Dnes
Teplota: 25.6 °C

Usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva města Náchoda konaného 30. ledna 2017

I. Zastupitelstvo města p r o j e d n a l o

a/ Majetkoprávní úkony obce
b/ Rozpočtová opatření
c/ Půjčku na předfinancování projektu MAP v ORP Náchod
d/ Společné cesty z.s. - Smlouvu o úvěru
e/ DSO Kladská stezka - výpůjčku PD "Kladská stezka - úsek č. 16" a Smlouvy
o mimořádném členském příspěvku člena f/ Zajištění financování na projekty česko-polské spolupráce podpořené z programu INTERREG V-A
g/ Smlouvu o revolvingovém úvěru 2017/2018

II. Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

a/ převody a nabytí nemovitého majetku obce č. : 2126, 3540, 3705, 3767 - záměr prodeje
b/ č. 3457 - bezúplatné nabytí pozemkové parcely č. 2312/1 katastrální území Náchod vč. znění smlouvy č. UZSVM/HNA/2056/2016-HNAM
c/ přijetí závazků města Náchoda pro Rozhodnutí o poskytnutí dotace na nákup a rekonstrukci objektu Zámecká čp. 1845 :
Městu Náchod bude poskytnuta finanční částka na koupi a rekonstrukci nového objektu podle programu ve správě Ministerstva financí č. 29822 - Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR za níže uvedených podmínek:
I. Poskytnutí dotace na nákup a rekonstrukci objektu Zámecká č.p. 1845, Náchod a nákup souvisejících pozemků, vše v katastrálním území Náchod (dále jen "Nemovitosti"), do vlastnictví města Náchod bude možné poté, co Ministerstvo financí vydá za stát Rozhodnutí o poskytnutí dotace, které bude obsahovat zejména tyto závazky města Náchod :
1. užívat Nemovitosti po dobu 20 let ode dne vydání rozhodnutí o nepotřebnosti podle bodu 4. pouze za účelem výkonu veřejné správy, nebude-li změnou rozhodnutí stanoveno jinak,
2. učinit nabídku bezúplatného převodu Nemovitostí do vlastnictví státu, stanou-li se před uplynutím doby 20 let ode dne jejich nabytí pro město Náchod nepotřebnými k výkonu veřejné správy s tím, že organizační složkou státu příslušnou k přijetí písemné nabídky za stát je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen "Úřad"). Neakceptuje-li stát nabídku ve lhůtě šesti měsíců ode dne jejího doručení Úřadu, je město Náchod oprávněno naložit s Nemovitostmi podle vlastního uvážení,
3. nezřídit po dobu 20 let ode dne nabytí Nemovitostí k nim smlouvou zástavní právo,
4. nejdéle do 31. prosince 2018 zcela uvolnit budovu č.p. 1303 v ulici Palachova
a vydat rozhodnutí o nepotřebnosti stavební parcely č. 1409, jejíž součástí je budova č. p. 1303 v ulici Palachova v katastrálním území Náchod, a to včetně součástí a příslušenství a vybavení, které město od státu nabylo bezúplatně,
5. nejdéle do 2 měsíců od vydání rozhodnutí o nepotřebnosti podle bodu 4 na základě čl. IV. odst. 2 Smlouvy o bezúplatném převodu majetku a o zřízení věcného břemene ze dne 7. 8. 2006 uzavřít smlouvu s Českou republikou - Úřadem o bezúplatném převodu stavební parcely č. 1409, jejíž součástí je budova č. p. 1303 v ulici Palachova, v katastrálním území Náchod, a to včetně součástí a příslušenství a vybavení, které město od státu nabylo bezúplatně. Smlouva vyžaduje schválení Ministerstvem financí v souladu s § 12 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
6. odvést při nedodržení postupu uvedeného v bodech 1, 2, 3 a 5 do státního rozpočtu České republiky částku rovnající se výši poskytnuté dotace. Při nedodržení postupu dle bodu 4, tj. při překročení termínu 31. prosince 2018 hradit za užívání budovy č.p. 1303 v ulici Palachova nájemné v místě a čase obvyklé.

II. Ministerstvo spravedlnosti do dvou měsíců ode dne nabytí stavební parcely č. 1409, jejíž součástí je budova č. p. 1303 v ulici Palachova, v katastrálním území Náchod, státem rozhodne o nepotřebnosti pozemku pozemkové parcely č. 122/4, k.ú. Náchod a podle § 19b zákona č. 219/2000 Sb. převede příslušnost k této parcele na Úřad. Poté Česká republika - Úřad bezúplatně převede uvedený pozemek městu Náchod smlouvou, která vyžaduje schválení Ministerstvem financí podle § 22 zákona č. 219/2000 Sb., a to na základě čl. II. Darovací smlouvy ze dne 21. 12. 1999.

d/ Dodatek č. 1 ke smlouvě SMF/2777/2016
e/ Smlouvu o úvěru č. SMF/2948/2017 s vyplacením po splnění podmínky, že zápis v obchodním rejstříku bude v souladu s Občanským zákoníkem a se změnou v II. - termín vyplacení do 20.2.2017

f/ Smlouvu o mimořádném členském příspěvku člena Dobrovolného svazku obcí ve výši Kč 20 000,- na financování projektové dokumentace "Projektová dokumentace DUR na úsek č. 17. podchod Bražec"

g/ Smlouvu o mimořádném členském příspěvku člena Dobrovolného svazku obcí ve výši Kč 50 000,- na financování neinvestičních potřeb

h/ Smlouvu o revolvingovému úvěru, registrační číslo 99016895083

III. Zastupitelstvo města r u š í

a/ své usnesení pod bodem II., písm. e/, č. akce 3710 ze dne 20.6.2016

IV. Zastupitelstvo města z a m í t á

a/ převody nemovitého majetku obce : č. 3791, 3796

V. Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í

a/ Rozpočtová opatření od 29. 11. 2016
b/ Rozpočtová opatření od 1. 1. 2017 - č. 1 - 4
c/ Rozpočtové opatření č. 5

VI. Zastupitelstvo města s o u h l a s í

a/ s uzavřením smlouvy o výpůjčce projektové dokumentace na akci Kladská stezka úsek č. 16 s Dobrovolným svazkem obcí Kladská stezka za podmínek uvedených ve smlouvě IRM/468/2017

VII. Zastupitelstvo města p r o h l a š u j e,

a/ že v rozpočtu města Náchoda jsou zajištěny finanční prostředky pro realizaci projektu Naučná stezka Evropským městem Náchod - Kudowa-Zdroj ve výši 315 046,06 EUR a souhlasí s přijetím dotace na realizaci projektu z programu INTERREG V-A

b/ že v rozpočtu města Náchoda jsou zajištěny finanční prostředky pro realizaci projektu AQUA MINERALIS GLACENSIS ve výši 733 514,68 EUR a souhlasí s přijetím dotace na realizaci projektu z programu INTERREG V-A

c/ že v rozpočtu města Náchoda jsou zajištěny finanční prostředky pro realizaci projektu Aktivní senior polsko-českého příhraničí ve výši 67 153,26 EUR a souhlasí s přijetím dotace na realizaci projektu z programu INTERREG V-A

Ing. Pavla M a r š í k o v á
místostarostka
Jan B i r k e
starosta