Dnes
Teplota: 27.1 °C

Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Náchoda konaného 13. listopadu 2017

I. Zastupitelstvo města p r o j e d n a l o

a/ Majetkoprávní úkony obce
b/ Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - Městská památková zóna
c/ Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/160/2017
d/ Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/162/2017
e/ Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda SMF/64/2017 a SMF/95/2017
f/ Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. SMF/6/2017 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis
g/ Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. SMF/7/2017 o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu
h/ Dodatek č. 4 ke smlouvě č. SMF/9/2017 o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu
ch/ Dodatek ke smlouvě o dotaci a darovací smlouva SJŠ
i/ Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/22/2017
j/ Volbu přísedících Okresního soudu v Náchodě
k/ Plnění usnesení ZM č. VII. písm c z 12.12.2016
l/ Návrh na odvod nedočerpaného příspěvku příspěvkových organizací
m/ Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku
n/ Rozpočtová opatření
o/ Revokaci usnesení ZM č. II.m/ ze dne 12.12.2016 v části schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/27/2017
p/ Dodatek č. 5 ke Smlouvě č. SMF/8/2017 o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu

II. Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

a/ převody a nabytí nemovitého majetku obce č. : 2126, 2897, 3610, 3848, 3897,
b/ Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/158/2017 a č. SMF/159/2017
c/ Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/160/2017 ve výši Kč 20 000,- pro Sportovní klub Běloves, z.s.
d/ Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/162/2017
e/ Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda SMF/64/2017 a SMF/95/2017
f/ Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. SMF/6/2017 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis
g/ Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. SMF/7/2017 o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu
h/ Dodatek č. 4 ke smlouvě č. SMF/9/2017 o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu
ch/ znění Dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/19/2016 a znění darovací smlouvy č. 15/KSCR/2017 včetně smlouvy o výpůjčce s ujednáním o budoucích výpůjčkách mezi městem Náchodem a Společností Josefa Škvoreckého, IČO: 565032, zastoupené Mgr. Václavem Krištofem, předsedou
i/ Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/22/2017
j/ návrh na odvod nedočerpaného příspěvku příspěvkových organizací za rok 2017 do rozpočtu zřizovatele
k/ vyřazení a fyzickou likvidaci dlouhodobého hmotného majetku v ceně nad 20.000 Kč/kus dle návrhu
l/ Dodatek č. 5 ke Smlouvě č. SMF/8/2017 o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu

III. Zastupitelstvo města z a m í t á

a/ převod nemovitého majetku obce č. 3900

IV. Zastupitelstvo města v o l í

a/ přísedícími Okresního soudu v Náchodě p. Kristinu Dvořákovou, p. Ludmilu Horákovou, p. Helenu Jarošovou a p. Bohuslava Netíka

V. Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í

a/ zprávu o plnění usnesení ZM č. VII c) z 12.12.2016
b/ rozpočtová opatření č. 104 až 142

VI. Zastupitelstvo města r e v o k u j e

a/ své usnesení z 12.12.2016 č. II m) v části schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/27/2017

Ing. Pavla M a r š í k o v á
místostarostka
Jan B i r k e
místostarostka