Dnes
Teplota: 24.2 °C

Usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva města Náchoda konaného 18. června 2018

I. Zastupitelstvo města p r o j e d n a l o

a/ Nákup pozemků v areálu bývalé Tepny

b/ Majetkoprávní úkony obce

c/ Závěrečný účet za rok 2017

d/ Žádosti o změnu Územního plánu Náchod

e/ Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na

vymezených plochách veřejných prostranství

f/ Stanovení počtu členů zastupitelstva města

g/ Plán rozvoje sportu pro město Náchod

h/ Smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu města Náchoda

ch/ Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis

i/ Dodatek č. 2 ke smlouvě č. SMF/3/2018 o plnění závazku veřejné služby obecného

hospodářského zájmu

j/ Delegování zástupce města na valnou hromadu Beránek Náchod a. s.

k/ Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

l/ Rozpočtová opatření

m/ Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku

n/ Česko-polský projekt - Dotkni se divadla - Centrum divadelních tradic Kladského

pomezí

o/ Česko-polský projekt - S rodinou Kladským pomezím

p/ Smlouvy o úvěrech

q/ Žádost o dotaci - jezdecká stáj Koně Babí

r/ Informace o povinnostech města dle GDPR

s/ Informaci - změnu názvu Regionálního muzea v Náchodě na Muzeum Náchodska

II. Nákup pozemků v areálu bývalé Tepny

a/ č. 6274/2018 - Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemků st.p.č. 338/1 o výměře

18497 m2, st.p.č. 403/4 o výměře 173 m2, p.č. 1974/1 (ostatní plocha) o výměře 510 m2,

p.č. 2187 (ostatní plocha) o výměře 186 m2, p.č. 2188 (ostatní plocha) o výměře 864 m2,

p.č.2190/1 (ostatní plocha) o výměře 5476 m2 v k.ú. Náchod za účelem záměru

výstavby :

Multifunkční hala, byty pro komerční prodej, prostory a stavby pro komerční prodej

(obchody) anebo podnikatelský pronájem plátcům DPH, parkoviště provozované

mimo systém obecních poplatků, víceúčelové stavby pro rekreaci pronajaté městské

společnosti (s.r.o., plátce DPH) a s těmito záměry související infrastruktura, zeleň a

úpravy, popřípadě za účelem záměru prodeje částí pozemků nebo směny z majetku

společnosti JTH Holding a.s., Krupská 33/20, 415 01 Teplice do vlastnictví města

Náchoda za cenu 1 800,- Kč/m2 + DPH. Cena dle znaleckého posudku č. 2806-10/18 ze

dne 4.6.2018 je ve výši intervalu 1 760,- Kč/m2 až 1 839,- Kč/m2.

b/ Vzhledem k tomu, že z pořízení pozemků vznikne městu nárok na odpočet DPH na

vstupu, nedojde ke zvýšení finanční zátěže města, protože část kupní ceny ve výši

DPH bude vrácena od správce daně, tedy pořizovací cena v majetku města bude

odpovídat cenovému rozpětí uvedenému ve znaleckém posudku.

c/ Zastupitelstvo města pověřuje starostu města uplatnit nárok na odpočet DPH.

d/ Zastupitelstvo města schvaluje kupní smlouvu a pověřuje starostu města pana Jana

Birke jejím podpisem.

e/ Zastupitelstvo města pověřuje starostu města pana Jana Birke zrušením platného

územního rozhodnutí pod číslem 3587/2017-1 ze dne 31.7.2017 (nabytí právní moci

31.8.2017) vydaným Městským úřadem Náchod, odborem výstavby a územního

plánování, k daným nakupovaným pozemkům, bez zbytečného odkladu.

f/ Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o úvěru reg.č. 99020924524 od Komerční

banky a.s., Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, IČO 45317054 na nákup pozemků

z majetku společnosti JTH Holding a.s. do vlastnictví města Náchoda a nákup

pozemků, které jsou pod budoucí propojovací komunikací s Karlovým náměstím ve

výši Kč 58 000 000,-. Podmínkou uzavřené smlouvy je možnost předčasného splacení

poskytnutého úvěru.

III. Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

a/ převody a nabytí nemovitého majetku obce : č. 3593/2018 - prodej části pozemku st.p.č. 330 o výměře 365 m2 v k.ú. Staré Město nad Metují z majetku města do vlastnictví České republiky-Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje, Habrmanova 19, 501 01 Hradec Králové za cenu v místě a čase obvyklou 1.000,- Kč/m2 dle znaleckého posudku č. 771-10/18 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem části pozemku

č. 6360/2018 - bezúplatný převod (dar) části pozemku p.č. 191/35 (ostatní plocha) o výměře cca 630 m2 v k.ú. Babí u Náchoda z majetku SK STAR Babí Náchod z.s., Prodloužená 238, 547 01 Náchod do vlastnictví města Náchoda

