Dnes
Teplota: 24.5 °C

Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Náchoda konaného 15. června 2020

I. Zastupitelstvo města p r o j e d n a l o

a/ Závěrečný účet 2019

b/ Majetkoprávní úkony obce

c/ Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020, kterou se mění obecně závazná vyhláška

č.5/2019, o místním poplatku z pobytu

d/ Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku PO za rok 2019

e/ Zařazení území obce Náchod do území působnosti MAS Stolové hory na období

2021 - 2027

f/ Smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu města Náchoda

g/ Rozdělení dotací z dotačních programů na podporu sportu na rok 2020

h/ Přísedící Okresního soudu Náchod

ch/ Volbu člena finančního výboru

i/ Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku

j/ Rozpočtová opatření

II. Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

a/ závěrečný účet města a souhlasí s celoročním hospodařením města za rok 2019
včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2019 bez výhrad.

b/ jako schvalující účetní jednotka roční účetní závěrku města Náchoda za rok 2019

včetně všech příloh

c/ převody a nabytí nemovitého majetku obce č. : 15172/2019, 5263/2020, 3164/2020,

3928/2020, 6338/2019,

d/ návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkových organizací
za rok 2019 do fondu odměn, rezervního fondu a následně do fondu investic dle
požadavků PO a odvod z fondu investic do rozpočtu zřizovatele (fond rezerv a
rozvoje) ve výši Kč 887 099,90

e/ v souladu se svým usnesením II d) ze dne 27.4.2020 Smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu města Náchoda č. SMF/92/2020 až č. SMF/94/2020 dle návrhů

f/ Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis
č. SMF/91/2020 dle návrhu

g/ Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis
č. SMF/95/2020

h/ Dodatek č. 2 ke Smlouvě č. SMF/2/2020 o plnění závazku veřejné služby obecného
hospodářského zájmu

ch/ Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. SMF/8/2020 o poskytnutí dotace z rozpočtu města
Náchoda - podpora de minimis

i/ rozdělení dotací z „Dotačního programu na podporu spolkové činnosti v oblasti
sportu" a z „Dotačního programu z výnosu města ze sázkových her na podporu
spolkové činnosti v oblasti sportu" pro rok 2020

j/ vyřazení a fyzickou likvidaci dlouhodobého hmotného majetku v ceně nad 20 000,-
Kč/kus dle návrhu

k/ odpis pohledávek, předložený Správou budov Náchod s.r.o., kde pominula možnost
zákonného vymáhání

III. Zastupitelstvo města z a m í t á

a/ převody nemovitého majetku obce č. : 3203/2020, 6774/2020

IV. Zastupitelstvo města o d r o č u je

a/ vydání Obecně závazné vyhlášky č. 2/2020, kterou se mění obecně závazná
vyhláška č.5/2019, o místním poplatku z pobytu

V. Zastupitelstvo města s o u h l a s í

a/ se zařazením území obce Náchod do území působnosti Místní akční skupiny Stolové

hory, z. s. na programové období 2021-2027 a pověřuje starostu Jana Birke
podpisem příslušného souhlasu

VI. Zastupitelstvo města r e v o k u j e

a/ usnesení IV. písm. a) ze dne 27.4.2020

VII. Zastupitelstvo města v o l í

a/ JUDr. Ditu Vávrovou členkou finančního výboru

VIII. Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í

a/ rozpočtová opatření č. 18 až č. 30

V Náchodě 16. června 2020Jan B i r k e
starosta
Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarosta