Dnes
Teplota: 28.0 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Náchoda konaného 12. prosince 2016


I. Zastupitelstvo města p r o j e d n a l o

a/ Rozpočet města na rok 2017
b/ Majetkoprávní úkony obce
c/ Nadační fond pro podporu nemocnice v Náchodě
d/ Územní plán Náchod - pořízení změny č.1
e/ Smlouvu o výpůjčce projektové dokumentace na akci Zámecký kopec - srdce města Náchoda
f/ Změnu usnesení ZM ze dne 20.6.2016
g/ Smlouvu o úvěru r.č. 99016427671
h/ Příslib revolvingového úvěru 2017
ch/ Dodatky ke smlouvám 2016
i/ Smlouvy o poskytnutí dotací
j/ Rozpočtová opatření
k/ Smlouvu o veřejných službách s dopravcem CDS s.r.o. Náchod a Smlouvu o vzájemné spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou mezi Královéhradeckým krajem a městem Náchodem
l/ Nový informační navigační systém
m/ Rekonstrukci veřejného stadionu Hamra v Náchodě - ETAPA II.
n/ Návrh na odvod nedočerpaného příspěvku PO
o/ Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku
p/ Nabídku k prodeji - hasičská cisterna a nákladní automobil speciální
q/ Volba člena finančního výboru
r/ Kontrolní výbor ZM - zprávy z provedených kontrol
s/ Plán kontrolní činnosti Kontrolního výboru ZM na rok 2017
t/ Propočet nákladů na komunální odpad na rok 2017

II. Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

a/ rozpočet města Náchoda na rok 2017 členěný dle paragrafů včetně příloh a v souladu s odstavcem (5) § 4 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů jako schodkový. Schodek je vyrovnán:
1. finančními prostředky z minulých let v objemu 48,7 mil. Kč
2. smluvně zabezpečeným revolvingovým úvěrem v objemu 140 mil.Kč
3. smluvně zabezpečeným střednědobým investičním úvěrem v objemu 22 mil.Kč. Snižuje položku 16-3392-325-6313 Dotace Beránek-investice-komerční část /hotel, wellness/ o 1 750 000,- Kč na 250 000,- Kč a rozdíl převádí na položku 8115 Rezerva.
b/ rozpočtový výhled města Náchoda do roku 2021 dle návrhu
c/ převody a nabytí nemovitého majetku obce č. : 2126, 3377, 3672, 3753, 3778, 3784, 3786, 3787,
d/ prodej bytové jednotky Raisova 676/5, o velikosti 1+0, výměra 28,60 m2 s podílem o velikosti 286/7039 na stavební parcele č. 905/1 a s podílem o velikosti 286/7039 na společných částech bytového domu čp. 676 vše katastrální území Náchod do vlastnictví pana Petra Kouckého za cenu 386.660,- Kč, poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující
e/ prodej bytové jednotky Bílá 1971/12, s podílem o velikosti 7081/196974 na společných částech domu a s podílem o velikosti 7081/196974 na stavební parcele 472 katastrální území Staré Město nad Metují do vlastnictví pana Jiřího Šolce za cenu 888.000,- Kč, poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující
f/ úhradu doplatku jistoty k bytu Příkopy 1106/22 měsíční splátkou po Kč 500,- od prosince 2016 do června 2019
g/ založení Nadačního fondu pro podporu nemocnice v Náchodě
h/ Zakládací listinu Nadačního fondu pro podporu nemocnice v Náchodě, včetně peněžitého vkladu města a jmenování prvních členů správní a dozorčí rady
ch/ pořízení změny č. 1 územního plánu Náchod
i/ uzavření smlouvy o výpůjčce projektové dokumentace na akci Zámecký kopec - srdce města Náchoda s Národním památkovým ústavem za podmínek uvedených ve smlouvě č. IRM/460/2016
j/ úvěrovou smlouvu registrační číslo 99016427671, uzavřenou s KB a.s., Praha 1, Příkopy 33, IČO 45317054 a pověřuje starostu města jejím podpisem
k/ nabídku na revolvingový úvěr na krytí rozpočtu 2017 od KB a.s., Praha 1, Na Příkopě 33, IČO 45317054
l/ Dodatky ke smlouvám :
- Dodatek č. 2 ke Smlouvě č. SMF/1/2016 o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu
- Dodatek č. 4 ke smlouvě č. SMF/3/2016 o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu
- Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. SMF/16/2016 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis
- Dodatek č. 1 ke smlouvě č. SMF/95/2016 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis
m/ Smlouvy o poskytnutí dotací :
- Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/158/2016
- Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/159/2016
- Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/1/2017 až SMF/3/2017
- Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města č. SMF/4/2017
- Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/6/2017 - Smlouvy o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu č. SMF/7/2016 až SMF/9/2016
- Dohody o finanční podpoře sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let a juniorů č. SMF/10/2017 a č. SMF/11/2017
- Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/12/2017, SMF/14/2017 až SMF/17/2017
- Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/13/2017
- Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/18/2017 až SMF/20/2017
- Smlouvy o dotaci z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/21/2017 až SMF/26/2017
- Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/27/2017
n/ znění a uzavření smlouvy o veřejných službách č. IRM/457/2016 s dopravcem CDS s.r.o. Náchod, se sídlem Kladská 286, 547 01 Náchod, IČO 60110244
o/ znění a uzavření smlouvy č. 04/2016/DSH o vzájemné spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou mezi Královéhradeckým krajem a městem Náchodem
p/ realizaci akce "Informační navigační systém v Náchodě - I. etapa" a spolufinancování této akce ve výši rozdílu mezi celkovými způsobilými náklady a dotací, tj. ve výši min 50 % celkových způsobilých nákladů a dále na financování 100 % případných nezpůsobilých nákladů akce
q/ návrh na odvod nedočerpaného příspěvku příspěvkových organizací za rok 2016 do rozpočtu zřizovatele
r/ na návrh škodní a likvidační komise ze dne 3.10.2016 a 16.11.2016 vyřazení a fyzickou likvidaci dlouhodobého hmotného majetku v ceně nad 20.000 Kč/kus
s/ prodej vyřazeného automobilu Škoda Yeti zájemci Tomáši Novákovi, Jívka 160, PSČ 542 34 za cenu dle znaleckého posudku, tj. Kč 88 000,-
t/ prodej hasičské cisterny Karosa CAS-K25-L101 z roku 1986 za cenu stanovenou odhadcem a nákladní automobil speciální AVIA 21F požární z roku 1984 nejvyšší nabídce, případně fyzickou likvidaci
u/ kontrolnímu výboru ZM plán kontrolní činnosti na rok 2017

