Dnes
Teplota: 26.6 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Náchoda konaného dne 16. února 2015I. Zastupitelstvo města p r o j e d n a l o

a/ Majetkoprávní úkony obce
b/ Smlouvy o poskytnutí dotací
c/ Změny v Kulturní a sportovní nadaci města Náchod
d/ Revolvingový úvěr
e/ Rozpočtová opatření
f/ Dodatek č. 1 ke smlouvě o plnění závazku veřejné služby č. SMF/3/2015
g/ Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Náchoda - SMF/9/2015 a SMF/17/2015
h/ Navýšení základního jmění - Technické služby Náchod s.r.o.
ch/ Delegování zástupce města na mimořádnou valnou hromadu Beránek Náchod a. s.
i/ Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině PO MŠ, Náchod, Vítkova 304
j/ "Veřejná prostranství Náchod - parkoviště a zpevněné plochy u hřiště"- odůvodnění veřejné zakázky
k/ Úhradu inventarizačního rozdílu
l/ Vyřazení majetku

II. Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

a/ Převody a nabytí nemovitého majetku obce č. : 1856, 2126, 2900, 3009,
b/ Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Náchoda č. SMF/16/2015 a č. SMF/19/2015 a č. SMF/28/2015 až č. SMF/30/2015
c/ Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/18/2015, SMF/20/2015 až SMF/27/2015, č. SMF/31/2015, č. SMF/54/2015, č. SMF/62/2015
d/ Smlouvu o revolvingovém úvěru (registrační číslo 99010409754) na výši 40 mil.Kč za úrokovou sazbu 1M PRIBOR + 0,30 % p.a. s KB a.s. Praha 1, Na Příkopě 33, IČO 45317054 na období od podpisu smlouvy do 11. 3. 2016
e/ Dodatek č. 1 ke smlouvě o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu č. SMF/3/2015, který se týká zvýšení již odsouhlaseného příspěvku na provoz pro příspěvkovou organizaci MěSSS Marie, Bartoňova 1998, 547 01 Náchod, v souladu s nařízením vlády z 8.12.2014 pod č.j. 1447/14, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
f/ Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/9/2015
g/ Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/17/2015
h/ Záměr nákupu malého automobilu a speciálního malého nákladního vozidla pro Technické služby Náchod s.r.o.
ch/ Navýšení základního jmění společnosti Technické služby Náchod s.r.o., Bílkova 196, 54701 Náchod, IČO 25270095 o 3.500.000,- Kč na realizaci uvedeného záměru
i/ Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině PO Mateřská škola, Náchod, Vítkova 304
j/ Odůvodnění veřejné zakázky VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE STAVBY V RÁMCI PROJEKTU "Veřejná prostranství Náchod - parkoviště a zpevněné plochy u hřiště"
k/ Na návrh škodní a likvidační komise ze dne 22.1.2015 odpis inventarizačního rozdílu v částce nad 20 000,- Kč dle návrhu
l/ vyřazení dlouhodobého hmotného majetku v ceně nad 20.000,- Kč/kus dle návrhu

III. Zastupitelstvo města o d v o l á v á

a/ ze správní rady Kulturní a sportovní nadace města Náchoda : Mgr. Drahomíru Benešovou, Jana Birke, Renatu Lepšovou, Ing. Marii Čejchanovou, Libora Fiedlera
b/ z dozorčí rady Kulturní a sportovní nadace města Náchoda : Ludmilu Šmídovou, MUDr. Miroslava Škodu

IV. Zastupitelstvo města j m e n u j e

a/ do správní rady Kulturní a sportovní nadace města Náchoda : Ing. Tomáše Šuberta, MUDr. Editu Novákovou, Bc. Tomáše Magnuska, Romana Touška, Sabinu Matoulkovou

b/ do dozorčí rady Kulturní a sportovní nadace města Náchoda : Marka Dvorského, Ing. Marii Čejchanovou

V. Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í

a/ rozpočtová opatření č. 250 až č. 281
b/ rozpočtová opatření č. 1 až č. 20 platná od 1. 1. 2015

VI. Zastupitelstvo města d e l e g u j e

a/ V souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. f) a g) zákona o obcích zástupce města, jako majoritního akcionáře, na mimořádnou valnou hromadu společnosti Beránek Náchod a. s. Ing. Tomáše Šuberta s mandátem hlasovat o odvolání členů představenstva a dozorčí rady a členy představenstva zvolit Ing. Ivu Cvetanovu, Bc. Tomáše Magnuska, Jana Birke, za členy dozorčí rady zvolit Milana Noska, MUDr. Ladislava Tichého, Ing. Josefa Šimona

VII. Zastupitelstvo města o d r o č u je

č. 3501 a u k l á d á vedení města zorganizovat schůzku se členy představenstva JTH Holding a.s. a zástupci volebních stran zastoupených v ZM

Ing. Tomáš Š u b e r t
místostarosta
Jan B i r k e
starosta