Dnes
Teplota: 25.6 °C

Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva města Náchoda konaného 17. února 2020

I. Zastupitelstvo města p r o j e d n a l o

a/ Majetkoprávní úkony obce

b/ Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020, o místním poplatku za užívání veřejného

prostranství

c/ Dodatky ke smlouvám

d/ Smlouvy o poskytnutí dotací

e/ Změny ve Statutu Kulturní a sportovní nadace

f/ Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací

g/ Odměny neuvolněným členům zastupitelstva města

h/ Kontrolní výbor - plán práce na I. pololetí 2020

ch/ Kontrolní výbor ZM - kontroly provedené ve II. pol.2019

i/ Rozpočtová opatření

j/ Prodloužení funkčního období v kontrolní komisi v Dobrovolném svazku obcí

Kladská stezka

II. Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

a/ převody a nabytí nemovitého majetku obce č. : 15807/2019, 16236/2019, 16395/2019,

6994/2018/11, 706/2020, 898/2020, 9977/2019/2, 10712/2017, 1717/2020

b/ změnu katastrální hranice č. 1 Náchod - Babí u Náchoda, změnu katastrální hranice

č. 2 Náchod - Běloves, změnu katastrální hranice č. 3 Náchod - Staré Město nad

Metují, změnu katastrální hranice č. 4 Běloves - Náchod pro Katastrální úřad pro

Královehradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod, Hrašeho 11, 547 01 Náchod

c/ Smlouvu o převodu finančních prostředků č. SMF/3449/2020

d/ Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. SMF/3361/2019 ze dne 2.10.2019

e/ Dodatek č. 1 ke smlouvě o veřejné službě SMF/2/2020

f/ Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dotaci č. SMF/5/2020

g/ Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis

č. SMF/22/2020 a SMF/23/2020

h/ Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/24/2020 a

č. SMF/25/2020

ch/ poskytnutí dotace v režimu de minimis příjemci Technické služby Náchod, s. r. o.,

na nákup automobilu pro svoz komunálního odpadu, ve výši 80 % kupní ceny

automobilu bez DPH, dosažené v zadávacím řízení, maximálně však ve výši

3.280.000 Kč, a to za těchto podmínek :

- veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace v režimu de minimis bude uzavřena dle

ustáleného vzoru poté, co příjemce dotace uzavře kupní smlouvu s vybraným

dodavatelem a podá žádost o poskytnutí dotace ve výši podložené kupní smlouvou,

- schválení finálního textu veřejnoprávní smlouvy před jejím uzavřením se

ponechává v působnosti Rady města Náchoda

i/ složení správní a dozorčí rady Kulturní a sportovní nadace města Náchoda a s tím

související aktualizaci Statutu Kulturní a sportovní nadace města Náchoda

j/ dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací :

- Dodatek č. 2 zřizovací listiny - Městské středisko sociálních služeb Marie,

v předloženém znění,

- Dodatek č. 1 zřizovací listiny - Kino Vesmír, v předloženém znění,

- Dodatek č. 3 zřizovací listiny - Sportovní zařízení města Náchoda, v předlož. znění,

- Dodatek č. 2 zřizovací listiny - Správa přírodních zdrojů a lázní Běloves,

v předloženém znění,

- Dodatek č. 1 zřizovací listiny - Mateřská škola, Náchod, Alšova 952, v předloženém

znění,

- Dodatek č. 1 zřizovací listiny - Mateřská škola, Náchod, Březinova 669,

v předloženém znění,

- Dodatek č. 1 zřizovací listiny - Mateřská škola, Náchod, Havlíčkova 1848,

v předloženém znění,

- Dodatek č. 1 zřizovací listiny - Mateřská škola, Náchod, Komenského 301,

v předloženém znění,

- Dodatek č. 1 zřizovací listiny - Mateřská škola, Náchod, Myslbekova 4,

v předloženém znění,

- Dodatek č. 2 zřizovací listiny - Mateřská škola, Náchod, Vančurova 1345,

v předloženém znění,

- Dodatek č. 3 zřizovací listiny - Mateřská škola, Náchod, Vítkova 304, v předloženém

znění,

- Dodatek č. 1 zřizovací listiny - Základní škola, Náchod, 1. Máje 365, v předloženém

znění,

- Dodatek č. 1 zřizovací listiny - Základní škola, Náchod, Drtinovo náměstí 121,

v předloženém znění,

- Dodatek č. 1 zřizovací listiny - Základní škola, Náchod, Komenského 425,

v předloženém znění,

- Dodatek č. 1 zřizovací listiny - Základní škola, Náchod, Pavlišovská 55,

v předloženém znění,

- Dodatek č. 1 zřizovací listiny - Základní škola, Náchod - Plhov, Příkopy 1186,

v předloženém znění,

- Dodatek č. 2 zřizovací listiny - Základní škola T. G. Masaryka Náchod, Bartoňova

1005, v předloženém znění,

- Dodatek č. 1 zřizovací listiny - Základní umělecká škola, Náchod, Tyršova 247,

v předloženém znění,

- Dodatek č. 1 zřizovací listiny - Středisko volného času Déčko, Náchod, Zámecká

243, v předloženém znění,

k/ plán kontrolní činnosti kontrolního výboru na I. pololetí 2020, a to

kontrolu dotací poskytovaných městem Náchod, konkrétně pro Florbal, Prima sezónu o.p.s. a Oblastní charitu Náchod

kontrolu žádostí na dotace pro sportovní kluby

kontrolu činnosti komisí zřízených radou města

a dále zastupitelstvo města bere na vědomí, že z roku 2019 přejde do roku 2020

kontrola nakládání finančních prostředků vyčleněných na opuštěná zvířata

III. Zastupitelstvo města r e v o k u j e

a/ usnesení č. II. písm.a/, č. 9977/2019/2 ze dne 23.9.2019

IV. Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í

a/ finanční rozvahu domů Duhová čp. 265-266

b/ zprávy z kontrol provedených kontrolním výborem ve II. pololetí 2019

c/ rozpočtová opatření č. 85-95/2019 a 1-4/2020

V. Zastupitelstvo města v y d á v á

a/ Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020, o místním poplatku za užívání veřejného

prostranství

VI. Zastupitelstvo města s t a n o v u j e

a/ výši odměn za měsíc neuvolněným členům zastupitelstva města za výkon funkce

s účinností od 01.03.2020 takto : starosta - Kč 51370, místostarosta - Kč 30000,

člen rady města - Kč 10274, předseda výboru zastupitelstva města, komise rady

města, zvláštního orgánu města - Kč 5137, člen výboru zastupitelstva města,

komise rady města, zvláštního orgánu města - Kč 4281, člen zastupitelstva města

- Kč 2569. Dále zastupitelstvo města schvaluje, že v případě souběhu výkonu více

funkcí bude náležet neuvolněnému členovi zastupitelstva města odměna za funkci,

za kterou mu náleží nejvyšší odměna.

VII. Zastupitelstvo města s o u h l a s í

a/ dle § 84 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném

znění, s uzavřením pracovněprávního vztahu: dohody o provedení práce mezi
městem Náchod a panem Michalem Kudrnáčem, neuvolněným členem
zastupitelstva města, v navrženém znění s účinností od 18.02.2020 do 30.06.2020

VIII. Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e

a/ Ing. Ladislava Šimka zastupováním města Náchoda na jednáních kontrolní komise

Dobrovolného svazku obcí Kladská stezka.

V Náchodě 18. února 2020Jan B i r k e
starosta
Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarosta