Dnes
Teplota: 28.4 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Usnesení z 2. zasedání zastupitelstva města Náchoda konaného dne 15. prosince 2014I. Zastupitelstvo města p r o j e d n a l o

a/ Rozpočet na rok 2015
b/ Majetkoprávní úkony obce
c/ Zřízení výborů zastupitelstva města a volba členů
d/ Smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu města Náchoda
e/ Rozpočtová opatření
f/ Návrh na odvod nedočerpaného příspěvku příspěvkových organizací
g/ Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku a odpis nerealizovaných projektů
h/ Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. SMF/2503/2014
ch/ Určeného zastupitele pro projednání územního plánu Náchod
i/ Odměny neuvolněným členům zastupitelstva města
j/ Žádost o neinvestiční dotaci - Podpora terénní práce 2015

II. Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

a/ rozpočet města Náchoda na rok 2015 členěný dle paragrafů včetně příloh a v souladu s odstavcem (5) § 4 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů jako schodkový. Schodek je vyrovnán:
1. finančními prostředky z minulých let v objemu 54,968 mil. Kč
2. smluvně zabezpečeným revolvingovým úvěrem v objemu 50 mil.Kč
b/ rozpočtový výhled města Náchoda do roku 2019 dle návrhu.
c/ převody a nabytí nemovitého majetku obce č. : 1922, 2126, 2366, 2557, 2900, 3496, 3515, 3529, 3530, 3533, 3547, 3536, 3539
d/ prodej bytové jednotky č. 1339/10 v domě čp. 1339 Nerudova, s podílem o velikosti 141/2860 na společných částech domu a s podílem o velikosti 141/2860 na stavební parcele č. 1434 k.ú. Náchod do vlastnictví paní Ivany Šubrtové z Kramolny, za cenu 405.000,- Kč, náklady spojené s prodejem a daň z nabytí nemovitostí hradí prodávající
e/ prodej bytové jednotky č.1537/3 spolu s podílem o velikosti 5580/499005 na společných částech domu a s podílem o velikosti 5580/499005 na stavebních parcelách č. 289, 290, 291, 292 vše v k.ú. Staré Město nad Metují z vlastnictví Města Náchoda do vlastnictví Dr. Miroslava Prančla z Holohlav za cenu 810.000,- Kč, náklady spojené s prodejem a daň z nabytí nemovitostí hradí prodávající
f/ výpověď Dohody o splácení dluhu manžely Štajnrtovými, uzavřenou dne 17.12.2013
g/ Smlouvy o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu č. SMF/1/2015 až SMF/5/2015
h/ Dodatek č. 3 ke smlouvě o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu č. SMF/3/2014, který se týká snížení již odsouhlaseného příspěvku na provoz pro příspěvkovou organizaci MěSSS Marie, Bartoňova 1998, 547 01 Náchod, ve výši podílu dotace 1 178 000,- Kč na měsíce listopad a prosinec 2014
ch/ Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/6/2015
i/ Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda – veřejná podpora de minimis č. SMF/7/2015 až č. SMF/9/2015
j/ Dohody o finanční podpoře sportovní činnosti dětí a mládeže do 18-ti let a juniorů č. SMF/10/2014 až SMF/15/2014 a pověřuje starostu Jana Birke jejich podpisem
k/ Smlouvy č. SMF/137/2014 až SMF/146/2014
l/ Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda – veřejná podpora de minimis č. SMF/147/2014
m/ návrh na odvod nedočerpaného příspěvku příspěvkových organizací za rok 2014 do rozpočtu zřizovatele
n/ na návrh škodní a likvidační komise ze dne 8.10.2014 a 19.11.2014 a rady města ze dne 14.10.2014 a 24.11.2014 vyřazení dlouhodobého hmotného majetku v ceně nad 20.000 Kč/kus dle návrhu
o/ odpis projektové dokumentace v částce nad 20 000,- Kč dle návrhu
p/ Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. SMF/2503/2014
q/ odměny neuvolněným zastupitelům pro toto volební období, s účinností od 16.12.2014, po tomto datu vždy nejdříve ode dne jmenování nebo zvolení do funkce, takto : - v případě souběhu výkonu několika funkcí se nebude poskytovat měsíční odměna až do výše souhrnu odměn za jednotlivé funkce, ale poskytne se pouze měsíční odměna podle funkce, za kterou se poskytuje nejvyšší odměna, a to v maximální možné výši dle přílohy č. 1 k NV č. 37/2003 Sb., v platném znění, v případě budoucích legislativních změn tohoto nařízení vlády v maximální možné výši dle aktuálního znění
r/ podání žádosti o neinvestiční dotaci na „Podporu terénní práce 2015“ se spoluúčastí města ve výši 30% z celkového rozpočtu projektu, což činí 195 403,- Kč na dva terénní pracovníky
s/ Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Města Náchoda - veřejná podpora de minimis č. SMF/19/2014

III. Zastupitelstvo města s t a n o v u j e,

že rada města Náchoda může za období mezi zasedáními zastupitelstva schvalovat rozpočtová opatření s tím, že není omezena celková výše rozpočtového opatření přijatého radou. Provedená rozpočtová opatření mezi jednotlivými zasedáními zastupitelstva budou předložena v konkrétních částkách a dána zastupitelům na vědomí na nejbližším zastupitelstvu

IV. Zastupitelstvo města s o u h l a s í

a/ s tím, že rozpočtová opatření na poskytnuté dotace ministerstev a krajského úřadu (v plné výši) se stávají součástí rozpočtu města na běžný rozpočtový rok po písemném doručení. Na nejbližším zastupitelstvu města budou dána zastupitelům na vědomí.

V. Zastupitelstvo město z ř i z u j e

a/ dva 9 členné výbory, a to finanční a kontrolní

VI. Zastupitelstvo města v o l í

a/ předsedou finančního výboru : Mgr. Karla Petránka
b/ členy finančního výboru : Ing. Aleše Cabicara, Zuzanu Vlachovou, Janu Celbovou, Pavla Sokoláře, Ing. Josefa Šimurdu, Ing. Jana Řeháka, Ing. Pavla Janečka a Roberta Patzelta

c/ předsedou kontrolního výboru : Mgr. Františka Majera

d/ členy kontrolního výboru : RNDr. Věru Svatošovou, Michala Kudrnáče, Denisu Pokornou, Petra Jiráska, Josefa Mazáče, Ing. Josefa Šimona, Oldřicha Manycha a Milana Samka

VII. Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í

a/ rozpočtová opatření č. 164 až 249

VIII. Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e

a/ „určeným členem zastupitelstva“ dle stavebního zákona pana Ing. Jana Čtvrtečku

Ing. Tomáš Š u b e r t
místostarosta
Jan B i r k e
starosta