Dnes
Teplota: 28.4 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva města Náchoda
konaného dne 24. června 2003

I. Zastupitelstvo města p r o j e d n a l o


a) Majetkoprávní úkony obce
b) Závěrečný účet Města Náchoda za rok 2002
c) Souhrnný návrh rozpočtových opatření
d) Smlouvy o poskytnutí dotací v rámci rozpočtu
e) Obecně závaznou vyhlášku o udržování čistoty a pořádku ve městě
f) Výsledek ankety návrhu městského praporu
g) Schválení plánu kontrol kontrolního výboru a finančního výboru zastupitelstva města
h) Dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Azylový dům pro matky s dětmi
ch) Návrh na vyřazení majetku a vzdání se práva a prominutí pohledávek
i) Žádost akciové společnosti Beránek Náchod

II. Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í


- rezignaci Mgr. Soni Markové na mandát zastupitele města a fakt, že ze zákona se členem zastupitelstva města Náchoda stal pan František Rázl

III. Zastupitelstvo města s c h v a l u j e


a) Převody nemovitého majetku obce č. : 588, 1643, 2011, 2032-zástavní právo, 2090, 2127, 2141, 2146, 2156, 2160, 2161, 2164, 2166, 2167, 2180, 1061, 2134, 1228-kupní smlouvu
b) aby příspěvková organizace Sportovní zařízení města Náchoda jednala o uzavření mimosoudní dohody a ukončení soudního řízení soudně schváleným smírem s návrhem uplatnění nároku na 50% původní částky tj. 107.375,90 Kč
c) Závěrečný účet Města Náchoda za rok 2002 včetně příloh, souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad
d) Souhrnný návrh rozpočtových opatření uskutečněných od počátku roku 2003
e) Smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu Města Náchoda na rok 2003
f) Návrh městského praporu ve variantě č. 5 a souhlasí s vypracováním žádosti o udělení praporu a jejím postoupením podvýboru pro heraldiku a vexilologii Parlamentu ČR
g) Plán činnosti finančního výboru na rok 2003 : provedení kontrol finančního hospodaření s finančními prostředky města, dotacemi a příspěvky u organizací : Správa budov Náchod, s. r. o., Beránek Náchod a. s., Městská knihovna Náchod, o.p.s, dále v příspěvkových organizacích města : Dům penzion pro důchodce Marie a Harmonie a ve Sportovních zařízeních města Náchoda
h) Dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Azylový dům pro matky s dětmi
ch) Vyřazení majetku uvedeného v příloze /počítače a tiskárny nabídnout k prodeji, projektovou dokumentaci odúčtovat z pořízení investic, ostatní majetek fyzicky zlikvidovat/
i/ Vzdání se práva a prominutí pohledávek společnosti NEKO-PLAY, s.r.o. Náchod j/ Půjčku Beránku Náchod a. s. ve výši 2 mil. Kč s úrokem ve výši diskontní sazby ČNB tj. 1,5 % p. a.

IV. Zastupitelstvo města v y d á v á


a) Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2003 o udržování čistoty a pořádku ve městě

V. Zastupitelstvo města z m o c ň u j e


radu města jednat s Beránek Náchod a. s. o konkretizaci podmínek půjčky

VI. Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í


a) S převody nemovitého majetku obce č. : 2114, 2145, 2162

VII. Zastupitelstvo města o d r o č u j e


a) Převody nemovitého majetku obce č. : 1521, 2148

V Náchodě 24. června 2003

Ing. Pavla Maršíková
místostarostka
Ing. Oldřich Čtvrtečka
starosta