č. 3773 - bezúplatné nabytí části „a" a části „b" z pozemku st. p. č. 92 v k.ú. Jizbice u Náchoda, které se sloučí do pozemkové parcely č.404/8 v majetku města, z majetku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku a o zřízení věcného práva č. UZSVM/HNA/1637/2018 - HNAM (SMF/3176/2018) a pověřuje starostu města podpisem smlouvy

č. 1444/2018 - koupi pozemku p.č. 679/2 o výměře 285 m2 (ostatní plocha) v k.ú. Náchod, z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za cenu Kč 46 000,- (tj. 161,40 Kč/ m2 ) a Kupní smlouvu č. UZSVM/HNA/1676/2018 - HNAM (SMF/3177/2018) a pověřuje starostu města podpisem dané smlouvy

b/ závěrečný účet města a souhlasí s celoročním hospodařením města za rok 2017 včetně

zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2017 bez výhrad

c/ jako schvalující účetní jednotka roční účetní závěrku města Náchoda za rok 2017

včetně všech příloh bez výhrad

d/ základní rámec Plánu rozvoje sportu pro město Náchod

e/ Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/138/2018 a

SMF/139/2018

f/ Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/149/2018 až

č. SMF/151/2018

g/ Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis

č. SMF/153/2018

h/ Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis

č. SMF/169/2018

ch/ Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis

č. SMF/159/2018 až č. SMF/161/2018

i/ Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis

č. SMF/147/2018

j/ Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis

č. SMF/152/2018

k/ Dodatek č. 2 ke smlouvě č. SMF/3/2018 o plnění závazku veřejné služby obecného

hospodářského zájmu

l/ Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

(verze 6)

m/ zrušení stále komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na

dodávky, služby a stavební práce a souhlasí se jmenováním komise dle specifičnosti

veřejné zakázky zadané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

v platném znění, která bude radou města schválena

n/ vyřazení a fyzickou likvidaci dlouhodobého hmotného majetku v ceně nad

20 000,- Kč/kus dle návrhu

o/ Smlouvu o úvěru č. SMF/3146/2018, uzavíranou s Vodovody a kanalizace Náchod,

a.s., IČO 48172928

IV. Zastupitelstvo města r e v o k u j e

a/ č. 4385/2018 - usnesení č. II.a/č.971 ze dne 15.4.2002

V. Zastupitelstvo města z a m í t á

a/ převody nemovitého majetku obce č. 3551/2018, 4195/2018, 4545/2018,

b/ žádost o dotaci jezdecké stáje Koně Babí, resp. Kadeřnického velkoobchodu Tomáš

Drobný, s.r.o., z důvodu, že žadatel neregistruje významnější členskou základnu

z kategorie dětí a mládeže, ani nespravuje významné sportovní zařízení.

VI. Zastupitelstvo města s o u h l a s í

a/ se žádostmi o změnu Územního plánu Náchod č. 2/2 a č. 4/2 a jejich zařazením

a projednáním ve změně ÚP Náchod

b/ se žádostí o změnu územního plánu Náchod č. 5/2 s podmínkou prověřit plochu

změny pro občanskou vybavenost OM, případně pro plochu bydlení v rodinných

domech BI a jejím zařazením a projednáním ve změně ÚP Náchod

c/ s uzavřením Dohody o spolupráci na projekt Dotkni se divadla - Centrum divadelních

tradic Kladského pomezí s partnerskou obcí Bystrzyca Kłodzka. Projekt se bude

ucházet o podporu z programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko 2014-2020,

Prioritní osa 2 Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu

zaměstnanosti

d/ s uzavřením Dohody o spolupráci na projekt S rodinou Kladským pomezím

s partnerskou obcí Radkow. Projekt se bude ucházet o podporu z programu

INTERREG V-A Česká republika - Polsko 2014-2020, Prioritní osa 2 Rozvoj

potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti.

VII. Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í

a/ s projednáním žádostí o změnu Územního plánu Náchod č. 1/2 a 3/2 a vyřazuje tyto

žádosti z projednání změny ÚP Náchod

VIII. Zastupitelstvo města v y d á v á

a/ Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na

vymezených plochách veřejných prostranství

IX. Zastupitelstvo města s t a n o v í

a/ v souladu s § 67 a s přihlédnutím k § 68 zákona o obcích, počet členů ZM na volební

období 2018 - 2022 na 27 členů

X. Zastupitelstvo města d e l e g u j e

a/ na valnou hromadu společnosti Beránek Náchod a.s., která se uskuteční dne 25.6.2018

v Městském divadle Dr. J. Čížka v Náchodě paní Ing. Pavlu Maršíkovou,

místostarostku města, s mandátem hlasovat dle programu valné hromady

XI. Zastupitelstvo města o d r o č u j e

a/ Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis

č. SMF/148/2018

XII. Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í

a/ rozpočtová opatření č. 34 až č. 52

b/ základní pravidla, kterými se město řídí při zpracování osobních údajů (GDPR)

c/ změnu názvu „Regionálního muzea v Náchodě" na „Muzeum Náchodska"Ing. Pavla M a r š í k o v á
místostarostka
Jan B i r k e
starosta