III. Zastupitelstvo města s o u h l a s í

a/ s tím, že se rozpočtová opatření v plné výši stávají součástí rozpočtu města na běžný rozpočtový rok, pokud rada nerozhodne jinak. Provedená rozpočtová opatření mezi jednotlivými zasedáními zastupitelstva budou předložena v konkrétních částkách a dána zastupitelům na vědomí na nejbližším zastupitelstvu
b/ s tím, že rozpočtová opatření na poskytnuté dotace ministerstev a krajského úřadu (v plné výši) se stávají součástí rozpočtu města na běžný rozpočtový rok po písemném doručení, pokud rada města nerozhodne jinak. Na nejbližším zastupitelstvu města budou dána zastupitelům na vědomí
c/ se žádostmi o změnu územního plánu Náchod č. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, změnu textové části větného spojení a jejich zařazením a projednáním ve změně č. 1 ÚP Náchod
d/ se žádostí o změnu územního plánu Náchod č. 12 s podmínkou stanovení etapizace výstavby a jejím zařazením a projednáním ve změně č. 1 ÚP Náchod
e/ s podáním žádosti na projekt "Rekonstrukce stávajícího atletického stadionu ETAPA II." do PROGRAMU 133510 Podpora materiálně technické základny sportu pro rok 2017 vyhlášený Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy a čestně prohlašuje, že Město Náchod má ke spolufinancování akce "Rekonstrukce stávajícího atletického stadionu ETAPA II." vlastní finanční prostředky ve výši minimálně 50% z předpokládaných výdajů na projekt

IV. Zastupitelstvo města r u š í

a/ část usnesení ze dne 25.2.2013 pod č. II., písm. a/ č. akce 3377 a dále část usnesení ze dne 30.3.2015 pod č. II., písm. a/ č. akce 3377
b/ Zásady prodeje obytných domů a žádá vedení města, aby do 30.4.2017 připravilo koncepci bytové politiky v Náchodě

V. Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í

a/ s projednáním žádosti o změnu územního plánu Náchod č. 5 a vyřazuje tuto žádost z projednání změny č. 1 ÚP Náchod

VI. Zastupitelstvo města r e v o k u j e

a/ své usnesení z 20.6.2016 číslo usnesení VIII písm. a)

VII. Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í

a/ rozpočtová opatření č. 142 až č. 205
b/ propočet nákladů na komunální odpad na rok 2017
c/ zprávy z kontrolní činnosti kontrolního výboru ZM a u k l á d á radě města zajistit u provozovatelů dodržování všech ustanovení DEKLARACE KE KODEXU CHOVÁNÍ PROVOZOVATELŮ SÁZKOVÝCH HER a to do 30. 6. 2017. V případě trvajícího nedodržování deklarace po tomto datu ukládá ZM připravit novelu vyhlášky č. 1/2013 s tím, že provozovatelé, nedodržující podmínky deklarace budou vyjmuti z míst, kde lze provozovat loterie a jiné podobné hry dle čl. I OZV 1/2013.

VIII. Zastupitelstvo města o d v o l á v á

a/ z finančního výboru k 12. 12. 2016 Ing. Aleše Cabicara na vlastní žádost

IX. Zastupitelstvo města v o l í

a/ členem finančního výboru Ing. Josefa Mertu s účinností od 13. 12. 2016

Ing. Pavla M a r š í k o v á
místostarostka
Jan B i r k e
starosta