Dnes
Teplota: 27.8 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva města Náchoda konaného dne 14. prosince 2015I. Zastupitelstvo města p r o j e d n a l o

a/ Rozpočet 2016
b/ Majetkoprávní úkony obce
c/ Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
d/ Vnitřní předpis Města Náchod pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
e/ Rozpočtová opatření
f/ Návrh na odvod nedočerpaného příspěvku příspěvkových organizací
g/ Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině PO MŠ Vítkova
h/ Dodatek č. 5 ke smlouvě č. SMF/3/2015 o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu
ch/ Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku
i/ Smlouvy o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu č. SMF/1/2016 až SMF/5/2016
j/ Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města č. SMF/6/2016
k/ Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/7/2016 až SMF/9/2016
l/ Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchod na vybrané sporty, a to smlouvy č. SMF/10/2016 až SMF/13/2016
m/ Dohody o finanční podpoře sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let a juniorů č. SMF/14/2016 a č. SMF/15/2016
n/ Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/16/2016 a č. SMF/17/2016
o/ Založení Dobrovolného svazku obcí Kladská stezka
p/ Kontrolní výbor - zprávy z provedených kontrol a plán kontrol na r. 2016
q/ Dodatek č. 1 ke smlouvě č. SMF/24/2015 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - veřejná podpora de minimis dle návrhu

II. Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

a/ Rozpočet města Náchoda na rok 2016 členěný dle paragrafů včetně příloh a v souladu s odstavcem (5) § 4 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů jako schodkový. Schodek je vyrovnán:
1. finančními prostředky z minulých let v objemu 60 mil. Kč
2. smluvně zabezpečeným revolvingovým úvěrem v objemu 60 mil.Kč

b/ Rozpočtový výhled města Náchoda do roku 2020 dle návrhu

c/ Převody a nabytí nemovitého majetku obce č. : 2126, 3076, 3171, 3322, 3427, 3611, 3649, 3650, 3652, 3657, 3659, 3678,

d/ č. 3600 - nabytí pohledávky vůči ČR Státnímu pozemkovému úřadu od Ing.Miloslava Ječného z Jičína za cenu 46.600,- Kč a schvaluje nabytí pozemkové parcely č. 639/3 v kat. území Náchod do vlastnictví Města Náchoda za uvedenou cenu a touto formou
e/ 3643 - bezúplatné nabytí podílu o velikosti 1/6 k pozemkové parcele č. 537/2-ostatní plocha ostatní komunikace v katastrálním území Lipí u Náchoda smlouvou č.j. UZSVM/HNA/3959/2015-HNAM vč. znění smlouvy

f/ Prodej bytové jednotky č. 1955/6 s podílem o velikosti 7030/386160 na společných částech domu a s podílem o velikosti 7030/386160 na parcele č. st. 451 vše v katastrálním území Staré Město nad Metují, za cenu 990.000,- Kč do vlastnictví paní Bc. Lenky Roubalové z Náchoda

g/ Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (verze 3)

h/ Návrh na odvod nedočerpaného příspěvku příspěvkových organizací za rok 2015 do rozpočtu zřizovatele

ch/ Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině PO Mateřská škola, Náchod, Vítkova 304 ze dne 23.6.2015

i/ Dodatek č. 5 ke smlouvě č. SMF/3/2015 o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu

j/ Na návrh škodní a likvidační komise ze dne 12.10.2015 a 25.11.2015 vyřazení a fyzickou likvidaci dlouhodobého hmotného majetku v ceně nad 20.000 Kč/kus dle návrhu

k/ Smlouvy o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu č. SMF/1/2016 až SMF/5/2016

l/ Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města č. SMF/6/2016

m/ Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/7/2016 až SMF/9/2016

n/ Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda na vybrané sporty, a to smlouvy č. SMF/10/2016 až SMF/13/2016

o/ Dohody o finanční podpoře sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let a juniorů č. SMF/14/2016 a č. SMF/15/2016

p/ Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/17/2016

q/ Znění smlouvy o zřízení Dobrovolného svazku obcí Kladská stezka a znění stanov Dobrovolného svazku obcí Kladská stezka

r/ Kontrolnímu výboru ZM plán kontrolní činnosti na rok 2016

s/ Dodatek č. 1 ke smlouvě č. SMF/24/2015 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - veřejná podpora de minimis

III. Zastupitelstvo města s o u h l a s í

a/ s tím, že se rozpočtová opatření v plné výši stávají součástí rozpočtu města na běžný rozpočtový rok, pokud rada nerozhodne jinak. Provedená rozpočtová opatření mezi jednotlivými zasedáními zastupitelstva budou předložena v konkrétních částkách a dána zastupitelům na vědomí na nejbližším zastupitelstvu

b/ s tím, že rozpočtová opatření na poskytnuté dotace ministerstev a krajského úřadu (v plné výši) se stávají součástí rozpočtu města na běžný rozpočtový rok po písemném doručení, pokud rada města nerozhodne jinak. Na nejbližším Zastupitelstvu města budou dána zastupitelům na vědomí

IV. Zastupitelstvo města r u š í

a/ usnesení ze dne 11.11.2012,č. II. písm. a/ č. akce 3427

V. Zastupitelstvo města z a m í t á

a/ č. 3611 - prodej části parcely č. 276/1 v k. ú. Jizbice u Náchoda,

VI. Zastupitelstvo města v y d á v á

a/ Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

VII. Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í

a/ Rozpočtová opatření od 7. 9. 2015
b/ Zprávy z kontrolní činnosti KV ZM

VIII. Zastupitelstvo města u k l á d á

a/ Starostovi města podepsat zakládací smlouvu a stanovy Dobrovolného svazku obcí Kladská stezka

IX. Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e

a/ Ing. Tomáše Šuberta, místostarostu, zastupováním města Náchoda na jednáních valné hromady Dobrovolného svazku obcí Kladská stezka

X. Zastupitelstvo města j m e n u j e

a/ Členem Kontrolní komise DSO Kladská stezka Ing. Ladislava Šimka, vedoucího odboru správy majetku a financování

Ing. Tomáš Š u b e r t
místostarosta
Jan B i r k e
starosta