Dnes
Teplota: 24.8 °C

Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Náchoda konaného dne 5. listopadu 2018

I. Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í

a) Složení slibu členů zastupitelstva podle § 69 odst. 2 zákona o obcích

II. Zastupitelstvo města s t a n o v u j e

a) v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích

- 3 členy zastupitelstva města dlouhodobě uvolněné pro výkon funkce tj. starostu

a 2 místostarosty,

1 člena zastupitelstva města dlouhodobě neuvolněného pro výkon funkce

místostarosty

b) v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona o obcích

- 9 členů rady města

III. Zastupitelstvo města v o l í

v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona o obcích

Jana Birke do funkce starosty

Ing. Jana Čtvrtečku do funkce 1. místostarosty

Ing. Pavlu Maršíkovou do funkce 2. místostarosty

Mgr. Františka Majera do funkce neuvolněného 3. místostarosty

MUDr. Jana Faltu, Bc. Tomáše Magnuska, Jiřího Maršíka, MUDr. Editu Novákovou

a MUDr. Ladislava Tichého za členy rady města

IV. Zastupitelstvo města u r č u j e,

že starostu zastupuje v době nepřítomnosti a v době, kdy nevykonává funkci

1. místostarosta Ing. Jan Čtvrtečka.

V případě nepřítomnosti starosty a 1. místostarosty zastupuje starostu

místostarostka Ing. Pavla Maršíková případně 3. místostarosta Mgr. František Majer

V. Zastupitelstvo města s v ě ř u j e

místostarostům plnění dále vyspecifikovaných konkrétních úkolů, aniž by tím vylučovalo podpisová či jiná oprávnění pana starosty :

1. místostarosta prezentuje v příslušných orgánech města zejména návrhy předkládané či zpracované odborem výstavby a územního plánování na úseku územního plánu, odborem životního prostředí, odborem investic a rozvoje města, jakož i návrhy související s lázeňstvím, a dále zastupuje město navenek v těchto záležitostech, zejména podepisuje smlouvy

2. místostarosta prezentuje v příslušných orgánech města zejména návrhy předkládané či zpracované odborem správy majetku a financování, odborem sociálních věcí a školství (mimo školství), jakož i návrhy zpracované příspěvkovými organizacemi v působnosti těchto odborů, a dále zastupuje město navenek v těchto záležitostech, zejména podepisuje smlouvy

3. místostarosta prezentuje v příslušných orgánech města zejména návrhy předkládané či zpracované odborem sociálních věcí a školství na úseku školství, a dále zastupuje město navenek v těchto záležitostech

VI. Zastupitelstvo město z ř i z u j e

a/ dva 7 členné výbory, a to finanční a kontrolní

VII. Zastupitelstvo města v o l í

a/ Jiřího Prokopa do funkce předsedy kontrolního výboru

b/ Radka Jakubského do funkce předsedy finančního výboru

c/ členy kontrolního výboru : Mgr. Jiřího Dobývala, Petra Jiráska, Hanu Kopeckou,

Michala Kudrnáče, Ing. Milana Marka, Ing. Josefa Šimona

d/ členy finančního výboru : MVDr. Pavla Bělobrádka, Ph.D., MPA, Štěpána Kačera,

Ing. Borise Oláha, Ing. Jana Řeháka, Jitku Štimovou, Jindřicha Vláška

VIII. Zastupitelstvo města s t a n o v u j e

a/ výši odměn za měsíc neuvolněným členům zastupitelstva města za výkon funkce s účinností od 06.11.2018 takto : místostarosta - 20.000 Kč; člen rady města - 8.729 Kč;

předseda výboru zastupitelstva, komise rady - 4.365 Kč; člen výboru zastupitelstva, komise rady - 3637 Kč; člen zastupitelstva města - 2182 Kč. Dále zastupitelstvo města schvaluje, že v případě souběhu výkonu více funkcí bude náležet neuvolněnému členovi zastupitelstva města odměna za funkci, za kterou mu náleží nejvyšší odměna schválená zastupitelstvem města.

b/ s účinností od 06.11.2018 příspěvky uvolněným a neuvolněným členům zastupitelstva města takto :

