Dnes
Teplota: 28.2 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Náchoda konaného 9. května 2016


I. Zastupitelstvo města p r o j e d n a l o

a/ Majetkoprávní úkony obce
b/ Přerozdělení dotací z "Programu pro poskytování dotací právnickým a fyzických osobám na podporu sportu" pro rok 2016
c/ Smlouvy o poskytnutí dotací - sport
d/ Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti na části území Královéhradeckého kraje
e/ Závěrečnou zprávu o realizaci IPRM zóny
f/ Smlouvu o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu č. SMF/131/2016
g/ Dodatek č. 1 ke smlouvě č. SMF/3/2016 o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu
h/ Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku PO za rok 2015
ch/ Rozpočtová opatření
i/ Vyřazení a odpis nerealizované PD, odpis pohledávek, vyřazení majetku PO
j/ Dohodu o úhradě dlužné částky
k/ Pojmenování komunikace na p.p.č. 1268/8 v k. ú. Náchod
l/ Delegování zástupce města na valnou hromadu Beránek Náchod a. s.
m/ DSO Kladská stezka

II. Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

a/ převody a nabytí nemovitého majetku obce č. : 2126, 3703, 3729 s tím, že prodávající uhradí veškeré náklady spojené s prodejem vč. daně z nemovitosti
b/ č. 3027 - prodej čp. 163 Riegrova spolu se stav. parcelou č. 254 k.ú. Náchod za cenu 1.700.000,- Kč do vlastnictví manželů Vláškových z Náchoda
c/ č. 3304 - prodej domu čp. 113 Stárkov spolu se stavební parcelou č. 152 a zahradou č. 12/2 vše katastrální území Stárkov, do vlastnictví pana Tomáše Pazderky ze Stárkova za cenu 502.000,- Kč
d/ přidělení dotací z "Programu pro poskytování dotací právnickým a fyzickým osobám na podporu sportu" na rok 2016 dle návrhu odboru kultury, sportu a CR včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy s příjemci dotace
e/ Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/71/2016 až SMF/74/2016, dále SMF/77/2016, SMF/78/20,SMF/82/2016 až SMF/86/2016, SMF/88/2016 až SMF/90/2016 a SMF/92/2016 a SMF/94/2016
f/ uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti na části území Královéhradeckého kraje na období od 01.01.2016 do 31.12.2016
g/ Závěrečnou zprávu o realizaci Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice včetně příloh
h/ Smlouvu o plnění závazku veřejné služby č. SMF/131/2016
ch/ dodatek č. 1 ke smlouvě č. SMF/3/2016 o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu
i/ návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkových organizací za rok 2015 do fondu odměn a rezervního fondu a odvod z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele (fond rezerv a rozvoje)
j/ vyřazení a odpis nerealizovaných položek účtů 042 11 Investice stavební a 042 20 Projektové dokumentace dle seznamu
k/ vyřazení a fyzickou likvidaci dlouhodobého hmotného majetku v ceně nad 20 000,- Kč/kus dle návrhu
l/ odpis pohledávek nad 20 000,- Kč
m/ prominutí ? dlužné částky za poskytnutí placeného studijního volna panu Petru Domáňovi
n/ Dohodu o úhradě dlužné částky za čerpání studijního volna spojeného se zvyšováním kvalifikace v souladu s prominutou ? dlužné částky. Důvodem je dlouhodobé dobré hodnocení práce pana Petra Dománě na pozici městský strážník u Městské policie města Náchoda

III. Zastupitelstvo města r u š í

a/ č. 2400 - usnesení ze dne 19.12.2005 pod bodem III., písm. t/
b/ č. 3027 - usnesení pod bodem II. písm. a), č. akce 3027 ze dne 21.9.2015, kterým schválilo prodej do vlastnictví pana Oleksandra Milchevyche z Hronova
c/ č. 3322 - usnesení pod bodem II. písm. c/, č. akce 3322 ze dne 14.12.2015

IV. Zastupitelstvo města z a m í t á

a/ převody a nabytí nemovitého majetku obce č. : 3591, 3694, 3708, 3709, 3716, 3718,

V. Zastupitelstvo města r e v o k u j e
a/ své usnesení č. III.l/ ze 14.3.2016 týkajícího se smlouvy č. SMF/47/2016
b/ usnesení č. IX a) ze dne 14.12.2015 a p o v ě ř u j e místostarostku Ing. Pavlu Maršíkovou zastupováním města Náchoda na jednáních valné hromady Dobrovolného svazku obcí Kladská stezka

VI. Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í

a/ rozpočtová opatření č. 20 až 48
b/ prodej soustruhu SN 20A/1500, inv. číslo 222298, dle znaleckého posudku

VII. Zastupitelstvo města r o z h o d l o a/ podle ust. § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění o novém názvu ulice na p.p.č. 1268/8 v k. ú. Náchod: "Jílová"

VIII. Zastupitelstvo města d e l e g u j e

a/ v souladu s § 84 odst. 2, písm. f) zákona o obcích na valnou hromadu společnosti Beránek Náchod a. s., která se koná 13. 6. 2016 Ing. Pavlu Maršíkovou, místostarostku města, s mandátem hlasovat dle programu valné hromady

Ing. Pavla M a r š í k o v á
místostarostka
Jan B i r k e
starosta