Dnes
Teplota: 28.7 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Usnesení z 8. zasedání zastupitelstva města Náchoda
konaného dne 15. prosince 2003

I. Zastupitelstvo města p r o j e d n a l o


a/ Majetkoprávní úkony obce
b/ Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2003 o nakládání s komunálními odpady a se stavebním odpadem
c/ Rozpočtové provizorium na rok 2004
d/ Souhrnný návrh rozpočtových opatření
e/ Strategii prevence kriminality na léta 2004-2006 a Komplexní součinnostní program prevence kriminality na rok 2004
f/ Zrušení příspěvkové organizace Azylový dům pro matky s dětmi
g/ Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací města
h/ Udělení čestných občanství města
ch/ Petici rodičů studentů Jiráskova gymnázia

II. Zastupitelstvo města s c h v a l u j e


a/ Převody nemovitého majetku obce č. : 2227A , 2233A + vypracování PD a podání žádosti o dotaci, 2239A, 2244 - prodej části pozemků formou smlouvy o budoucí smlouvě kupní do 60 dnů po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí přímo společnosti, úpravu Zásad prodeje domů - pro umožnění získání hypotéky na úhradu ceny bytu
b/ Rozpočtové provizorium od 1. 1. 2004 do doby schválení rozpočtu Města Náchoda na rok 2004. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu města dnem nabytí účinnosti rozpočtu města na rozpočtový rok 2004
c/ Souhrnný návrh rozpočtových opatření
d/ Strategii prevence kriminality na léta 2004-2006 a Komplexní součinnostní program prevence kriminality na rok 2004
e/ Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací zřízených Městem Náchodem :
Sportovní zařízení města Náchoda, Kino Vesmír, Městské středisko sociálních služeb Marie, DPD Harmonie, Základní škola T.G.Masaryka Náchod, Základní škola, Náchod, Komenského 425, Základní škola Náchod - Plhov, Základní škola, Náchod, Drtinovo náměstí 121, Základní škola, Náchod, 1.Máje 365, Základní škola, Náchod, Pavlišovská 55, Základní umělecká škola J.Falty, Náchod, Komenského 265, Mateřská škola, Náchod, Vančurova 1345, Mateřská škola, Náchod, Březinova 669, Mateřská škola, Náchod, Vítkova 304, Mateřská škola, Náchod, Havlíčkova 1848, Mateřská škola, Náchod, Komenského 301, Mateřská škola, Náchod, Myslbekova 4, Mateřská škola, Náchod, Alšova 952

III. Zastupitelstvo města v y d á v á


a/ Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2003 o nakládání s komunálními odpady a se stavebním odpadem

IV. Zastupitelstvo města r u š í


a/ Příspěvkovou organizaci Azylový dům pro matky s dětmi Náchod ke dni 31. 12. 2003 v souladu s § 27 zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu. Veškerá práva a závazky zrušené organizace přecházejí na zřizovatele. V. Zastupitelstvo města u d ě l u j e
a/ Čestná občanství města Náchoda, která budou předána v roce 2004 u příležitosti 750. výročí první písemné zmínky o Náchodě : PhDr. Martě Bečkové, CSc., Ing. Jaroslavu Foltýnovi, DrSc., Lubě Skořepové a Dr. Josefu Bartoňovi - Dobenínu

VI. Zastupitelstvo města n e p ř i j í m á


žádné opatření týkající se kouření studentů Jiráskova gymnázia na veřejném prostranství před školou a nebude vydávat ani obecně závaznou vyhlášku zakazující kouření na tomto veřejném prostranství

VII. Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í


a/ S převody nemovitého majetku obce č. : 2228, 2229

V Náchodě 15. prosince 2003

Ing. Pavla Maršíková
místostarostka
Ing. Oldřich Čtvrtečka
starosta