- příspěvek na stravování, jde-li o uvolněného člena zastupitelstva města, v souladu

s platnou kolektivní smlouvou,

- příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření

nebo životní pojištění, jde-li o uvolněného člena zastupitelstva města, v souladu

s platnou kolektivní smlouvou,

- odměnu při významném životním výročí,

- příspěvek na podporu zdravotních, kulturních a sportovních aktivit, jde-li o

uvolněného člena zastupitelstva města, v souladu s platnou kolektivní smlouvou,

- příspěvek na rekreaci, jde-li o uvolněného člena zastupitelstva města, v souladu

s platnou kolektivní smlouvou.

c/ s účinností od 06.11.2018 pravidla pro poskytování cestovních náhrad členovi zastupitelstva města dle platného „Organizačního opatření - pracovní cesty a cestovní náhrady" a stanovuje, že za pravidelné pracoviště člena zastupitelstva města pro účely cestovních náhrad se považuje místo jeho trvalého pobytu.

d/ s účinností od 06.11.2018 neuvolněnému členovi zastupitelstva města, který je podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost poskytnutí náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce paušální částkou:

- paušální částka: Kč 150/ 1 hodina,

- nejvyšší souhrnná částka, kterou lze jako náhradu výdělku ušlého zisku v souvislosti s výkonem poskytnout za kalendářní měsíc: Kč 1500.

a souhlasí s prodloužením pracovněprávního vztahu - dohody o provedení práce mezi městem Náchod a panem Petrem Jiráskem, neuvolněným členem zastupitelstva města, vždy o 1 rok.

IX. Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

a/ č. 9792/2018 - směnu výměníkové stanice VS 38, tedy budovy č. p. 1124, která je součástí pozemku st. p. č. 2819 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 325 m2 v k. ú. Náchod, v majetku města Náchoda, zjištěná cena 5.561.960 Kč, za pozemky p. č. 612/2 (ostatní plocha) o výměře 2549 m2, p. č. 612/3 (ostatní plocha) o výměře 233 m2, p. č. 721/2 (ostatní plocha) o výměře 95 m2, p. č. 612/6 (ostatní plocha) o výměře 1 m2, p. č. 612/7 (ostatní plocha) o výměře 55 m2, p. č. 713/1 (zahrada) o výměře 1416 m2, p. č. 713/2 (zahrada) o výměře 1608 m2, p. č. 2167 (ostatní plocha) o výměře 336 m2, p. č. 2168 (ostatní plocha) o výměře 510 m2 a p. č. 2169 (ostatní plocha) o výměře 139 m2 a budovu bez č. p. (tunel) na pozemku st. p. č. 3027 o výměře 501 m2, který je v majetku Českých drah, a. s., včetně kolejí vlečky v úseku z ulice Borská do budovy tunelu, vše v k. ú. Náchod, v majetku innogy Energo, s.r.o., IČO 25115171, v ceně v místě a čase obvyklé ve výši 6 678.000 Kč, s tím, že rozdíl uvedených cen ve výši 1 116 040 Kč bude městem Náchodem zaplacen do konce roku 2020, nedojde-li k zániku tohoto závazku započtením, a pověřuje městský úřad k rozhodnutí o finální podobě směnné smlouvy.

č. - 9791/2018 uzavření dohody o narovnání s panem Zdeňkem Mackem v předloženém znění,

- a tím i - za podmínek stanovených v dohodě o narovnání - prodej části pozemku st. p. č. 202 v k. ú. Náchod sousedící s pozemkem p. č. 104/1 a s pozemkem st. p. č. 200, oba pozemky v k. ú. Náchod (a oba ve vlastnictví pana Zdeňka Macka), a to v takovém rozsahu, aby město Náchod zůstalo vlastníkem:

- části, která má být podle projektové dokumentace k akci „Stavební úpravy a dostavba kulturního a vzdělávacího centra v Náchodě - 1. etapa" zastavěna, a

- ještě proluky od této prodávané části v šířce 2 m,

- celková výměra prodávané části tak činí cca 181,8 m2,

za kupní cenu ve výši 1.500,- Kč/m2, která je v místě a čase obvyklá,

a pověřuje městský úřad:

- k zajištění postupů touto dohodou o narovnání předpokládaných,

- k rozhodnutí o uzavření kupní smlouvy, při splnění podmínek touto dohodou

o narovnání stanovených.

b/ Dodatek č. 1 k uzavřené smlouvě č. SMF/4/2018 o poskytnutí dotace z rozpočtu

města Náchoda - podpora de minimis

c/ Dodatek č. 4 k uzavřené smlouvě o úvěru reg.č. 99016895083 a pověřuje starostu

města jeho podpisem

Jan B i r k e
starosta
Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarosta