Dnes
Teplota: 27.6 °C

Usnesení z 29. zasedání Zastupitelstva města Náchoda konaného 1. října 2018

I. Zastupitelstvo města p r o j e d n a l o

a/ Prodloužení vázací podmínky čerpaných dotací na infrastrukturu - SUN (Sídliště

u nemocnice)

II. Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

a/ Zastupitelstvo města schvaluje Dodatky č. 3 ke smlouvám č. I a II pod č.j.

UZSVM/HNA/2854/2018-HNA-A a UZSVM/HNA/2854/2018-HNA-B, kterými bude

termín dokončení bytové výstavby prodloužen do 30.10.2023

III. Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í,

a/ že rezervované finanční prostředky v rozpočtu 2018 ve výši Kč 30 000 000,- budou

použity na částečnou úhradu úvěru 35-1631631567/0100 v roce 2018Ing. Pavla M a r š í k o v á
místostarostka
Jan B i r k e
starosta