Dnes
Teplota: 26.7 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Náchoda
konaného dne 3. března 2003

I. Zastupitelstvo města p r o j e d n a l o


a) Rozpočet Města Náchoda na rok 2003
b) Majetkoprávní úkony obce
c) Komplexní součinnostní program prevence kriminality pro rok 2003
d) Zřízení finančního a kontrolního výboru a volba členů
e) Vyhlášení výběrového řízení na půjčky z FRBM
f) Jednací řád zastupitelstva města
g) Odměny neuvolněným členům zastupitelstva města
h) Uložení listinných akcií VAK Náchod, a. s.
ch) Vyvěšení tibetské vlajky

II. Zastupitelstvo města s c h v a l u j e


a) Rozpočet Města Náchoda na rok 2003, včetně vedlejší hospodářské činnosti
b) Majetkoprávní úkony obce č. : 424, 2028, 2032, 2095, 2126, 2084, 2089, 2096, 2102, 2113, 2095, 2105, 2108-871, 2109-720, 2118, 1719+1743, 2093, - úpravu ustanovení "Zásad prodeje obytných domů" v odd. VI. bod č. 3) takto : 3) byty, u nichž nebude stávající řádný uživatel - nájemce - akceptovat písemnou nabídku ke koupi, nebude Město prodávat třetím osobám. Pokud však projeví stávající nájemník zájem o koupi dodatečně, bude mu bytová jednotka prodána za cenu stanovenou dle odd. VI. odst. 15) těchto zásad, s použitím znaleckého posudku z doby původní nabídky a povýšenou o inflační nárůst od data původní nabídky do data prodeje
c) Realizaci Komplexního součinnostního programu prevence kriminality pro rok 2003
d) Vyhlášení výběrového řízení na půjčky z FRBM v termínu od 3. března do 4. dubna 2003
e) V souladu s ustanovením § 96 zákona o obcích jednací řád zastupitelstva města
f) Měsíční odměny a další odměny neuvolněným členům zastupitelstva : členům rady města ve výši Kč 1.870,- , předsedům výborů, předsedům komisí rady nebo zvláštního orgánu ve výši Kč 1.710,-, členům výborů, komisí rady nebo zvláštního orgánů ve výši Kč 1.460,- a neuvolněným členům zastupitelstva ve výši Kč 620,- s účinností od l. 3. 2003. V případě souběhu výkonu několika funkcí se neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne měsíční odměna, která je nejvyšší
g) Vyvěšení tibetské vlajky (10. 3. 2003)

III. Zastupitelstvo města z ř i z u j e


a) Kontrolní výborv b) Finanční výbor

IV. Zastupitelstvo města v o l í


a) p. Jana Birke do funkce předsedy kontrolního výboru
b) p. Ing. Alenu Sukovou do funkce předsedy finančního výboru
c) za členy kontrolního výboru : Josefa Votrubu, Milana Samka, Ing. Ladislava Vašicu, Václava Přibyla, Ing. Josefa Šimona, MVDr. Josefa Bělobrádka, Mgr. Karla Petránka, Františka Rázla
d) za členy finančního výboru : Ing. Marii Zoufalovou, Ing. Josefa Šimurdu, Ing. Marii Čejchanovou, MUDr. Ladislava Tichého, Martinu Beranovou, Alici Horovou, Ing. Karla Maršíka, Ing. Františka Medunu

V. Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e


a) Starostu města Ing. Oldřicha Čtvrtečku k převzetí akcií VAK Náchod, a. s. v listinné podobě a k jejich uložení do trezoru České spořitelny a. s. v Náchodě k ostatním akciím Města Náchoda

VI. Zastupitelstvo město n e s o u h l a s í


a) S převody nemovitého majetku obce č. : 1216, 2079, 2083, 2085, 2091, 2094, 2099, 2100, 2104

VII. Zastupitelstvo města o d r o č u j e


a) Převody nemovitého majetku obce č. : 1479

VIII. Zastupitelstvo města r e v o k u j e


a) Usnesení k majetkoprávním úkonům č. : 2028, 2032

IX. Zastupitelstvo města u k l á d á


a) radě města připravit zásady prodeje pozemků pod městskými komunikacemi a předložit je k projednání na příštím jednání zastupitelstva města

V Náchodě 4. března 2003

Ing. Pavla Maršíková
místostarostka
Ing. Oldřich Čtvrtečka
starosta