing. Oldřicha Čtvrtečku s tím, že je zmocněn navrhnout a hlasovat o zvolení představenstva ve složení: Ing. Hlavatý Josef, Molík František a Ing. Šimek Ladislav a aby hlasoval o volbě člena představenstva Ing. Ladislava Šimka s vědomím, že proti navrženému kandidátovi působí relativní překážka ve výkonu funkce člena představenstva, stanovená v § 38l zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění. Tato překážka vznikla z důvodu jeho výkonu funkce jako člena orgánu v obchodní společnosti, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs. Dále je zmocněn navrhnout a hlasovat o zvolení dozorčí rady ve složení: Kopecká Hana, Ing. Zelený Miroslav a Ing. Suková Alena a aby hlasoval o volbě člena dozorčí rady Ing. Aleny Sukové s vědomím, že proti navrženému kandidátovi působí relativní překážka ve výkonu funkce člena dozorčí rady, stanovená v § 38l zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění. Tato překážka vznikla z důvodu jeho výkonu funkce jako člena orgánu v obchodní společnosti, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs.

VII. Zastupitelstvo města o d r o č u j e

a/ smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci č. SMF 726/06 mezi Římskokatolickou farností - děkanstvím Náchod, IČ 66288428 a Městem Náchod za účelem "Obnovy historických kostelů a spolupráce na zlepšování kulturního a sociálního zázemí v Náchodě"

V Náchodě 19. září 2006Ing. Pavla Maršíková
místostarostka
Ing. Oldřich Čtvrtečka
starosta