Dnes
Teplota: 29.1 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Usnesení ze 6. zasedání zastupitelstva města Náchoda
konaného dne 22. září 2003

I. Zastupitelstvo města p r o j e d n a l o


a) Majetkoprávní úkony obce
b) Rozbor hospodaření Města Náchoda za I. pololetí 2003
c) Souhrnný návrh rozpočtových opatření
d) Zajištění úvěru pro Pivovar Náchod a. s.

II. Zastupitelstvo města s c h v a l u j e


a) Převody nemovitého majetku obce č. : 1521A - vyv. cena dle znal. posudku, 1542A, 2046A, 2140A, 2178A, 2189A, 2002A - cena 540,-Kč/m2 + kladné vyjádření k dotaci, 2206A, 2208A
b) Změnu "Zásad prodeje obytných domů" oddíl VI. Způsoby prodeje odst.3 :
3) byty, u nichž nebude stávající řádný uživatel - nájemce - akceptovat písemnou nabídku ke koupi, nebude Město prodávat třetím osobám. Pokud však projeví stávající nájemník zájem o koupi dodatečně, může mu být bytová jednotka prodána : za cenu stanovenou dle odd. VI odst. 15) těchto zásad s použitím aktuálního znaleckého posudku se stanovením ceny obvyklé
c) Změnu Smlouvy o budoucí kupní smlouvě a Nájemní smlouvy vázající se k SUN I .
d) Poskytnutí darů - darovací smlouvy uzavřené mezi Městem Náchodem : a Základní uměleckou školou J. Falty Náchod, kterou bude darován počítač Pentium specifikovaný v čl. I. darovací smlouvy, a 5 romskými občanskými sdruženími uvedenými v darovací smlouvě, kterou budou darovány movité věci - 3 ks počítačů s monitory specifikovanými v čl. I. darovací smlouvy
e) Odepsání nedobytné pohledávky ve výši 23.676,- Kč na nájemném a penále do konce roku 1998
f) Prominutí poplatku z prodlení v plné výši - p. Čudová
g) Hospodaření Města Náchoda za I. pololetí 2003
h) Souhrnný návrh rozpočtových opatření
ch) Zajištění úvěru do výše 60 mil. Kč pro Pivovar Náchod a. s. na výstavbu ubytovacího zařízení U Beránka bianko směnkou a pověřuje starostu města podpisem této bianko směnky

III. Zastupitelstvo města v y d á v á


a) Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2003 o povinné ochranné deratizaci ve městě s účinností dnem vyhlášení

IV. Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í


a) S převody nemovitého majetku obce č. : 1475, 2135 za nabídnutých podmínek,

V. Zastupitelstvo města o d r o č u j e


a) Převody nemovitého majetku obce č. : 2127 - dohledat INEX, 2195, 2171 - vypracovat znalecký posudek

V Náchodě 23. září 2003

Ing. Pavla Maršíková
místostarostka
Ing. Oldřich Čtvrtečka
starosta