Dnes
Teplota: 24.1 °C

Usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva města Náchoda konaného 16. října 2017

I. Zastupitelstvo města p r o j e d n a l o

a/ Majetkoprávní úkony obce
b/ Smlouvu o úvěru č. SMF/3055/2017
c/ Zřízení příspěvkové organizace města "Správa přírodních zdrojů a lázní Běloves"
d/ Členství v Česko-Slovenské Baťově společnosti

II. Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

a/ převody a nabytí nemovitého majetku obce :
č. 3754 - prodej stavební parcely č. 78 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1050 m2 jejíž součástí je budova Babí, č.p. 67 katastrální území Babí u Náchoda za kupní cenu 1.557.000,- Kč do vlastnictví Stacionáře Cesta Náchod z.ú., IČO 48653292 a schvaluje kupní smlouvu č. SMF/3060/2017
č. 3898 - nabytí pozemkových parcel č.92/1, č.97, č.98, č.102/3, č.103/2, č.103/3, č.113/1, č.113/2, č.122/2, č.122/3, č.123, č.128, č.677/2, č.679/1, č.679/3, č.773 v katastrálním území Běloves a pozemkové parcely
č. 109/3 v katastrálním území Dobrošov za cenu 2.750.000,- Kč a pověřuje místostarostku Ing. Pavlu Maršíkovou podpisem příslušné smlouvy
b/ Smlouvu o úvěru č. SMF/3055/2017
c/ zřizovací listinu příspěvkové organizace Správa přírodních zdrojů a lázní Běloves, příspěvková organizace, se sídlem Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod, IČO 064 35 483
d/ členství města Náchoda v Česko-Slovenské Baťově společnosti a pověřuje vedení města stvrzením členství svým podpisem

III. Zastupitelstvo města z ř i z u j e

a/ v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů : s účinností od 16. října 2017 příspěvkovou organizaci Správa přírodních zdrojů a lázní Běloves, příspěvková organizace, se sídlem Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod, IČO 064 35 483

Miroslav B r á t
místostarosta
Ing. Pavla M a r š í k o v á
místostarostka