Dnes
Teplota: 28.7 °C

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Náchoda konaného 13. března 2017

I. Zastupitelstvo města p r o j e d n a l o

a/ Majetkoprávní úkony obce
b/ Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017, o vymezení doby nočního klidu
c/ Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017, kterou se stanoví obvody mateřských škol
d/ Dohodu o vytvoření společného školského obvodu (MŠ) s OÚ Vysokov
e/ Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
f/ Partnerskou dohodu o spolupráci Náchod - Partizánske
g/ Rozpočtová opatření
h/ Přehled bytového fondu města Náchoda
ch/ Uznání dluhu
i/ Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/34/2017
j/ Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. SMF/9/2017 o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu

II. Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a/ převody a nabytí nemovitého majetku obce č. : 3814, 3824, 3825, 3828, 3830, 3607
b/ č. 2126 - v souladu s předchozím usnesením ZM pod bodem II. písm. b) z 3.3.2003 zachování konstrukce ceny pro prodej podílů pozemků pod družstevními domy vlastníkům bytových jednotek
c/ prodej bytové jednotky č. 1959/22 s podílem o velikosti 7235/392232 na stavební parcele č. 461 a s podílem o velikosti 7235/392232 na společných částech bytového domu čp. 1958, čp. 1959, čp. 1960 Bílá vše katastrální území Staré Město nad Metují do vlastnictví pana Josefa Bráta z České Skalice za 790.000,- Kč
d/ záměr prodeje bytů v č.p. 293 a č.p. 294 ul. Borská v Náchodě spolu s pozemky stavební parcely č.2884, stavební parcely č.2885, pozemkové parcely č. 621/2 a pozemkové parcely č. 621/3 vše v katastrálním území Náchod do soukromého vlastnictví
e/ č. 17020 - vyjmutí bytu č. 27 v č.p. 1538 ul. Jugoslávská v Náchodě ze seznamu bytů určených k prodeji
f/ Dohodu o vytvoření společného školského obvodu spádové mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Náchod, Komenského 301
g/ Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (verze 5)
h/ navázání partnerských vztahů mezi městem Náchodem a městem Partizánske včetně znění partnerské dohody o spolupráci
ch/ dohodu o splátkách dluhu s panem Tomášem Peterkou uzavřenou dne 16.1.2017
i/ Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/34/2017
j/ Dodatek č. 1 ke smlouvě č. SMF/9/2017 o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu, kterým se zvyšuje roční příspěvek na chod MěSSS Marie na Kč 9 992 010,-

III. Zastupitelstvo města z a m í t á

a/ převody nemovitého majetku obce č. : 3806, 3809, 3812, 3813, 3822, 3823,

IV. Zastupitelstvo města r u š í

a/ část usnesení ze dne 19.9.2016, pod č. II., písm. d/ prodej volné bytové jednotky do vlastnictví pana Jiřího Šolce

V. Zastupitelstvo města v y d á v á

a/ Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017, o vymezení doby nočního klidu
b/ Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Náchod a část školského obvodu mateřské školy zřízené městem Náchod

VI. Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í

a/ rozpočtová opatření č. 231 a č. 232
b/ rozpočtová opatření č. 6 až č. 19
c/ opravu rozpočtové skladby v rozpočtu 2017
d/ rozpočtové opatření č. 20
e/ rozpočtová opatření č. 21 až č. 24
f/ přehled bytového fondu s tím, že bude do května 2018 zpracována bytová koncepce


Ing. Pavla M a r š í k o v á
místostarostka
Jan B i r k e
starosta