Dnes
Teplota: 28.0 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva města Náchoda konaného dne 30. března 2015I. Zastupitelstvo města p r o j e d n a l o

a/ Majetkoprávní úkony obce
b/ Zákon č. 250/2000 Sb. - poskytování dotací a návratných finančních výpomocí
c/ Zásady, kterými se stanoví závazný postup pro poskytování příspěvku na výstavbu komunikací v Náchodě
d/ Statut Kulturní a sportovní nadace města Náchoda
e/ Smlouvu o poskytnutí příspěvku k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti na části území Královéhradeckého kraje na období od 01.01.2015 do 31.12.2015
f/ Roční monitorovací zprávu o postupu realizace IPRM zóny za r.2014
g/ Rozpočtová opatření
h/ Akcie VAK Náchod a.s.
ch/ Smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu města
i/ Dodatek k revolvingovému úvěru
j/ Možnost vydání obecně závazné vyhlášky o regulaci zábavní pyrotechniky
k/ Návrh na rozdělení zlepšeného hospod. výsledku PO za rok 2014
l/ Pojmenování nové ulice

II. Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

a/ Převody a nabytí nemovitého majetku obce č. : 2288, 2385, 3317, 3330, 3377, 3436, 3535, 3580, 3118, 3575, 3595,
b/ Prodej bytové jednotky č. 276/14 s podílem o velikosti 5960/203140 na společných částech domu čp. 276, 277 Komenského ul. vč. podílu o velikosti 5960/203140 na stavební parcele č. 442 katastrální území Náchod za cenu 742.077,- Kč do vlastnictví paní Evy Kosařové
c/ Zásady pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí a ukládá tyto zásady zveřejnit na webu města
d/ Zásady č. 1/2015, kterými se stanoví závazný postup pro poskytování příspěvku na výstavbu komunikací v Náchodě
e/ Statut Kulturní a sportovní nadace města Náchoda
f/ Uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti na části území Královéhradeckého kraje na období od 01.01.2015 do 31. 12. 2015
g/ Roční monitorovací zprávu o postupu realizace Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice (IPRM zóny) za rok 2014 včetně příloh a včetně souvisejících změn v dokumentu IPRM zóny
h/ Poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši Kč 200.000,- pro Florbal Náchod
ch/ Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města č. SMF/63/2015
i/ Poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši Kč 112.000,- pro ZUŠ Náchod
j/ Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/64/2015
k/ Dodatek ke smlouvě o revolvingovém úvěru registrační číslo 99010409754
l/ Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkových organizací za rok 2014 do fondu odměn a rezervního fondu a odvod z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele (fond rezerv a rozvoje).

III. Zastupitelstvo města z a m í t á

a/ Převody nemovitého majetku obce č. : 3282

IV. Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í

a/ Rozpočtová opatření č. 21 až č. 39

V. Zastupitelstvo města r o z h o d l o

a/ k akciím Vodovodů a kanalizací Náchod a. s.
- vzdává se volné převoditelnosti svých akcií
- souhlasí s převodem 4 372 kusů akcií na akcie s omezenou převoditelností. V případě neschválení převodu omezené převoditelnosti některým městem či obcí toto vzdání se volné převoditelnosti padá
- pověřuje zástupce města Náchoda, aby na valné hromadě Vodovody a kanalizace Náchod a.s. dne 18.6.2015 hlasoval pro navrhovanou výměnu akcií
b/ nevydávat obecně závaznou vyhlášku o regulaci zábavní pyrotechniky
c/ podle ust. § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění o novém názvu ulice na p.p.č 1265/1 v k. ú. Náchod: "Krátká"

Ing. Tomáš Š u b e r t
místostarosta
Jan B i r k e
starosta