Dnes
Teplota: 27.8 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva města Náchoda
konaného dne 14. dubna 2003

I. Zastupitelstvo města p r o j e d n a l o


a/ Majetkoprávní úkony obce
b/ Smlouvy o poskytnutí dotací v rámci rozpočtu
c/ Úprava rozpočtu Města Náchoda na rok 2003 a rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkových organizací
d/ Obecně závaznou vyhlášku o stanovení příspěvku na pobyt dítěte v mateřské škole, školní družině, školním klubu zřizovaných Městem Náchodem
e/ Poplatky v mateřských školách a školních družinách pro školní rok 2003/2004
f/ Delegování zástupců Města na valné hromady společností, v nichž má Město Náchod majetkovou účast
g/ Změny v obsazení Správní rady Kulturní a sportovní nadace
h/ Úpravu hodnoty majetku příspěvkových organizací
ch/ Schválení návrhu změny městského praporu
i/ Půjčky z fondu rozvoje bydlení města
j/ Azylový dům - prominutí škody
k/ Zastupování starosty

II. Zastupitelstvo města s c h v a l u j e


a/ Převody nemovitého majetku obce č. : 914, 1542A, 2117, 2122B, 2124, 2125, 2131, 2139, 2038, 2062, 2147, 2150, 2151, 2152, 2153 a uvolnění zástavní smlouvy na parcely č. 564/1 a 564/20 v k. ú. Běloves
b/ Poskytnutí daru - darovací smlouvu uzavřenou mezi Městem Náchodem a Sdružením zdravotně postižených, Okresním výborem Náchod, kterou budou darovány movité věci PC a tiskárna specifikované v čl. I. darovací smlouvy
c/ Poskytnutí daru - darovací smlouvu uzavřenou mezi Městem Náchodem a Sdružením zdravotně postižených v Náchodě, kterou budou darovány movité věci PC, tiskárna a vybavení kanceláře specifikované v čl. I. darovací smlouvy
d/ Úplatný převod - uzavření kupní smlouvy mezi Městem Náchodem a akciovou společností Beránek Náchod, kterou bude převedena telefonní ústředna typ UE 201 za cenu 500 Kč
e/ Smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu Města Náchoda na rok 2003
f/ Dodatek ke smlouvě o poskytnutí úvěru KČT Náchod
g/ Opravu rozpočtu Města Náchoda na rok 2003 snížením příjmů a výdajů o 3 830 000,- Kč
h/ Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkových organizací za rok 2002 do fondu odměn, do rezervního fondu a odvod do rozpočtu zřizovatele, do fondu rezerv a rozvoje dle předloženého návrhu
ch/ Příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů pro rok 2003/2004 v navrhované výši :
- v mateřských školách 210,- Kč a 250,- Kč měsíčně
- ve školních družinách a školních klubech úplných ZŠ 50,- Kč měsíčně
- ve školních družinách neúplných ZŠ 40,- Kč měsíčně s platností od 1. 9. 2003
i/ Úpravu hodnoty majetku příspěvkových organizací v oblasti školství k 1. 1. 2003 dle předloženého návrhu
j/ Rozdělení půjček z fondu rozvoje bydlení města Náchoda
k/ Uzavření smluv o poskytnutí půjček z fondu rozvoje bydlení města s vybranými žadateli dle schváleného vzoru smlouvy a pravidel, za podmínky předložení nezbytných podkladů do 16. července 2003
l/ prominutí náhrady škody bývalé ředitelce Azylového domu

III. Zastupitelstvo města v y d á v á


a/ Vyhlášku č. 1/2003 "O stanovení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů zřizovaných Městem Náchodem"

IV. Zastupitelstvo města d e l e g u j e


v souladu s § 84 odst. 2, písm. g) a h) zákona o obcích, jako zástupce Města Náchoda na valnou hromadu :
- VAK Náchod a. s. : p. Miloslava Čermáka
- Beránek Náchod a. s. : p. Ing. Oldřicha Čtvrtečku a pověřuje ho, aby navrhl a hlasoval pro odvolání celého představenstva a dozorčí rady a. s. a aby navrhl a hlasoval pro zvolení představenstva ve složení : Ing. Josef Hlavatý, Ing. Miroslav Zelený, Ing. Ladislav Šimek, Martin Hurdálek a František Molík a aby navrhl a hlasoval pro zvolení dozorčí rady ve složení : Hana Kopecká, Ing. Petr Pakosta a Milan Vašíček

V. Zastupitelstvo města o d v o l á v á


a/ ze Správní rady Kulturní a sportovní nadace města Náchoda Mgr. Drahomíru Benešovou a p. Aloise Svobodu

VI. Zastupitelstvo města v o l í


a/ do Správní rady Kulturní a sportovní nadace města Náchoda p. Jana Linharta, pracovníka MěÚ a Ing. Františka Medunu, marketingového ředitele Pivovaru Náchod a. s.

VII. Zastupitelstvo města u r č u j e


a/ že starostu zastupuje v době nepřítomnosti a v době, kdy nevykonává funkci, 1. místostarosta, kterým je Ing. Pavla Maršíková. V případě nepřítomnosti starosty a 1. místostarosty zastupuje starostu 2. místostarosta, kterým je Ing. Jaroslav Rohulán

VIII. Zastupitelstvo města s v ě ř u j e


místostarostům plnění těchto konkrétních úkolů :
a/ 1. místostarosta odpovídá za činnost a projednává návrhy předkládané radě města a zastupitelstvu města odborem správy majetku, odborem finančním a organizací zřízených městem v působnosti těchto odborů b/ 2. místostarosta odpovídá za činnost a projednává návrhy předkládané odborem školství, kultury a sportu, odborem sociálních věcí a zdravotnictví a organizací zřízených městem v působnosti těchto odborů

IX. Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í


a/ S převody nemovitého majetku obce č. : 2107, 2110, 2120, 1950, 2132, 2133

X. Zastupitelstvo města o d r o č u j e :


a/ Převody nemovitého majetku obce č. : 2128, 1521 a návrh změny praporu města

XI. Zastupitelstvo města r e v o k u j e


usnesení o zpracování "Zásad prodeje pozemků místních komunikací"

XII. Zastupitelstvo města n e p r o j e d n a l o


a/ na základě žádosti p. Javůrkové majetkoprávní úkon č. 2078

XIII. Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e


a/ radu města uspořádat anketu ke změně městského praporu prostřednictvím Náchodského zpravodaje a to zveřejněním pěti návrhů odsouhlasených odborníky

XIV. Zastupitelstvo města u k l á d á


radě města
a/ předložit výsledek ankety ke změně městského praporu zastupitelstvu města k rozhodnutí
b/ znovu projednat umístění zpomalovacích retardérů v ul. Českých Bratří a uplatňovat schválení jejich instalace u DI Policie ČR

V Náchodě 15. dubna 2003

Ing. Pavla Maršíková
místostarostka
Ing. Oldřich Čtvrtečka
starosta