Dnes
Teplota: 26.5 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Náchoda
konaného dne 24. listopadu 2003

I. Zastupitelstvo města p r o j e d n a l o


a/ Majetkoprávní úkony obce
b/ Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2003 o místních poplatcích
c/ Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
d/ Souhrnný návrh rozpočtových opatření
e/ Jednací řád a plán kontrol kontrolního výboru
f/ Vyřazení majetku
g/ Smlouvu o budoucí kupní smlouvě a nájemní smlouvě na SUN I - varianta kupní cena placena předem
h/ Stanovisko k dopisu Ing. Jana Chaloupky z 8. 9. 2003
ch/ Odpověď na stížnost Mgr. Tomáše Vašiny a občanů Náchoda

II. Zastupitelstvo města s c h v a l u j e


a/ Převody nemovitého majetku obce č. : 407A, 1052A, 1576A, 2127A,B,C, 2192A, 2195A, 2204A, 2213A, 2220A, 2240A, 1950A, 2148A
b/ Souhrnný návrh rozpočtových opatření dle přílohy
c/ Jednací řád kontrolního výboru zastupitelstva města Náchoda
d/ Plán kontrol kontrolního výboru s účinností dnem schválení
e/ Vyřazení majetku v pořizovací hodnotě nad 20.000.- Kč dle přílohy
f/ Variantu Smlouvy o budoucí kupní smlouvě a Nájemní smlouvy vázající se k SUN I - týkající se splacení celé kupní ceny předem
g/ Návrh odpovědi na stížnost Mgr. Tomáše Vašiny a občanů Náchoda

III. Zastupitelstvo města v y d á v á


a/ Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2003 o místních poplatcích
b/ Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

IV. Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í


a/ Stanovisko předsedy představenstva Beránek Náchod a. s. k dopisu Ing. Jana Chaloupky ze dne 8. 9. 2003 V. Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í a/ S převody nemovitého majetku obce č. : 71-296, 2215 VII. Zastupitelstvo města p o d p o r u j e žádost Jiráskova gymnázia Náchod na rekonstrukci šaten

V Náchodě 25. listopadu 2003

Ing. Pavla Maršíková
místostarostka
Ing. Oldřich Čtvrtečka
starosta